Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. září 2008

RM schvaluje doplnění programu o projednání Smlouvy o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku Pardubického kraje.

RM schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – I. etapa“ mezi Městem Polička a společností Sella & Agreta s.r.o., Ústí nad Orlicí dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Oprava fasády strojovny na zimním stadionu v Poličce“ mezi Městem Polička a společností FILIPSTAV s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM ruší své usnesení č. 339/a, 339/b, 339/c ze dne 4. 8. 2008 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Poskytování služeb souvisejících se zajištěním přípravy a průběhu zadávacího řízení pro výběr dodavatele akce Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – 1. etapa, 1. část“ společnost RAVEN EU Advisory, a.s., Brno dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy se společností RAVEN EU Advisory, a.s. Brno, na akci „Poskytování služeb souvisejících se zajištěním přípravy a průběhu zadávacího řízení pro výběr dodavatele akce Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – 1. etapa, 1. část“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce hřbitova u sv. Michaela v Poličce – I. etapa“ mezi Městem Polička a společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyčlenění propagačních publikací pro Městské muzeum a galerii Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo na „Zhotovení dětského hřiště v areálu Masarykovy základní školy Polička“ mezi Městem Polička a firmou FLORA SERVIS Lubomír Straka, Brno dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1/08 s Miroslavem Jurkou - Elkoz, Svitavy na zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně a školní jídelny se sociálním zařízením při základní škole Na Lukách Polička a na zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně Mateřské školy Čtyřlístek, Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1441 08 mezi Městem Polička a firmou PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička.

RM schvaluje prodej majetku ve správě Školní jídelny Polička. Prodejem podle ustanovení zřizovací listiny a Organizační směrnice města Poličky č. 3/2008 pověřuje ředitelku příspěvkové organizace.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na opravu válečného hrobu z 1. světové války umístěného na centrálním hřbitově.

RM ruší své usnesení č. 327 ze dne 14. 7. 2008.

RM schvaluje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, včetně náhradních členů komise na akci „Propagace projektu Centrum Bohuslava Martinů v Poličce 1. a 2. etapa“ ve složení: JUDr. Marie Tomanová, Mgr. David Junek, Božena Havranová. Náhradníci: Mgr. Jan Matouš, Ing. Květa Vomočilová, Mgr. Martin Zdražil.

RM schvaluje komisi pro hodnocení nabídek, včetně náhradních členů komise na akci „Propagace projektu Centrum Bohuslava Martinů v Poličce 1. a 2. etapa“ ve složení: JUDr. Marie Tomanová, Božena Havranová, Mgr. Junek, Eva Klimešová, Mgr. Jan Matouš. Náhradníci: Ing. Květa Vomočilová, Mgr. Martin Zdražil, Ing. Marta Mastná, Mgr. Vladimír Dospěl, Ing. Naděžda Šauerová.

RM ruší své usnesení č. 328 ze dne 14. 7. 2008.

RM schvaluje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, včetně náhradních členů komise na akci „Povinná publicita projektu Centrum Bohuslava Martinů v Poličce“ ve složení: JUDr. Marie Tomanová, Mgr. David Junek, Božena Havranová. Náhradníci: Mgr. Jan Matouš, Ing. Květa Vomočilová, Mgr. Martin Zdražil.

RM schvaluje komisi pro hodnocení nabídek, včetně náhradních členů komise na akci „Povinná publicita projektu Centrum Bohuslava Martinů v Poličce“ ve složení: JUDr. Marie Tomanová, Božena Havranová, Mgr. David Junek, Eva Klimešová, Mgr. Jan Matouš. Náhradníci: Ing. Květa Vomočilová, Mgr. Martin Zdražil, Ing. Marta Mastná, Mgr. Vladimír Dospěl, Ing. Naděžda Šauerová.

RM ruší své usnesení č. 329 ze dne 14. 7. 2008.

RM schvaluje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, včetně náhradních členů komise na akci „Management projektu Centrum Bohuslava Martinů v Poličce“ ve složení: JUDr. Marie Tomanová, Mgr. David Junek, Božena Havranová. Náhradníci: Mgr. Jan Matouš, Ing. Květa Vomočilová, Mgr. Martin Zdražil.

RM schvaluje komisi pro hodnocení nabídek, včetně náhradních členů komise na akci „Management projektu Centrum Bohuslava Martinů v Poličce“ ve složení: JUDr. Marie Tomanová, Božena Havranová, Mgr. David Junek, Eva Klimešová, Mgr. Jan Matouš. Náhradníci: Ing. Květa Vomočilová, Mgr. Martin Zdražil, Ing. Marta Mastná, Mgr. Vladimír Dospěl, Ing. Naděžda Šauerová.

