Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 19.7.2004

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky

 • RM schvaluje Organizační směrnici č. 9/2004 Kontrolní řád Města Poličky.
 • RM schvaluje dodatek č. 1 Organizační směrnice č. 3/2004 Oběh účetních dokladů.
 • RM bere na vědomí, že 1. května 2004 se Město Polička jako právnická osoba stalo osobou povinnou k DPH a zároveň osobou osvobozenou od uplatňování DPH.
 • RM zřizuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, jako svůj poradní orgán „Komisi pro prevenci kriminality“.
 • RM jmenuje členem Komise pro prevenci kriminality JUDr. Věru Kvapilovou, RNDr. Martu Najbertovou, paní Martinu Černíkovou, pana Pavla Lahodného, mj. Miroslava Stodolu, prap. Miroslava Halamku, koordinátorem prevence kriminality a předsedou komise pana Aleše Horníčka.
 • RM schvaluje přijetí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Suchý poldr Polička“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR. RM souhlasí s prodloužením termínu plnění dodání stavby pro lokalitu Mánesova do 31. 8. 2004  a  pověřuje starostu podepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2004/4.
 • RM doporučuje ZM schválit zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, § 29, odst. 1, ve znění pozdějších předpisů.
 • RM ukládá předsedům komisí seznamovat členy komisí s veškerými materiály, které se týkají problematiky, jimiž se příslušné komise zabývají.
 • RM souhlasí se zveřejněním znaku Města Poličky na titulní straně studijních textů pro posluchače Poličské univerzity třetího věku a ukládá vedoucími kanceláře starosty provést u vydavatele korekturu vzoru znaku  tak, aby odpovídal heraldické předloze schválené předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
 • RM schvaluje výsledky bodového hodnocení žádostí o byt na Městském úřadu v Poličce dle schválených kritérií – stav k 1. červenci 2004. Zároveň v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, zákona o obcích v platném znění, pověřuje MJPO uzavíráním nájemních smluv k uvolněným bytům. 
 • RM schvaluje  uzavření  nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 2861/1 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Polička. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné činí Kč 3,--/m2 a rok. Současně RM uděluje souhlas k oplocení pronajímané části pozemku.
 • RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na užívání části pozemku p.č. 170/3 označené dle GP č. 1355-186/2004 jako p.p.č. 170/5 o výměře 121 m2 v k.ú. Polička dle předloženého návrhu.
 • RM schvaluje změnu kalkulačního vzorce stočného na rok 2004 dle přílohy.
 • RM schvaluje Dodatek č. 10 ke Smlouvě o provozování infrastrukturního majetku uzavřené dne 13. 6. 1996 mezi Městem Polička a VHOS, a.s. Moravská Třebová.
 • RM doporučuje ZM neschválit prodej části p.p.č. 6201/6 a části p.p.č. 6201/7 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Polička.
 • RM schvaluje smlouvu č. 4410480891 uzavíranou s VČE, a.s Hradec Králové a zmocňuje starostu k jejímu podpisu do výše podílu Města Poličky dle důvodové zprávy.

V Poličce dne 19. 7. 2004

Bc. Miroslav Popelka, starosta; Jaroslav Martinů, místostarosta

Kompletní usnesení rady města je k dispozici na sekretariátě starosty MěÚ Polička.

Vložil Město Polička (7/19/2004), přečteno 836x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 19.7.2004