Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. srpna 2008

RM schvaluje doplnění programu o projednání:
- dotace pro příspěvkovou organizaci Městské muzeum a galerie Polička,
- smlouvy o spolupráci, jejímž předmětem je zajištění inzerce Jitřenky v katalogu firmy ASPIDA s.r.o. Brno,
- žádosti Městského muzea a galerie Polička o vyčlenění publikačních materiálů.

RM bere na vědomí informace Ing. Josefa Janečka, náměstka hejtmana Pardubického kraje, MUDr. Marka Obrtela, ředitele Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, p.o. a Ing. Libora Stráníka, jednatele Poličské nemocnice s.r.o. Polička ve věci projednání žádosti města Poličky o posílení rychlé lékařské pomoci pro oblast Poličska.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí roku 2008.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Rozšíření veřejného osvětlení v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Antonín Mihulka, RNDr. Jiří Coufal, Jiří Mach.

RM bere na vědomí informace o VI. ročníku Mezinárodního festivalu a soutěže pěveckých sborů Bohuslava Martinů.

RM schvaluje převzetí záštity starosty města nad VI. ročníkem Mezinárodního festivalu a soutěže pěveckých sborů Bohuslava Martinů konaného ve dnech 25. – 28. 6. 2009 a uděluje podporu tomuto festivalu dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výběr dodavatele na akci „Zhotovení dětského hřiště v areálu Masarykovy základní školy Polička“ firmu FLORA SERVIS – Lubomír Straka, Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2008 Základní škole Na Lukách Polička doplněný o pořízený dlouhodobý majetek s dobou odpisování a s ročními sazbami účetních odpisů dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení zakázky „Přístavba depozitáře a zahrada muzea“ firmě Pásek – stavební firma spol. s r.o., Polička.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na restaurování náhrobku B. Martinů na hřbitově v Poličce č. 2008/03411 ve výši 22.000,-- Kč.

RM schvaluje přijetí účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkovou organizaci Městské muzeum a galerie Polička ve výši 50 tis. Kč na celoroční výstavní činnost.

RM schvaluje Smlouvu o spolupráci na zajištění inzerce periodického tisku Jitřenka – noviny občanů města Poličky a okolí, v katalogu firmy Aspida, s.r.o., Brno dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s vyčleněním propagačních publikací pro setkání starostek Pardubického kraje v Poličce dne 18. 9. 2008 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje jednostranné zvýšení nájemného o maximální přírůstek měsíčního nájemného v bytech ve vlastnictví Města Poličky v roce 2009 v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ze dne 14. března 2006 a se Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008 Sb., ze dne 11. června 2008, a to od 1. ledna 2009 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při budování optických tras na území města Poličky mezi Městem Polička a společností COMA, s.r.o., se sídlem v Poličce, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

RM schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 5537/49 o výměře cca 630 m2 v obci a k.ú. Polička. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

RM schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 24. 6. 1997 uzavřené mezi Městem Polička jako pronajímatelem a GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, jako nájemcem, a to dohodou ke dni 31. 8. 2008.

RM doporučuje ZM schválit výkup podílu 193/3600 na pozemku p.č. 1644/3 v k.ú. Polička s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí Město Polička.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 41/1 o výměře cca 350 m2 a části pozemku p.č. 41/2 o výměře cca 250 m2, vše v k.ú. Lezník, firmě NOVABRIK CZECH s.r.o., Polička. Kupní cena činí Kč 30,--/m2, s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně vyhotovení oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 6062/1 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit výkup části pozemku p.č. 5518/7 označený dle nového GP jako p.č. 5518/13 o výměře 14 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 590,-- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s výkupem pozemku uhradí Město Polička.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 5920/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 200,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 5537/54 o výměře 468 m2 v k.ú. Polička firmě ŠVANDA PRIMA s.r.o., se sídlem v Poličce. Kupní cena činí 150,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 5454/40 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 200,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene a COMA, s.r.o., se sídlem v Poličce, jako oprávněným z věcného břemene dle předloženého návrhu.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí směně pozemku p.č. 5492/1 o výměře 2580 m2 za část pozemku p.č. 5454/1 a část pozemku p.č. 5469/2 o celkové výměře cca 1134 m2 ve vlastnictví Města Poličky, vše v k.ú. Polička. Veškeré náklady spojené se směnou pozemků uhradí Město Polička.


V Poličce dne 25. 8. 2008
………………………………………               ………………………………………..
       Jaroslav Martinů                    JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
              starosta                                     místostarostkaKompletní usnesení RM je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Machová Jana (8/28/2008), přečteno 692x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. srpna 2008