Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 14.4.2004

  Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky
 • RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence dle důvodové zprávy.
 • RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky a integrované obce Lezník za rok 2003.
 • RM schvaluje uzavřít na kněžské hroby (stávající i nově vzniklé) i na hrob řádu školských sester smlouvy o nájmu hrobových míst dle zák. č. 256/2001 Sb., situované na hřbitově sv. Michaela v Poličce s Církví římskokatolickou děkanský úřad Polička a s Řádem školských  sester sv. Františka, Praha 6 – Břevnov s tím, že tyto hroby budou osvobozeny od vybírání nájemného a služeb spojených s nájmem. 
 • RM schvaluje změnu platového výměru ředitelce Mateřské školy Rozmarýnek, Polička, okres Svitavy dle důvodové zprávy podle žádosti ředitelky. Účinnost změny od 1. 5. 2004.
 • RM schvaluje umístění volební místnosti pro volební okrsek č. 2 do objektu Tylova domu Polička. 
 • RM schvaluje smlouvu o dílo s fa FLORART – Projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu ve věci pěstebních opatření na stromech v městském parku a v alejích Na valech, Královská a v ulici Heydukova.
 • RM schvaluje převedení rezervního fondu DPS Penzion Polička ve výši dle důvodové zprávy do fondu investičního (FRM).
 • RM doporučuje ZM schválit prodej části p.p.č. 270/2 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej spoluvlastnického podílu 4/5 na p.p.č. 2134/18 o výměře 5 m2, p.p.č. 2134/22 o výměře 101 m2, p.p.č. 2134/27 o výměře 12 m2 a p.p.č. 2134/29 o výměře 71 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Polička a TEMP – servis. Předmětem smlouvy je zpracování projektu zeleně při řešení lokality Mánesova – sever.
 • RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (bezbariérovému), velikosti 1+1, I. kat. v přízemí domu na Sídlišti Hegerova v Poličce na dobu určitou, a to na dva roky. Výše nájemného bude stanovena jako dvojnásobek maximálního základního měsíčního nájemného.
 • RM schvaluje Ing. Arch. Přemysla Kokeše jako vítěze výběrového řízení na zpracování  realizace projektu úprav inženýrských sítí povrchů náměstí včetně přilehlých ulic dle návrhu smlouvy a doporučuje ZM schválit vyčlenění částky dle důvodové zprávy na tuto akci v rozpočtu Města Poličky na rok 2005.
 • RM schvaluje firmu DUFESTAV, spol. s r.o. jako vítěze výběrového řízení na dodávku stavebních prací na akci: inženýrská infrastruktura pro lokalitu Mánesova – jihovýchodní okraj Poličky – I. etapa. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo za cenu do výše dle důvodové zprávy.

V Poličce dne 14. 4. 2004
Bc. Miroslav Popelka, starosta; Jaroslav Martinů, místostarosta
Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty MěÚ.

Vložil Město Polička (4/14/2004), přečteno 802x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 14.4.2004