Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 28.6.2004

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky

 • RM schvaluje Organizační směrnici č. 8/2004 k sestavení rozpočtu, opravy a úpravy rozpočtu a rozbory rozpočtu.
 • RM bere na vědomí informaci starosty o spolupráci města s tiskovými a elektronickými médii.
 • RM schvaluje změnu termínu konání schůze Výkonného výboru WTFC v Poličce z jara 2005 na září 2005.
 • RM souhlasí s tím, aby do návrhu rozpočtové změny na rok 2004 byly zařazeny finanční prostředky na projekční práce k účasti v Programu regenerace panelových sídlišť, a aby do návrhu rozpočtu na rok 2005 byly zařazeny finanční prostředky na realizaci stavebních prací jako spoluúčast ke státní dotaci.
 • RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s FLORART – Projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu,Uherský Brod ve věci zpracování projektů úprav v Liboháji a ploch pod Tylovým domem.
 • RM souhlasí s podáním žádosti Města Poličky o dotaci na studii proveditelnosti akce Rozvojová osa systému zeleně – Regenerace lesoparku Liboháj dle směrnice MŽP ČR  č. 5/2004 s tím, že spolufinancování studie je zajištěno v rámci schváleného rozpočtu Města Poličky.
 • RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 3264 o výměře cca 116 m2 v k.ú. Polička. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke dni 30. 6. 2004.
 • RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 3264 výměře cca 116 m2 v k.ú. Polička. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 7. 2004. Nájemné bude stanoveno ve výši 3,- Kč/m2 a rok.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej objektu č.p. 63 na st.p.č. 103 včetně st.p.č. 103 o výměře 108 m2 v k.ú. Střítež formou veřejné dražby. Vyvolávací cena bude činit Kč 100.000,-.
 • RM doporučuje ZM neschválit prodej p.p.č. 6127 o výměře 1112 m2 v k.ú. Polička.
 • RM schvaluje ukončení pronájmu části p.p.č. 6132/14, části p.p.č. 5537/31 a části p.p.č. 5545/3 o celkové výměře cca 400 m2 v k.ú. Polička. Pronájem uvedených částí pozemků bude ukončen dohodou ke dni 30. 6. 2004.
 • RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na užívání části p.p.č. 6132/14, části p.p.č. 5537/31 a části p.p.č. 5545/3 o celkové výměře cca 135 m2 v k.ú. Polička za účelem údržby pozemku a sekání trávy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej st.p.č. 2384 – zastavěná plocha o výměře 129 m2 a p.p.č. 5537/14 o výměře 270 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,- s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí. Dále RM doporučuje ZM neschválit prodej části p.p.č. 5537/31, části p.p.č. 6132/14 a části p.p.č. 5545/3 o celkové výměře cca 140 m2 v k.ú. Polička.
 • RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na užívání části p.p.č. 6132/14, části p.p.č. 5537/31 a části p.p.č. 5545/3 o celkové výměře cca 140 m2 v k.ú. Polička za účelem údržby pozemku a sekání trávy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou.
 • RM doporučuje ZM neschválit prodej části p.p.č. 6132/14, části p.p.č. 5537/31 a části p.p.č. 5545/3 o celkové výměře cca 130 m2 v k.ú. Polička.
 • RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na užívání části p.p.č. 6132/14, části p.p.č. 5537/31 a části p.p.č. 5545/3 o celkové výměře cca 130 m2 v k.ú. Polička za účelem údržby pozemku a sekání trávy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou.
 • RM bere na vědomí prázdninový provoz škol a školských zařízení zřizovaných městem v měsíci červenci a srpnu 2004 dle důvodové zprávy.
 • RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení akce Rekonstrukce ul. Pod Kopečkem a parkoviště pod divadlem v Poličce – II. etapa, se stavební firmou Dopravní stavby, a.s.Svitavy dle důvodové zprávy.
 • RM souhlasí s návrhem smlouvy na realizaci „SO 02.1 Dešťová kanalizace v ul. Karolíny Světlé“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostu k podpisu smlouvy „SO 02.1 Dešťová kanalizace v ul. Karolíny Světlé“ mezi Městem Polička a firmou Dufestav, spol. s r.o., Svitavy.
 • RM pověřuje starostu uzavřít smlouvu se spol. Vodní zdroje Chrudim, s r.o., Chrudim na dozorování stavby suché nádrže na Baldeckém potoce dle cenové nabídky.

V Poličce dne 28. 6. 2004
Bc. Miroslav Popelka, starosta; Jaroslav Martinů, místostarosta
Kompletní usnesení rady města je k dispozici na sekretariátě starosty MěÚ.

Vložil Město Polička (6/28/2004), přečteno 579x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 28.6.2004