Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 16.6.2004

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 16.6. 2004

RM projednala žádosti o poskytnutí finančních příspěvků (dotací) a schvaluje jejich poskytnutí pro

- SONS Česká Třebová– organizace nevidomých, ve výši Kč 1.000,-- na činnost

- Maňáskové divadélko JO-JO v Poličce,  ve výši Kč 5.000,-- na činnost

-Canisterapeutický svaz Desná,  ve výši Kč 7.000,-- na činnost

-Středisko ranné péče  Brno, ve výši Kč 3.000,-- na zdravotní péči

-Konfederace politických vězňů Litomyšl, ve výši Kč 3.000,-- na činnost

-ART Polička– paličkování – krajka, ve výši Kč 5.000,-- na provoz

-Středisko psychologické pomoci Svitavy – Bystré, ve výši Kč 10.000,-- na činnost

-Důchodci trpící osteroporozou v Poličce,  ve výši Kč 1.000,--  na nájem

-Postižení civilizačními chorobami v Poličce,  ve výši Kč 10.000,-- na činnost

-Spol. přátel Masarykovy školy v Poličce,  ve výši Kč 8.000,-- na výměnný pobyt

-Ochránci „Zelené Vendolí“ ve Vendolí, ve výši Kč 15.000,-- na činnost

-Plavecký oddíl ORKA  v Poličce, ve výši Kč 10.000,-- na činnost

-Kroužek kopané při DDM v Poličce, ve výši Kč 10.000,-- na činnost a dresy

-YMCA sdružení v Poličce,  ve výši Kč 5.000,-- na prázdniny s Američany

-Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Poličce,  ve výši Kč 6.000,-- na zájezd

-Minigolf v Poličce,  ve výši Kč 10.000,-- na činnost

-Svaz chovatelů Poličce,  ve výši Kč 10.000,-- na činnost

-Poličanka dechová hudba v Poličce, ve výši Kč 8.000,-- a vybavení a činnost

-Sdružení přátel betlémů v Poličce,  ve výši Kč 3.000,-- na činnost

-Horolezecký klub v Poličce, ve výši Kč 10.000,-- na činnost

-Chrámový sbor v Poličce,  ve výši Kč 15.000,-- na pěvecké vystoupení

-Triatlon MiP Polička ve výši Kč 3.000,-- na dětský triatlon

-Triatlon MiP Polička ve výši Kč 4.000,-- na činnost

-Adra Praha , pobočky  Luže – Polička,  ve výši Kč 1.000,-- na zdravotní osvětu

-Adra Praha , pobočky  Luže – Polička,  den ve výši Kč 3.000,-- na dětský den

-Svaz diabetiků v Poličce,  ve výši Kč 2.000,-- na rekondici

-Klub turistů v Poličce, ve výši Kč 15.000,-- na značení tras

-Lávka letní kino v Pomezí,  ve výši Kč 5.000,-- na provoz

-Mladí hasiči v Poličce,  ve výši Kč 20.000,-- na soutěže

-Divadelní spolek Tyl v Poličce, ve výši Kč 13.000,-- na divadelní činnost

-TJ Spartak Polička – ASPV,  ve výši Kč 8.000,-- na soutěže a turnaje

-Štefanydes – šachový oddíl v Poličce, ve výši Kč 7.000,-- na činnost

-SRP MŠ Čtyřlístek v Poličce,  ve výši Kč 5.000,-- na oslavy vzniku MŠ

-TJ Athleta v Poličce – softbal,   ve výši Kč 10.000,-- na činnost, na oblastní přebor

- TJ Athleta v Poličce – softbal,   ve výši Kč 5.000,-- na dětský turnaj

-Kynologové Polička,  ve výši Kč 10.000,-- na soutěže a činnost

- Dětské informační centrum v Poličce,  ve výši Kč 20.000,-- na zpracování komunitního plánu

-SRPŠ Gymnázium Polička,  ve výši Kč 2.000,-- na protidrogovou prevenci

-Ochránci přírody v Poličce,  ve výši Kč 18.000,-- na vybudování sociál. zařízení

-Ing. Pavel Sodomka Polička, ve výši Kč 14.000,-- na rozšíření internetové prezentace

-Atletika Polička, ve výši Kč 7.000,-- na běh kolem hradeb

-Sdružení pro pomoc postiženým dětem ve Svitavách,  ve výši Kč 2.000,-- na zájezd

-Česká tábornická unie v Poličce,  ve výši Kč 2.000,-- na setkání

-SK Masokombinát Polička,  ve výši Kč 20.000,-- na sportovní den

-Svaz bojovníků za svobodu v Poličce,  ve výši Kč 8.000,-- na činnost a zájezd

 • RM projednala žádosti o poskytnutí finančních příspěvků (dotací) a doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvků (dotací) navržených RM ve výši nad 20.000,- Kč pro

