Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 1.3.2004

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky

 • RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Městského muzea a galerie Polička za rok 2003.
 • RM souhlasí s prominutím celkové částky nájemného v Tylově domě za pořádání 72. studentského plesu Gymnázia Polička dne 16. ledna 2004.
 • RM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na místo šéfredaktora periodické tiskoviny JITŘENKA dle přiloženého návrhu.
 • RM schvaluje doplatek na odměnu za rok 2003 ředitelům příspěvkových organizací: DPS „Penzion“, KSMP, MMG a Hradu Svojanov ve výši dle důvodové zprávy.
 • RM ukládá vedoucímu kanceláře starosty vypracovat návrh kritérií a systém hodnocení ředitelů příspěvkových organizací pro přiznávání výplaty odměn pro rok 2004 a předložit jej na dubnové jednání rady města.
 • RM bere na vědomí rezignaci předsedy komise pro rozvoj města a ukládá členům komise předložit návrh na jmenování nového předsedy.
 • RM bere na vědomí žádost pořadatelů soutěžního závodu SVÍČKY 2004 a vyslovuje souhlas s jejím pořádáním na území města ve dnech 27. – 28. srpna 2004.
 • RM doporučuje ZM neschválit prodej části p.p.č. 6064/2 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Polička. RM doporučuje ZM schválit prodej p.p.č. 6064/2 o výměře 454 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej st.p.č. 121/3 o výměře 20 m2 a st.p.č. 121/4 o výměře 3 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej části p.p.č. 121/3 označené dle GP č. zak. 1337-38/2004 jako p.p.č. 6527 o výměře 1 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení geometrického plánu.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej části p.p.č. 5537/22 o výměře cca 350 m2, části p.p.č. 5537/45 o výměře cca 7 m2 a p.č. 5493/35 o výměře 4 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující si zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej části p.p.č. 5537/22 o výměře cca 20 m2 a části p.p.č. 5537/45 o výměře cca 115 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující si zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • RM souhlasí se zbudováním půdní vestavby v bytovém domě na Sídlišti Hegerova v Poličce za účelem rozšíření bytu dle schválených Pravidel pro budování půdních vestaveb.
 • RM souhlasí se smlouvou o dílo č. 2004/1 uzavřenou podle § 536 a násled. obchodního zákoníku jejímž předmětem je „Suchý poldr Polička“ a dále se smlouvou o dílo č. 2004/2 uzavřenou podle § 536 a násled. obchodního zákoníku jejímž předmětem je „Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný v k.ú. Polička dle předloženého návrhu.
 • RM ukládá OÚRaŽP pořídit změny regulačního plánu zóny dle důvodové zprávy.
 • RM bere na vědomí informaci o záměru využití pozemků p.č. 3701/5 o výměře 1074 m2, p.č. 3687/1 o výměře 1357 m2 a p.č. 3687/2 o výměře 1942 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.
 • RM souhlasí s ukončením nájemních smluv s jednotlivými nájemci na pronájem pozemku p.č. 5454/3 výpovědí ze strany Města Polička a doporučuje předložit ZM ke schválení záměr prodeje pozemků p.č. 5454/3, p.č. 5454/31 a p.č. 5454/32 formou veřejné dražby za účelem výstavby řadových garáží.

V Poličce dne 1. 3. 2004

Bc. Miroslav Popelka, starosta
Jaroslav Martinů, místostarosta
Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty.

Vložil Město Polička (3/1/2004), přečteno 774x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 1.3.2004