RM jmenuje paní Radku Sobolovou členkou kulturní komise s účinností od 23. 9. 2008.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici Rady města Poličky č. 1/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 23. 9. 2008.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2007 1159 uzavřené mezi Městem Polička a firmou OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí dne 16. 10. 2007, jejímž předmětem je zpracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt „Centrum Bohuslava Martinů v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 19/07/Taj uzavřené mezi Městem Polička a firmou M plus společnost s r.o., Praha, jejímž předmětem je zpracování projektu interiérů a expozic Městského muzea a galerie Polička – 2. etapa v rozsahu odpovídajícím zadání objednatele, specifikovaném v příloze č. 1 této smlouvy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 18/07/Taj uzavřené mezi Městem Polička a firmou FATY – dokumentace staveb, Praha 3, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace v rozsahu prováděcího projektu na akci „Přístavba depozitáře k domu č.p. 112 na dvoře muzea v Poličce“ a na vypracování projektové dokumentace v rozsahu prováděcího projektu na akci „Řešení muzejní zahrady na dvoře muzea v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě č. 0808/0414/801 uzavřené mezi Městem Polička a firmou RAVEN EU Advisory a.s., Brno, jejímž předmětem je provedení úkonů a činností v rámci projektu „Centrum Bohuslava Martinů v Poličce“ vyspecifikovaných v předmětu mandátní smlouvy v čl. I., dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej p.p.č. 6475 o výměře 538 m2 a p.p.č. 4784/6 o výměře 640 m2 v k. ú. Polička vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 388 na ul. Čsl. armády v Poličce. Kupní cena činí Kč 50,--/m2 a bude uhrazena formou splátkového kalendáře po dobu 5-ti let. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 28. 6. 2000 uzavřenou mezi Městem Polička jako pronajímatelem a panem Ladislavem Cackem CK KO-Tour, se sídlem v Poličce, jako nájemcem, a to dohodou ke dni 22. 9. 2008, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem bude směna pozemkové parcely č. 1210/20 o výměře 2359 m2 v k.ú. Polička za pozemky ve vlastnictví Města Poličky, a to pozemkovou parcelu č. 1288/2 o výměře 27 m2, p.p.č. 1288/3 o výměře 137 m2, p.p.č. 1283/1 o výměře 41 m2, p.p.č. 1269/4 o výměře 399 m2, část p.p.č. 1269/1 o výměře cca 780 m2, část p.p.č. 1269/2 o výměře cca 341 m2, část p.p.č. 1275/1 o výměře cca 342 m2, část p.p.č. 1289/4 o výměře cca 161 m2, část p.p.č. 1298/1 o výměře cca 184 m2, část p.p.č. 6015 o výměře cca 197 m2, vše v k.ú. Polička. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí Město Polička.

RM doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem bude převod pozemkové parcely č. 6298/5 o výměře 35 m2, p.p.č. 1326/6 o výměře 44 m2, p.p.č. 1297/3 o výměře 50 m2, p.p.č. 1298/3 o výměře 75 m2 a p.p.č. 1298/4 o výměře 252 m2, vše v k.ú. Polička, z vlastnictví společnosti VAMDUM, s.r.o., se sídlem v Poličce, do vlastnictví Města Poličky dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí Město Polička.

RM schvaluje přednostní uzavření nájemní smlouvy mimo aktuální pořadí žadatelů k uvolněnému bytu č. 7, velikosti 1 + 1, ve 3. nadzemním podlaží domu č.p. 309 na ulici Smetanova v Poličce. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky. Výše měsíčního nájemného pro tento byt činí 30,48 Kč/m2.

RM schvaluje přednostní uzavření nájemní smlouvy mimo aktuální pořadí žadatelů k uvolněnému bytu č. 8, velikosti 0 + 1, ve 3. nadzemním podlaží domu č.p. 309 na ulici Smetanova v Poličce. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky. Výše měsíčního nájemného pro tento byt činí 30,48 Kč/m2.V Poličce dne 22. 9. 2008
…………………………………..                    ………………………………………..
    Jaroslav Martinů                            JUDr. Marie Tomanová 
         starosta                                         místostarostka


Kompletní znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Machová Jana (9/25/2008), přečteno 948x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. září 2008