Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. září 2008


RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 8/2008.

RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky z účetní evidence příspěvkové organizace Hrad Svojanov dle důvodové zprávy.

RM schvaluje kupní smlouvu mezi Městem Polička a T.E.S. s.r.o. Polička, jejímž předmětem je prodej podia společnosti T.E.S. s.r.o. Polička ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele na akci „Pořízení a instalace nových informačních zařízení a zařízení pro odpočinek a údržbu lesního prostředí v lesních porostech města Poličky“ firmu Raffael info art s.r.o., Opatov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Raffael info art s.r.o., Opatov na akci „Pořízení a instalace nových informačních zařízení a zařízení pro odpočinek a údržbu lesního prostředí v lesních porostech města Poličky“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava chodníku na ul. Eimova v Poličce“ s firmou Libor Dudek, Šumperk dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele na akci „Rozšíření veřejného osvětlení v Poličce“ společnost PÁSEK – stavební firma s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo se společností PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička na akci „Rozšíření veřejného osvětlení v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Parkoviště u plaveckého bazénu v Poličce“ dle důvodové zprávy ve složení: Ing. Antonín Mihulka, RNDr. Jiří Coufal, pan Jiří Mach.

RM schvaluje umístění parkoviště u plaveckého bazénu v Poličce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje pokračování výběrového řízení na akci „Parkoviště u plaveckého bazénu v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a COMA, s.r.o., Polička, jako budoucím oprávněným z věcného břemene dle důvodové zprávy.

RM schvaluje nájemní smlouvu na pozemek PK p.č. 48 o výměře 317 m2 v obci Rohozná, k.ú. Rohozná u Poličky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výší nájemného 3,--Kč/m2a rok.

RM ruší své usnesení č. 247/a, 247/b a 247/c ze dne 26. května 2008.

RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 22/b, 23/b a 24/b ze dne 12. 6. 2008.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 1258/3 o výměře 1339 m2, pozemku p.č. 1258/5 o výměře 1750 m2, pozemku p.č. 1258/7 o výměře 1986 m2, pozemku PK č. 1159/1 o výměře 75 m2 a pozemku PK č. 1258/1 o výměře 3386 m2, vše v k.ú. Borová. Kupní cena činí Kč 10,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 1157/1 o výměře 8327 m2, části pozemku p.č. 1157/2 označeném dle GP č. 544-536/2008 jako p.č. 1157/2 o výměře 12239 m2, části pozemku p.č. 1166/1 označeném jako p.č. 1166/3 o výměře 789 m2 a p.č. 1166/4 o výměře 2259 m2, části pozemku p.č. 1162/5 označeném jako p.č. 1162/7 o výměře 23208 m2, vše v k.ú. Borová. Kupní cena činí Kč 668.110,-. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně zhotovení geometrického plánu.

RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č. 1162/1 označeném dle GP č. 544-553/2008 jako p.č. 1162/9 o výměře 18442 m2 v k.ú. Borová.

RM ruší své usnesení č. 379 ze dne 25. 8. 2008.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 41/2 o výměře cca 250 m2, vše v k.ú. Lezník, firmě NOVABRIK CZECH s.r.o., se sídlem Lezník 133, Polička. Kupní cena činí Kč 30,--/m2, s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně vyhotovení oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 41/1 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Lezník společnosti Agro družstvo Sebranice, se sídlem Sebranice. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně vyhotovení oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 6237/1 o výměře 2968 m2 v k.ú. Polička od České dráhy a.s., se sídlem Praha 1. Kupní cena činí Kč 182.500,-.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 6149/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je místnost se skladem o celkové výměře cca 22,53 m2 v I. NP a dvě místnosti ve II. NP domu č.p. 52 na ul. Riegrova v Poličce o celkové výměře cca 36,68 m2, se Středním odborným učilištěm obchodním a Střední odbornou školou Svazu českých a moravských Spotřebních družstev, Polička, s.r.o., se sídlem v Poličce. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, výše nájemného bude činit 1.000,-Kč/m2/rok.

RM bere na vědomí informace pana Petra Švandy, jednatele firmy ŠVANDA PRIMA s.r.o., P. Jilemnického 568, Polička ohledně záměru výstavby řadových garáží v lokalitě Mánesova.

RM pověřuje MJPO iniciováním jednání ohledně záměru výstavby řadových garáží v lokalitě Mánesova s vlastníky sousedících pozemků. Po předložení jejich písemného stanoviska, bude tento záměr předložen ke znovuprojednání radě města.

RM doporučuje ZM schválit Plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2009 dle důvodové zprávy.


RM neschvaluje žádost pana Jakuba Hučíka, Blatnička na podpoření výroby vánočních ozdob a dekorací.


V Poličce dne 8. září 2008                Jaroslav Martinů v. r., starosta              JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. v. r., místostarostka                      Kompletní znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (9/10/2008), přečteno 748x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. září 2008