Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 15.3.2004

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky

 • RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 38/2001/0 o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu uzavřené mezi Městem Polička a LIKO SVITAVY a.s. dne 21.2.2002.
 • RM souhlasí se snížením celkové částky nájemného v Tylově domě za pořádání plesu Středního odborného učiliště obchodního a Odborné školy SČMSD Polička dne 6. - 7. 2.2004. Celková částka 28 000,-- Kč se snižuje na 20. 000,-- Kč.
 • RM souhlasí s osvobozením 11 žáků od placení příspěvků na úhradu neinvestičních výdajů na II. pololetí roku 2003/2004 dle žádosti ředitelky Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička.
 • RM souhlasí s doporučením dopravní a bezpečnostní komise, aby po vybudování kruhového objezdu byl ohledně jednosměrného provozu v centru města realizován návrh firmy OPTIMA VYSOKÉ MÝTO – varianta č. 2.
 • RM pověřuje odbor dopravy MěÚ Polička přípravou dokumentace dopravního značení souvisejícího se změnami dopravního režimu systémem jednosměrného provozu v centru města.
 • RM schvaluje vyhrazení 1 parkovacího místa pro zdravotně postižené občany na parkovišti před budovou České pošty dle žádosti SzdP v ČR VYSOČINA v Poličce.
 • RM pověřuje, po vyjádření DI PČR ve Svitavách a stanovení místní úpravy odborem dopravy MěÚ Polička, firmu T.E.S., s.r.o Polička provedením prací spojených s vyhrazením parkovacího místa včetně osazení příslušné dopravní značky.
 • RM souhlasí, aby náklady spojené s vyhrazením parkovacího místa uhradilo Město Polička.
 • RM nesouhlasí s podnětem, týkající se výměny stávajícího svislého dopravního značení u přechodů pro chodce v integrované obci Lezník za svislé dopravní značení se žlutým reflexním podkladem.
 • RM, na základě písemných stanovisek osadních výborů a dopravní a bezpečnostní komise, zamítá podnět, týkající se změny označení integrovaných obcí.
 • RM souhlasí s doporučením dopravní a bezpečnostní komise, aby se zpoplatnění vjezdu, případně zpoplatnění parkování, nebo rozšíření parkovacích míst v centru města řešilo dle vývoje dopravní situace po novém uspořádání dopravního režimu po výstavbě kruhového objezdu a usměrnění provozu systémem jednosměrných ulic.
 • RM ukládá OD ve spolupráci s MP prošetřit možnost snížení maximální povolené rychlosti vozidel v ulicích Wolkerova, J.V. Sládka a K. Světlé.
 • RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Polička a VHOS, a.s. Moravská Třebová ve věci zpracování projektu kanalizace v ulicích Parkány a Štěpničná.
 • RM schvaluje ukončení pronájmu části nebytových prostor v budově č.p. 52 ul. Riegrova v Poličce. Smlouva bude ukončena dohodou ke dni 15.3.2004.
 • RM doporučuje ZM neschválit prodej bytu č. 1 v domě č.p. 565 ul. Zákrejsova v Poličce.
 • RM uděluje souhlas pro CK KO-TOUR k uzavření podnájemní smlouvy, za účelem provozování cestovní agentury v nebytových prostorách I. patra budovy č.p. 52 ul. Riegrova v Poličce.
 • RM uděluje souhlas Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Polička k uzavření podnájemní smlouvy, za účelem provozování bufetu pro žáky a zaměstnance školy ve sklepních prostorách budovy č.p. 485 ul. Čsl. armády v Poličce.

V Poličce dne 15.3.2004
Bc. Miroslav Popelka, starosta; Jaroslav Martinů, místostarosta

Vložil Město Polička (3/15/2004), přečteno 737x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 15.3.2004