Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 3.5.2004

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky

 • RM doporučuje ZM schválit Závěrečný účet Města Poličky za rok 2003 bez výhrad.
 • RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 3/2004 dle důvodové zprávy.
 • RM doporučuje ZM schválit Rozpočtový výhled Města Poličky na rok 2005 – 2006.
 • RM schvaluje odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2004 příspěvkovým organizacím zřízeným Městem Polička dle důvodové zprávy.
 • RM projednala a předkládá ZM závěrečný účet svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko.
 • RM projednala a předkládá ZM závěrečný účet svazku obcí Kraj Smetany a Martinů.                                                      
 • RM projednala a předkládá ZM závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Poličsko.                                                                                                               
 • RM schvaluje firmu PÁSEK – stavební firma, spol. s r.o. Polička jako vítěze obchodní soutěže na investiční akci „Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu v Poličce“ a doporučuje ZM schválit financování I. etapy této akce částkou do výše dle důvodové zprávy.
 • RM ukládá řediteli Městského muzea a galerie Polička doplnit plán činnosti Městského muzea a galerie v Poličce dle požadavků důvodové zprávy a prezentovat jej radě města v ucelené podobě včetně ekonomických potřeb a zajištění.
 • RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemku p.č. 6220 o výměře cca 1200 m2 v k.ú. Polička mezi Povodím Moravy, s.p. jako půjčitelem a Městem Polička jako vypůjčitelem za účelem realizace úprav ploch pod Tylovým domem.
 • RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek p.č. 2948/1 o výměře 794 m2, pozemek p.č. 2948/2 o výměře 209 m2, pozemek p.č. 2950/1 o výměře 689 m2 a pozemek p.č. 2943/15 o výměře 21 m2 v k.ú. Polička mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako půjčitelem a Městem Polička jako vypůjčitelem za účelem realizace úprav ploch pod Tylovým domem.
 • RM schvaluje smlouvu o dílo s FLORART – Projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu ve věci zpracování projektů úprav v Liboháji a ploch pod Tylovým domem.
 • RM doporučuje ZM schválit změnu názvu „Zvláštní školy, Polička, okres Svitavy“ na „Speciální školy, Polička, okres Svitavy“ podle vyjádření MŠMT ČR.
 • RM schvaluje platový výměr ředitelce ZUŠ B. Martinů, Polička návrhu v důvodové zprávě s účinností od 1. 5. 2004.
 • RM schvaluje změnu platového výměru ředitelce MŠ Polička, Palackého nám., okres Svitavy s účinností od 1. 6. 2004 dle důvodové zprávy.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej st.p.č. 305 o výměře 36 m2, p.p.č. 121/5 o výměře 263 m2, p.p.č. 121/4 o výměře 25 m2 a části p.p.č. 121/1 o výměře cca 90 m2, včetně porostů, vše v k.ú. Pustá Rybná. Kupní cena za pozemky činí Kč 30,-/m2, cena porostů nacházejících se na pozemku (2 - 5 smrků) bude stanovena dohodou. Kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej p.p.č. 62/3 o výměře 93 m2 v k.ú. Střítež. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • RM doporučuje ZM schválit směnu části p.p.č. 650/1 o výměře 219 m2 ve vlastnictví Města Polička v k.ú. Modřec za část pozemku vedeného v pozemkovém katastru jako č. 148 o výměře 8 m2 a č. 150 o výměře 2 m2 v k.ú. Modřec. Rozdíl ve výměrách 209 m2 ve prospěch Města Poličky ve výši Kč 30,-/m2 a zároveň uhradí i zhotovení geometrického plánu.
 • RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 6132/14, části p.p.č. 5545/3, části p.p.č. 5545/14, části p.p.č. 5545/4 a p.p.č. 5537/31 o celkové výměře cca 1200 m2 v k.ú. Polička. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2004. Nájemné je stanoveno dohodou na Kč 500,- ročně.
 • RM schvaluje pronájem části st.p.č. 278 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Polička. Nájemné činí Kč 10,-/m2 a rok s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
 • RM doporučuje ZM schválit směnu části p.p.č. 3264 označenou jako p.p.č. 3264/5 o výměře cca 2819 m2 a jako p.p.č. 3555 o výměře cca 152 m2 ve vlastnictví Města Polička v k.ú. Polička za p.p.č. 4843 o výměře 2328 m2, p.p.č. 4877/200 o výměře 107 m2 a p.p.čl. 6170/1 o výměře 521 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví Českého svazu chovatelů ZO Polička. Český svaz chovatelů ZO Polička zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené se směnou pozemků.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej stavební parcely č. 452 o výměře 352 m2 v k.ú. Polička Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje za kupní cenu dle důvodové zprávy  stanovenou dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
 • RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 1210/21 o výměře 4188 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 75,-/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující Město Polička.
 • RM doporučuje ZM doplnění Zásad prodeje na výstavbu objektů bydlení v „lokalitě Mánesova“ – I. etapa a úpravu textu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ve smyslu tohoto doplňku dle důvodové zprávy. 
 • RM schvaluje uhradit z rozpočtu Města Poličky cestovní náklady spojené se školením pořádaným MPSV ČR ke komunitnímu plánování do výše 5 tis. Kč.
 • RM bere na vědomí možnost zapojení Města Polička do nadregionálního projektu Středověké památky pomezí Čech a Moravy a přenechává rozhodnutí zastupitelstvu města. Předmětem účasti v projektu je získání dotace na dílčí část projektu „Obnova hradního paláce a vybudování infrastruktury pro konferenční turistiku a rodinné pobyty na hradě Svojanov.
 • RM pověřuje starostu k učinění písemného pozvání do Poličky pro první dámu Uruquayské republiky a souhlasí s předáním symbolického klíče od Města Poličky.

V Poličce dne 3. 5. 2004

Jaroslav Martinů, místostarosta; Ing. Jan Tesař, radní

Vložil Město Polička (5/3/2004), přečteno 681x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 3.5.2004