Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 17.5.2004

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky

 • RM projednala a bere na vědomí rozbory plnění rozpočtu Města Poličky za 1. čtvrtletí 2004
 • RM jmenuje Ing. Ivo Janečka, Polička, šéfredaktorem poličského periodika JITŘENKA s účinností od 1.6.2004.
 • RM ukládá Ing. Ivo Janečkovi předložit radě města nejpozději do 30.11.2004 návrh koncepce rozvoje JITŘENKY na rok 2005.
 • RM bere na vědomí vyjádření ředitele příspěvkové organizace Hrad Svojanov ke zprávě kontrolního výboru ze dne 28.8.2003.
 • RM ukládá řediteli Hradu Svojanov vnitřním předpisem upravit režim vedení hotovostní poklady včetně stanovení výše denního limitu, který by neměl přesáhnout zůstatek dle důvodové zprávy.
 • RM ukládá řediteli Hradu Svojanov zvýšenou aktivitou a přehodnocením cenové hladiny za ubytování a stravování usilovat o zvýšení obratu a zisku z hospodářské činnosti tak, aby zisk organizace dosáhl na konce roku 2004 7 % z obratu.
 • RM ukládá řediteli Hradu Svojanov vnitřním opatřením ředitele zajistit, aby nedocházelo k volnému přístupu k suvenýrům a komisnímu zboží.
 • RM ukládá řediteli Hradu Svojanov ve spolupráci s informatiky města obdobným způsobem jako u suvenýrů a komisního prodeje zajistit kontrolu pohybu surovin a zboží v restauraci tak, aby prodej odpovídal prodeji prostřednictvím registrační pokladny.
 • RM konstatuje, že stávající stav mechanizmu kontroly činnosti T.E.S., s.r.o. je nedostačující a ukládá OÚRaŽP vypracovat systém kontroly prováděných prací a návrh změny mandátní smlouvy mezi Městem Polička a T.E.S., s.r.o.
 • RM nepodporuje nabídku spolupráce Agentury A-Special při realizaci reprezentačního plesu Města Poličky.
 • RM určuje na základě zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů tajemníka městského úřadu k seznamování se s utajovanými skutečnostmi v rozsahu stupně utajení Vyhrazené.
 • RM schvaluje smlouvy č. 2284810003 a č. 24810005 dle důvodové zprávy.
 • RM uděluje souhlas Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Polička k uzavření podnájemní smlouvy za účelem užívání garáže v zadním traktu pravého křídla budovy č.p. 485 ul. Čs. armády v Poličce.
 • RM neschvaluje pronájem části st.p.č. 278 o výměře cca 12 v k.ú. Polička.
 • RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod podílu ve výši 6300/88200 na pozemku parcela č. 2912/22 v k.ú. Polička od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

V Poličce dne 17.5.2004
Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty
Města Poličky.

 

Vložil Město Polička (5/17/2004), přečteno 795x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 17.5.2004