Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 31.3.2004

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky

 • RM nesouhlasí s povinnou účastí starosty města na kontrolních dnech akce Památník B. Martinů.
 • RM doporučuje ZM schválit použití státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2004 v celé výši na akci: Památník B. Martinů – celková stavební obnova domů č.p. 112, 113, 114 ul. Tylova Polička.
 • RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2004.
 • RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 2/2004 dle důvodové zprávy.
 • RM doporučuje ZM schválit Obecně závazné vyhlášky Města Poličky:
  a)      č. 1/2004, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 4/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  b)      č. 2/2004, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 5/2003 o místních poplatcích.
 • RM schvaluje Organizační směrnici č. 3/2004 o oběhu účetních dokladů.
 • RM schvaluje Organizační směrnici č. 4/2004 upravující poskytování a účtování cestovních náhrad.
 • RM souhlasí s použitím městského znaku pro sérii pohlednic se znaky měst Pardubického kraje dle přiloženého návrhu a ukládá vedoucímu kanceláře starosty provést korekturu vzoru znaku tak, aby odpovídal heraldické předloze schválené předsedou Poslanecké sněmovny parlamentu ČR.
 • RM schvaluje propočet neinvestičních výdajů na 1 žáka za rok 2003 u Masarykovy ZŠ, Polička, okres Svitavy a ZŠ Na Lukách, Polička, okres Svitavy k vyúčtování poměrné části obcím dle důvodové zprávy a příloh k důvodové zprávě.
 • RM schvaluje změnu platového výměru ředitelce MŠ Čtyřlístek, Polička, okres Svitavy dle důvodové zprávy. Účinnost změny od 1. 4. 2004.
 • RM schvaluje změnu platového výměru ředitelce ŠJ základní školy, Polička, okres Svitavy dle důvodové zprávy podle návrhu odboru kanceláře starosty. Účinnost změny od 1. 4. 2004.
 • RM bere k vědomí splnění kritérií pro výplatu odměn ředitelům škol a školských zařízení za období září 2003 – leden 2004 s tím, že odměny zatím nepřiznává z důvodu nedostatku finančních prostředků pro jejich vyplacení.RM souhlasí s opětovným projednáním důvodové zprávy pro stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení za září 2003 – leden 2004 po schválení rozpočtu na přímé neinvestiční výdaje Š/ŠZ pro rok 2004.RM pověřuje odbor kanceláře starosty jednáním v záležitosti rozpočtu přímých neinvestičních výdajů pro rok 2004 s odborem školství, mládeže a sportu KrÚ Pardubického kraje.
 • RM schvaluje účast starosty města na konferenci „Partnerství měst České republiky a Nizozemí“ a nabídku pořádání exkurze v Poličce.
 • RM schvaluje služební cestu předsedkyně zahraniční komise do Chesteru na schůzi výkonného výboru WTFC a projednání pořádání tohoto setkání na jaře v roce 2005 v Poličce.
 • RM souhlasí se snížením celkové částky za pronájem Tylova domu na maturitní ples Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Polička, dne  23. 1. 2004. Celková částka 29.400,- Kč se snižuje na částku 20.000,- Kč.
 • RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Polička a Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o. ve věci monitoringu skládky Široký Důl.
 • RM souhlasí se snížením věcně usměrňovaného nájemného uživatelům bytů v domě na Sídlišti Hegerova v Poličce dle důvodové zprávy.
 • RM souhlasí s doplněním zásady pro čerpání finančních prostředků z fondu údržby a oprav domů Sídliště Hegerova v Poličce dle důvodové zprávy.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej části p.p.č. 727/1 o výměře 101 m2 označené jako p.p.č. 727/2 a část p.p.č. 690/1 o výměře 48 m2 označené jako p.p.č. 690/3, vše v k.ú. Lezník.  Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.RM doporučuje ZM schválit prodej p.p.č. 185/4 o výměře 3313 m2, st.p.č. 171 o výměře 1062 m2 a st.p.č. 176 o výměře 73 m2 v k.ú. Předměstí. Kupní cena u p.p.č. 185/4 činí Kč 30,-/m2, u st.p.č. 171 a st.p.č. 176 bude cena stanovena oceňovací vyhláškou č. 540/2002 Sb. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zpracování znaleckého posudku.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej části p.p.č. 6228/1 o výměře cca 110 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 12. 2. 2003 s a.s. Zemědělská společnost Vítějeves, na ukončení pronájmu pozemků st.p.č. 171 a p.p.č. 185/4 v k.ú. Předměstí. Pronájem pozemků bude ukončen dohodou.
 • RM bere k vědomí závěry z inspekční zprávy z inspekce a protokolu z kontroly České školní inspekce, Pardubického inspektorátu, pracoviště Svitavy, které byly provedeny v MŠ Hegerova, Polička, okres Svitavy dle důvodové zprávy.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej st.p.č. 863 o výměře 148 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • RM doporučuje ZM schválit Zásady prodeje pozemků na výstavbu objektů bydlení v „lokalitě Mánesova“ – I. etapa dle důvodové zprávy.
 • RM schvaluje změnu platového výměru  ředitelce MŠ Hegerova Polička, okres Svitavy dle důvodové zprávy podle návrhu odboru kanceláře starosty. Účinnost změny od 1. 4. 2004.
 • RM odvolává k 30. 4. 2004 z funkce ředitelky ZUŠ B. Martinů Polička paní Ellen Slavíkovou jmenované do funkce ředitelky na dobu určitou.
 • RM potvrzuje s účinností od 1. 5. 2004 ve funkci ředitelky ZUŠ B. Martinů Polička paní Renatu Pechancovou.
 • RM schvaluje Mandátní smlouvu uzavřenou mezi Městem Polička a spol. Eurotender s r.o, Poděbrady. Předmětem dle této smlouvy je výkon zadavatelských činností podle § 69 zákona č. 199/1994 Sb., v platném znění, o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů na veřejné zakázce „Dětský domov Polička“.
 • RM souhlasí s nabídkou paní Beáty Rajské na zajištění slavnostního galavečera v Poličce „Královna věnných měst“ dne 8. října 2004.
 • RM bere na vědomí noční provoz Městské knihovny Polička dne 2. dubna 2004.

V Poličce dne 31. 3. 2004

Bc. Miroslav Popelka, starosta; Jaroslav Martinů, místostarosta

Vložil Město Polička (3/31/2004), přečteno 914x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 31.3.2004