Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 31.5.2004

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky

 • RM bere na vědomí
  a) zápis z jednání komise Dítě a volný čas ze dne 12. 5. 2004.
  b) předložený návrh dětského hřiště pro dospívající mládež.
  c) zrušení dětského hřiště v parku, a to z důvodu jeho značné zanedbanosti a nevyhovujícího stavu ve vztahu k hygienickým normám a bezpečnostním pravidlům.
 • RM ukládá starostovi
  a) předložit analytický a koncepční materiál mapující současný počet dětských hřišť v Poličce, jejich stav, potřebu finančních prostředků na jejich opravu, údržbu a rozvoj, využitelnost včetně určení odborů a osob, do jejichž kompetence bude problematika zařazena.
  b) v souvislosti s připravovaným koncepčním materiálem zajistit zapracování předloženého navrhovaného materiálu do celkové koncepce. K tomu je nezbytné zajistit veškerá potřebná vyjádření kompetentních orgánů státní správy včetně stanoviska města.
 • RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout plakátovací plochy ve městě.
 • RM uděluje souhlas T.E.S., s.r.o., Polička k rozšíření stávajících plakátovacích ploch o další čtyři plakátovací plochy umístěné na městských pozemcích p.č. 289, p.č. 4789/3, p.č. 6163/5 a p.č. 5917/2 v k.ú. Polička.       
 • RM schvaluje
  a) služební  cestu  předsedkyně zahraniční komise do města Meilenu ve Švýcarsku v termínu 25. – 26. 6. 2004 jako doprovod fotbalového družstva Města Poličky
  b) účast 8 členného fotbalového družstva Města Poličky na turnaji v partnerském městě v Meilenu ve Švýcarsku v termínu 25. – 26. 6. 2004.
  c) služební cestu starosty do města Meilenu ve Švýcarsku v termínu 25. – 26. 6. 2004 jako oficiálního zástupce Města Poličky na fotbalovém turnaji.
 • RM souhlasí
  a) s použitím služebního vozidla městského úřadu Škoda Octavia a s použitím soukromého vozidla při cestě do města Meilenu ve Švýcarsku v termínu 25. – 26. 6. 2004 pro dopravu fotbalového družstva reprezentujícího Město Poličku.
  b)  s úhradou pohonných hmot pro soukromé vozidlo při cestě do města Meilenu ve Švýcarsku v termínu 25. – 26. 6. 2004 pro dopravu fotbalového družstva reprezentujícího Město Poličku.
 • RM bere na vědomí závěry z inspekční zprávy z inspekce, protokolu z kontroly České školní inspekce, Pardubického inspektorátu, pracoviště Svitavy a z kontroly Úřadu práce Svitavy, které byly provedeny v MŠ Čtyřlístek, Polička, okres Svitavy dle důvodové zprávy.
 • RM schvaluje změnu platového výměru ředitelce MŠ Čtyřlístek, Polička, okres Svitavy s účinností od 1. 6. 2004 dle důvodové zprávy.
 • RM schvaluje organizační směrnici s názvem „Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků“ dle předloženého návrhu s účinností od 1. 6. 2004.     
 • RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 ke smlouvě č. 931/VII/04 o způsobu a podmínkách budoucích provozu (užívání) a údržby stavby, uzavřené dne 28. 4. 2004 s Východočeskou plynárenskou, a.s. ve věci přípravy a realizace stavby „Inženýrská infrastruktura pro lokalitu Mánesova – Polička – I. etapa“.
 • RM ruší usnesení č. 99 přijaté na 9. schůzi Rady města Poličky, konané dne 31. 3. 2004 dle důvodové zprávy.
 • RM rozhodla, že nabídkou nejlépe splňující podmínky výběrového řízení na průmyslovou zónu T. Novákové v Poličce je nabídka fy COLAS CZ, a.s., Praha 9.
 • RM doporučuje ZM schválit zainvestování průmyslové zóny T. Novákové v Poličce vybudováním infrastruktury dle návrhu financování rozloženého do let 2004 – 2006 za předpokladu získání finančních prostředků z prodeje pozemků dle předloženého návrhu – varianta 1b). 
 • RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 22 ze dne 19. 2. 2004.
 • RM doporučuje ZM schválit uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na prodej pozemků v oblasti průmyslové zóny T. Novákové v Poličce na p.č. 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1210/17, 1210/18, 1210/19, 1210/26 a 1210/33 v k.ú. Polička za kupní cenu Kč 450,-/m2 dle důvodové zprávy.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 3, velikosti 1+1, II. kat. v domě č.p. 166 na ul. Tyršova v Poličce formou veřejné dražby. Vyvolávací cena bude činit Kč 250.000,-.

V Poličce dne 31. 5. 2004

Bc. Miroslav Popelka, starosta; Jaroslav Martinů, místostarosta

Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty Města Poličky

Vložil Město Polička (5/31/2004), přečteno 807x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 31.5.2004