Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. října 2008

RM schvaluje Dodatek č. 4 k Veřejnoprávní smlouvě, kterým se mění veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městem Polička a Městem Litomyšl ze dne 25. 10. 2002 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 146708 na akci „Přístavba depozitáře a zahrada muzea“ s PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička po zapracování případných připomínek územního odboru realizace programu Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. UL 2 08/POL na akci „Centrum Bohuslava Martinů v Poličce – interiéry“ s Alicí Ulmovou, akad. mal., Brno po zapracování případných připomínek územního odboru realizace programu Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle důvodové zprávy a za předpokladu, že nebudou podány námitky k výběrovému řízení.

RM schvaluje Mandátní smlouvu na akci „Technický dozor 3. etapy projektu Centrum Bohuslava Martinů – přístavba depozitáře muzea“ s APOLO CZ s.r.o, Polička po zapracování případných připomínek územního odboru realizace programu Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Mandátní smlouvu na akci „Autorský dozor 1. a 2. etapy projektu Centrum Bohuslav Martinů – realizace interiérů“ s „M plus“ spol. s r.o, Praha po zapracování případných připomínek územního odboru realizace programu Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Mandátní smlouvu na akci „Autorský dozor 3. etapy projektu Centrum Bohuslav Martinů – přístavba depozitáře muzea“ s Ing. Miloslavem Fadrhnonsem, FATY – dokumentace staveb, Praha 3 po zapracování případných připomínek územního odboru realizace programu Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 080607 na akci „Výměna krovu, střešní krytiny, statické zajištění budovy Mateřské školy Polička, Palackého náměstí“ s firmou BÁČA, Polička s.r.o. dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SR/2007/0656 z prostředků Pardubického kraje na zpracování dokumentace pro výsledný projekt „Zvýšení atraktivity hradu Svojanov“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. S/12-08 na „Zpracování stavebně historického průzkumu na Hradě Svojanově – hradní palác a dům zbrojnošů“ s OMNIA projekt s.r.o., Brno dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. S/13-08 na „Zaměření s digitálním výstupem na Hradě Svojanově – hláska, renesanční palác, příhrádek, hradby“ s OMNIA projekt, s.r.o., Brno dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování projektu za účelem obdržení dotace č. OP07/0868/P01 uzavřené dne 20. 3. 2008 na akci „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – I. etapa“ se společností RAVEN EU Advisory, a.s., Brno dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1817/07 uzavřené dne 16. 11. 2007 na akci „Zhotovení projektové dokumentace na rozšíření průmyslové zóny v Poličce – dokumentace pro územní řízení“ se společností OPTIMA spol. s r.o., Vysoké Mýto dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1870/08 uzavřené dne 31. 7. 2008 na akci „Zhotovení projektové dokumentace na rozšíření průmyslové zóny v Poličce – 1. etapa, 1. část - dokumentace pro stavební řízení“ se společností OPTIMA spol. s r.o., Vysoké Mýto dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, evidenční číslo zhotovitele 27-006-140 na akci „Vypracování regulačního plánu Městské památkové zóny Polička“ se spol. Urbanistické středisko Brno s r.o., dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele na akci „Oprava komunikace na pozemcích p.č. 5948 a 2839/2 v k.ú. Polička“ společnost COLAS CZ a.s., Praha 9“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Oprava komunikace na pozemcích p.č. 5948 a 2839/2 v k.ú. Polička“ se společností COLAS CZ a.s, Praha 9 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele na akci „Pěstební opatření pro stromy v městské památkové zóně a vybrané aleje v Poličce“ spol. T.E.S. s r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit zařazení částky ve výši 230 tis. Kč z rozpočtu města Poličky na rok 2009 na financování zakázky „Pěstební opatření pro stromy v městské památkové zóně a vybrané aleje v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Rozpočtovou změnu č. 9/2008 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků ve II. kole 2008 pro:
- Český svaz včelařů v Litomyšli, ve výši 1 000,- Kč, na podporu činnosti důvěrníků v Lezníku a ve Stříteži
- Česká tábornická unie Polička, ve výši 5 000,-Kč, na setkání s Junákem
- Gutveis Jakub, Sebranice, ve výši 2 400,- Kč, na mistrovství ČR v silovém trojboji
- Kruh přátel DDM v Poličce, ve výši 4 000,- Kč, na materiál pro vánoční dílničky
- Kruh přátel DDM v Poličce, ve výši 4 700,- Kč, na činnost výtvarné dílny
- Miniatur – golf club Polička, ve výši 10 000,- Kč, na provoz, opravy a údržbu golfového hřiště
- Národní institut pro integraci osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, občanské sdružení SALVIA Svitavy, ve výši 5 000,- Kč, na sociální a poradenskou činnost v Poličce
- Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, okresní výbor Svitavy, ve výši 5 000,- Kč na rehabilitační pobyt pro postižené děti u Vranovské přehrady
- Spolek přátel a absolventů Základní Masarykovy školy v Poličce, ve výši 10 000,- Kč, na vydání almanachu k 80. výročí otevření školy
- Sportovní klub PRIMA Polička, ve výši 10 000,- Kč na cyklistické závody pro mládež i dospělé
- Bc. Stodola Jan, Polička, ve výši 5 000,- Kč, na cvičení rodičů s dětmi
- TJ ŠTEFANYDES šachový oddíl v Poličce, ve výši 8 000,- Kč, na ligové šachové soutěže dorostu a digitální hodiny
- ZO Českého svazu chovatelů Polička, ve výši 5 000,- Kč, na podzimní výstavu a opravu plotu
- ZO Českého svazu ochránců přírody Polička, ve výši 10 000,- Kč, na opravy klubovny Na Parkánech

