Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. října 2008

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Agro družstvem Sebranice, k zajištění a provádění zimní údržby komunikací v částech města Poličky Lezník a Střítež dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s převodem 50 tis. Kč z rezervního do investičního fondu Masarykovy základní školy Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prodej majetku ve správě Školní jídelny Polička dle důvodové zprávy. Prodejem podle ustanovení zřizovací listiny a organizační směrnice města č. 3/2008 pověřuje ředitelku organizace.

RM schvaluje zakoupení nového osobního automobilu Renault Kangoo příspěvkovou organizací Hrad Svojanov formou leasingu a následným prodejem mikrobusu Volkswagen Transporter při zachování postupu stanoveného v Zásadách vztahů Města Poličky ke zřízeným příspěvkovým organizacím neškolského typu.

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Předlažba části komunikace ul. Nová v Poličce“ mezi Městem Polička a společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. dle důvodové zprávy.

RM schvaluje úpravu ceny Smlouvy o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě, se společností CITELUM, a.s. Praha 4 pro rok 2008 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o vykonávání dotačního managementu na akci „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – I. etapa“ mezi Městem Polička a Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – I. etapa“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Jaroslav Martinů, Ing. Antonín Mihulka, Ing. Andrej Kašický, Mgr. Martin Hadaš, Jiří Mach.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností APOLO CZ s.r.o., Polička na akci „Zhotovení PD na II. etapu technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Mánesova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy se společností Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha 1 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o grafickém zpracování návrhu, výrobě, dodávce a instalaci velkoplošného reklamního panelu k zakázce „Povinná publicita projektu Centrum Bohuslava Martinů v Poličce“, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/02.0047 s firmou REK plus, s.r.o., Polička. RM pověřuje starostu k podpisu této smlouvy po zapracování případných připomínek územního odboru realizace programu Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o grafickém zpracování návrhu, výrobě, dodávce a pamětní desky (vysvětlující tabulky) k zakázce „Povinná publicita projektu Centrum Bohuslava Martinů v Poličce“, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/02.0047 s firmou REK plus, s.r.o., Polička. RM pověřuje starostu k podpisu této smlouvy po zapracování případných připomínek územního odboru realizace programu Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

RM jmenuje pana Richarda Brabce členem komise dítě a volný čas.

RM ustanovuje členy hodnotící komise včetně náhradních členů hodnotící komise na akci „Management projektu ve vztahu k ROP NUTS II Severovýchod pro období 2007 - 2013 na projekt Centrum Bohuslava Martinů v Poličce“ ve složení: JUDr. Marie Tomanová, Božena Havranová, Světlana Češková, Mgr. Jan Matouš, Ing. Naděžda Šauerová. Náhradníci: Ing. Květa Vomočilová, Ing. Marta Mastná.

RM schvaluje Dodatek č. 1 Organizační směrnice č. 4/2008 – Oběh účetních dokladů.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 10/2008.

RM souhlasí s nákupem cedulových měřičů okamžité rychlosti vozidel dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM neschválit směnu části pozemkové parcely č. 444/4 o výměře cca 275 m2 v k.ú. Střítež ve vlastnictví Města Poličky za pozemkovou parcelu č. 11 o výměře 619 m2 v k.ú. Střítež.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 444/4 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Střítež dle návrhu odsouhlaseného na místě samém dne 2. 10. 2008. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit směnu části pozemku p.č. 444/4 o výměře 6 m2 v k.ú. Střítež ve vlastnictví Města Poličky za část pozemku p.č. 23/1 o výměře 4 m2 v k.ú. Střítež. Rozdíl ve směňovaných výměrách bude řešen doplatkem ve výši 30,-- Kč/m2.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 764/8 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Rohozná, a to v hranicích stávajícího oplocení. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 6/2 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Předměstí. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej části parcely PK č. 642/1 o výměře 169 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM bere na vědomí žádost o prodej části pozemku p.č. 1162/1 označené dle GP č. 544-553/2008 jako p.č. 1162/9 o výměře 18442 m2 v k.ú. Borová, za podmínky zřízení věcného břemene ve prospěch Města Poličky spočívajícího v právu užívání části pozemku p.č. 1162/9 pro účely manipulace, přibližování a skladování dřeva na tomto pozemku. Kupní cena činí dle znaleckého posudku č. 2-41/2008 Kč 86.310,--. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a budoucí vlastník nebude uplatňovat žádné náhrady škod vzniklých na předmětném pozemku z titulu výkonu práva věcného břemene. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti a se zřízením věcného břemene, včetně zhotovení geometrického plánu na vymezení rozsahu věcného břemene, dle podmínek odboru lesního hospodářství MěÚ Polička uhradí kupující. RM ponechává konečné rozhodnutí o prodeji na ZM.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků p.č. 5537/42 o výměře 607 m2, p.č. 6132/13 o výměře 85 m2, části pozemku p.č. 5545/13 o výměře cca 600 m2 a části pozemku p.č. 5545/48 o výměře cca 900 m2 za účelem výstavby řadových garáží v lokalitě Mánesova v Poličce firmě ŠVANDA PRIMA s.r.o., se sídlem v Poličce, za podmínky zbudování dětského víceúčelového hřiště v této lokalitě dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200,-- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně nákladů na zbudování víceúčelového hřiště uhradí kupující.

RM doporučuje ZM schválit Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Římskokatolickou farností – děkanstvím Polička, jako dárcem a oprávněným z věcného břemene a Městem Polička jako obdarovaným a povinným z věcného břemene, jejímž předmětem je pozemková parcela č. 110 – ostatní plocha, hřbitov, urnový háj v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí obdarovaný.

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o bezúplatném převodu mezi Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Poličce, jako převodcem a Městem Polička jako nabyvatelem, jejímž předmětem je st.p.č. 2030 – zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr a p.p.č. 2922/2 – ostatní plocha – hřbitov, urnový háj, dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí obdarovaný.


V Poličce dne 20. října 2008…………………………………………                         ………………………………………
        Jaroslav Martinů                            JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
              starosta                                                místostarostka

 

Kompletní znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Machová Jana (10/23/2008), přečteno 874x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. října 2008