-Farní charita v Poličce,  ve výši Kč 135.000,-- na charitativní projekty

-Pionýr – pionýrská skupina v Poličce,  ve výši Kč 30.000,-- na činnost

-Spartak Polička – oddíl ledního hokeje,   ve výši Kč 100.000,-- na činnost

-SK Kometa Polička – hokejbal,  ve výši Kč 35.000,-- na činnost

-Sdružení Kamínek v Poličce,  ve výši Kč 55.000,-- na činnost

-Mgr. Stanislav Konečný v Poličce,   ve výši Kč 50.000,-- na publikaci

-TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené,   ve výši Kč 50.000,-- na činnost

-Atletika Polička,  ve výši Kč 35.000,-- na činnost

 • RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků:

-FAUN – Trstěnice  ve výši Kč 5.000,-- na hudební a divadelní festival

-SOU učiliště a škola SČMSD v Poličce  ve výši Kč 10.000,-- na tenisový stůl

-TJ Athleta Polička  – softbal ve výši Kč 15.000,-- na vybavení hřiště

 • RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 4/2004 dle důvodové zprávy.
 • RM schvaluje výplatu odměn ředitelům škol a školských zařízen za období záři 2003 až leden 2004 ve výši dle důvodové zprávy.
 • RM schvaluje změnu platového výměru ředitelce Mateřské školy, Polička, Palackého nám. 181, okres Svitavy dle důvodové zprávy s účinností od 1.7.2004.
 • RM schvaluje změnu platového výměru ředitelce Školní jídelny základní školy, Polička, Rumunská 646, okres Svitavy dle důvodové zprávy s účinností od 1.7.2004.
 • RM schvaluje změnu platového výměru  ředitelce Mateřské školy, Polička, Hegerova 427, okres Svitavy dle důvodové zprávy s účinností od 1.7.2004.
 • RM souhlasí s prominutím nájemného Tylova domu SRPŠ ZŠ Na Lukách za dětské divadelní představení Popelka ve dnech 27.-29.4.2004.
 • RM schvaluje odprodej skladových zásob po zrušených Technických službách města Poličky společnosti T.E.S., s.r.o. Polička za navrženou kupní cenu.
 • RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v přiložených seznamech z vlastnictví Města Poličky do vlastnictví T.E.S., s.r.o. Polička – přílohy č.1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13 a 14.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v přiložených seznamech firmě T.E.S.,s.r.o. Polička za navrženou kupní cenu – přílohy č. 3,12,15 a 16.
 • RM schvaluje znění nové nájemní smlouvy na nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím k těmto nemovitostem náležejícími mezi Městem Polička a T.E.S. s.r.o. Polička. Nájemní smlouva uzavřená dne 29.7.2002 pozbývá platnosti.
 • RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 1151/2 o výměře 2917 m2 a p.p.č. 436  o výměře 7168 m2 v k.ú. Pustá Rybná se Zemědělským družstvem „Mezilesí“ Telecí. Nájemná smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.6.2004. Nájemné je stanoveno dohodou na Kč 200,-/ha  a rok.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej části p.pč. 2102/6 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2  s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • RM schvaluje Základní umělecké škole Bohuslava Martinů Polička výši příspěvků od žáků na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání pro školní rok 2004/2005 dle návrhu školy.
 • RM souhlasí s navrženými půjčkami z Fondu rozvoje bydlení Města Poličky dle důvodové zprávy a doporučuje jejich poskytnutí ZM ke schválení, s tím že příspěvkem na obnovu fasády č.p. 385 bude obnoveno původní členění fasády i původní barevnost a to dle pokynů městského muzea.
 • RM ukládá MJPO vypracovat novou cenovou mapu pro katastrální území, kde Město   Polička vlastní nemovitosti, jejíž platnost by byla k 1.1.2005. Návrh cenové mapy předložit k připomínkování do konce měsíce září 2004.
 • RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 5620/29 o výměře 40 m2, p.č. 5629/1 o výměře 121 m2, p.č. 5630/1 o výměře 3456 m2, p.č. 5633/1 o výměře 5324 m2, p.č. 5633/2 o výměře 1677 m2, p.č. 5633/3 o výměře 1030 m2, p.č. 5638/4 o výměře 626 m2, p.č. 5638/6 o výměře 1312 m2, p.č. 5642/2 o výměře 3374 m2, p.č. 5642/4 o výměře 263 m2, 6116/10 o výměře 67 m2 a 6128/11 o výměře 181 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

V Poličce dne 16.6.2004

Bc. Miroslav Popelka, starosta , Jaroslav Martinů, místostarosta

Vložil Město Polička (6/16/2004), přečteno 881x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 16.6.2004