Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 2.2.2004


Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky
 • RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu Města Poličky pro rok 2004.
 • RM doporučuje ZM schválit návrh pravidel pro poskytování příspěvků (dotací) v roce 2004.
 • RM schvaluje v návaznosti na změnu vyhlášky MPSV č. 82/1993 Sb. o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, výši úhrad za pobyt v Domově důchodců v Poličce dle důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2004.
 • RM schvaluje záměr vypracovat Komunitní plán sociálních služeb Města Poličky a zároveň pověřuje zástupce z Občanského sdružení “Dětské informační centrum Polička” sestavením pracovní komise, která bude tvořena zástupci všech organizací a sdružení, kteří zajišťují sociální služby ve městě (Charita Polička, Poličská nemocnice – domov důchodců, DPS “Penzion”, sdružení Kamínek, Dětský domov, Dům dětí a mládeže, Sdružení zdravotně postižených, atd.) a vyčíslit náklady na vypracování Komunitního plánu sociálních služeb Města Poličky.
 • RM souhlasí se žádostí, týkající se vybudování vyhrazeného parkoviště u hotelu THT v ulici Komenského v Poličce za těchto podmínek: kapacita parkoviště bude pro 3 vozidla, parkoviště bude vybudováno tak, aby byl zachován bezpečný průjezd vozidel z proluky v ulici Komenského, náklady spojené s výstavbou uhradí THT, s.r.o Polička
 • RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. 3. 2004.
 • RM schvaluje Dodatek č. 9 ke Smlouvě o provozování infrastrukturního majetku uzavřené dne 13. 6. 1996 mezi Městem Polička a VHOS, a.s. Moravská Třebová.
 • RM schvaluje výsledky bodového hodnocení žádostí o byt na Městském úřadu v Poličce dle schválených kritérií – stav k 1. lednu 2004. Zároveň v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, zákona o obcích v platném znění pověřuje majetkoprávní odbor uzavíráním nájemních smluv k uvolněným bytům.
 • RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Polička a SOŠ a SOU Polička na pronájem nebytových prostor budovy č.p. 485 na ul. Čs. armády v Poličce za účelem školní výuky a dalších činností spojených s provozem školy dle předloženého návrhu.
 • RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Polička a SOŠ a SOU Polička na pronájem pozemků na st.p.č. 1255/2, 1255/3, 1255/4 a 1255/5 v k.ú. Polička zastavěných budovami ve vlastnictví Pardubického kraje – SOŠ a SOU Polička dle předloženého návrhu.
 • RM souhlasí se zbudováním půdní vestavby v bytovém domě č.p. 976 na Sídl. Hegerova v Poličce za účelem rozšíření bytu č. 7, vel. 1+2, I. kat., dle schválených Pravidel pro budování půdních vestaveb a za podmínky doložení půdorysného umístění vestavby do půdního prostoru odsouhlaseného ostatními nájemci.
 • RM doporučuje ZM schválit výkup p.p.č. 2949/1 o výměře 335 m2 a p.p.č. 2949/2 o výměře 222 m2 v k.ú. Polička.
 • RM ruší své usnesení č. 311 ze dne 1. 12. 2003 a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s ČR – Ministerstvem obrany na pronájem pozemků zastavěných vojenskými stavbami v areálu “Muničního skladu Květná” v k.ú. Radiměř, k.ú. Vendolí a k.ú. Pomezí o celkové výměře 55 534 m2 dle předloženého návrhu.
 • RM schvaluje uzavření dohody o narovnání s ČR – Ministerstvem obrany týkající se úhrady nájemného za předchozí 3 roky užívání pozemků zastavěných vojenskými stavbami v areálu “Muničního skladu Květná” dle předloženého návrhu.
 • RM bere na vědomí koncepci dalšího rozvoje Památníku B. Martinů a ukládá starostovi Města Poličky a řediteli Městského muzea a galerie, Polička předložit koncepci spolupráce mezi Nadací B. Martinů, Praha a Městským muzeem a galerií, Polička s důrazem na možnost Nadace B. Martinů podílet se na financování Památníku B. Martinů s termínem do konce února r. 2004.

Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty. 

Vložil Město Polička (2/2/2004), přečteno 689x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 2.2.2004