Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 28. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. listopadu 2008


RM schvaluje uzavření Dohody o započtení vzájemných pohledávek v celkové výši 3 400 000,- Kč se společností T.E.S. s.r.o., Jiráskova 977, Polička, když se proti pohledávkám města Polička započte pohledávka společnosti T.E.S. s.r.o.

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 3. čtvrtletí 2008.

RM schvaluje úpravu kalkulace ceny pro stočné na rok 2008 dle přílohy.

RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2009 ve výši 25,50 Kč za m3 včetně DPH.

RM schvaluje cenu stočného na rok 2009 ve výši 35,40 Kč včetně DPH a změnu přílohy č. 2 ke Smlouvě o nájmu, provozování kanalizace, správě tohoto majetku a jeho rozvoji, uzavřené dne 13. 6. 1996 s VHOS, a.s., Moravská Třebová ve znění dodatku č. 15 ze dne 25. 4. 2008.

RM schvaluje kalkulaci pro stočné na rok 2009 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na „Zpracování energetického auditu pro budovy, ČOV a veřejné osvětlení Města Poličky“ uzavřené dne 14. 9. 2004 se společností DD Ekonom Konzult Real, s.r.o., Litomyšl dle důvodové zprávy. 


RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Mánesova – II. etapa v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal. CSc., Mgr. Jan Matouš, Ing. Martin Kozáček, Mgr. Jaromír Kašpar, pan Jiří Mach.

RM schvaluje výplatu zálohy na roční odměnu za rok 2008 ředitelům příspěvkových organizací panu Pavlu Brandejsovi, řediteli DPS „Penzion“ Polička a Mgr. Vítu Češkovi, řediteli Domova důchodců v Poličce ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výplatu zálohy na roční odměnu za rok 2008 ředitelům příspěvkových organizací paní Aleně Báčové, ředitelce Tylova domu, Mgr. Davidu Junkovi, řediteli Městského muzea a galerie Polička, panu Miloši Dempírovi, DiS., řediteli Hradu Svojanov, panu Janu Juklovi, řediteli Městské knihovny Polička ve výši dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s poskytnutím odměn formou dárkových balíčků v hodnotě po Kč 1000,- pro členy Sboru pro občanské záležitosti.

RM schvaluje postupnou likvidaci dlouhodobě neplacených hrobových míst na hřbitově sv. Michaela v Poličce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje čerpání fondu odměn Základní školy Na Lukách Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyplacení odměny ředitelce Mateřské školy Polička, Hegerova 427, Polička k životnímu jubileu ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem za I. pololetí školního roku 2007/2008 ve výši dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit změnu názvu ulice z „Nábřeží svobody“ na „nábřeží Svobody“.

RM souhlasí s ukončením provozu restaurace v areálu hradu Svojanov v režii příspěvkové organizace Hrad Svojanov k 31. 12. 2008.

RM schvaluje tyto termíny konání festivalů pořádaných Tylovým domem v roce 2009:
13. ročník POLIČKA JAZZ 2009 ………….. 17. – 18. dubna 2009
12. ročník MARTINU FEST 2009 …………. 11. – 17. května 2009
18. ročník POLIČKA * 555 2009 …………... 21. – 28. srpna 2009.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3612/2008 na akci „ZŠ Polička – Rumunská“ mezi Městem Polička a firmou BKN spol. s r.o., Vysoké Mýto dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit vstup Města Poličky do Svazku obcí Královská věnná města. Vstupní členský poplatek činí Kč 10 000,- a roční příspěvek činí Kč 10 000,-.

RM doporučuje ZM jmenovat zástupce Města Poličky pro zasedání Valné hromady Svazku obcí „Královská věnná města“ JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D., místarostarostku a Ing. Naděždu Šauerovou, referentku pro cestovní ruch.

RM neschvaluje pronájem části lesního pozemku p.č. 2413 o výměře cca 3 ha v k.ú. Oldřiši.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího ve strpění vedení potrubí odpadních vod přes pozemky p.p.č. 245/1 a p.p.č. 249 v obci a k.ú. Svojanov. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši Kč 500,-. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný z věcného břemene.


V Poličce dne 19. 11. 2008Jaroslav Martinů, v. r.                               JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v. r.
    starosta                                                          místostarostka


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (11/26/2008), přečteno 706x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 28. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. listopadu 2008