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků ve II. kole 2008 pro:
- Dětské informační centrum v Poličce, ve výši 10 000,- Kč, na úhradu nájemného za užívané prostory
- Občanské sdružení přátel ZŠ Na Lukách v Poličce, ve výši 4 400,- Kč, na projekt „Práce s hlínou“
- Pionýrská skupina Pionýr Polička, ve výši 6 000,-Kč, na pořádání Dětské porty
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 20 000,- Kč, na opravu fasády spolkového domu Na Jordáně
- Štěpánek Jiří, Polička, ve výši 12 000,- Kč, na účast na mezinárodních soutěžích v kulturistice na Floridě
- TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši 25 000,- Kč, na sportovní činnost mládežnických družstev

RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků ve II. kole 2008 pro:
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, ve výši 15 000,- Kč, na mezinárodní soutěž „Vaříme bez hranic“

RM, v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě stanoveného prováděcím předpisem mateřským školám:
- Mateřská škola Čtyřlístek Polička – pro tři třídy ve školním roce 2008/2009, 1. třída 27 dětí, 2. třída 27 dětí, 3. třída 26 dětí
- Mateřská škola Polička, Hegerova 427 – pro jednu třídu na počet 25 dětí na dobu neurčitou počínaje školním rokem 2008/2009
- Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 - pro jednu třídu do počtu 27 dětí na dobu neurčitou počínaje školním rokem 2008/2009
- Mateřská škola Luční Polička – pro čtyři třídy, každá do 28 dětí, na dobu neurčitou počínaje školním rokem 2008/2009 .
Výjimka z počtu dětí ve třídě platí za předpokladu, že nebude překročena kapacita školy, vyšší počet nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

RM, v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, povoluje výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě stanoveného prováděcím předpisem základním školám:
- Masarykova základní škola Polička - pro třídu 9.B na 32 žáků ve školním roce 2008/2009
- Základní škola Na Lukách Polička – pro třídu 9.B na 31 žáků ve školním roce 2008/2009
Výjimka z počtu žáků ve třídě platí za předpokladu, že nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

RM schvaluje bezplatnou inzerci v Jitřence programů konaných v „Síni řemesel“ paní Janě Jonákové, Polička dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje odstranění pamětní desky z domu č.p. 86 v ulici Otakarova v Poličce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje, na základě Dohody o uznání závazků uzavřené dne 3. 10. 2008 uzavření nové nájemní smlouvy ke stávajícímu bytu č. 4, velikosti 1+2, ve 2. podlaží domu č.p 86 na ul. Otakarova v Poličce dle důvodové zprávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíců. Výše nájemného činí 30,48 Kč/m2.

RM doporučuje ZM schválit prodej stavební parcely č. 327 (bez stavby) o výměře 877 m2 a parcely PK č. 1989 o výměře 2101 m2 v k.ú. Oldřiš dle důvodové zprávy. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene, VČP Net, s.r.o., Hradec Králové jako oprávněným z věcného břemene a Jednotou, spotřebním družstvem ve Svitavách, jako investorem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 370/1 o výměře cca 500 m2 v obci a k.ú. Polička Mysliveckému sdružení Polička, za účelem pravidelného pořádání kynologických soutěží dle důvodové zprávy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

RM schvaluje Nájemní smlouvu o pronájmu pozemku VS 6518004008 mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, jednající prostřednictvím své organizační jednotky – správce majetku: Správou dopravní cesty Pardubice, Pardubice jako pronajímatelem a Městem Poličkou jako nájemcem za účelem přípravy a realizace stavby „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – 1. etapa, 1. část – železniční přejezd“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě VS6518001508 ze dne 30. 4. 2008 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, jednající prostřednictvím své organizační jednotky – správce majetku: Správou dopravní cesty Pardubice, Pardubice za účelem přípravy a realizace stavby „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – 1. etapa, 1. část – železniční přejezd“ dle důvodové zprávy.

V Poličce 6. října 2008


Jaroslav Martinů, starosta města                             Mgr. Jan Matouš, člen rady města 

             Kompletní znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (10/15/2008), přečteno 956x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. října 2008