Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 30. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. prosince 2008

RM schvaluje doplnění programu o projednání:
- rozdělení finančních prostředků určených na odměňování trenérů a cvičitelů města Poličky,
- jmenování nových členů sportovní komise rady města.

RM bere na vědomí informace přednesené Mgr. Janem Juklem, ředitelem Městské knihovny Polička, týkající se kulturní politiky městské knihovny.

RM bere na vědomí omezení doplňkové činnosti v Městské knihovně Polička v průběhu roku 2009.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 11/2008.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled Města Poličky na období 2009 – 2012.

RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2009 v ZM takto:
a) Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2008 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace, společnost T.E.S. s.r.o. (pro středisko sportovní služby) a pro Turist servis s.r.o. na provoz informačního centra budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.
b) Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2008 v souladu s uzavřenými smlouvami, na přípravu akcí plánovaných pro rok 2009 do výše 500 tis. Kč a na výkup pozemků do výše 100 tis. Kč.
c) Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, případně s finančním plánem.
d) Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence dle důvodové zprávy.

RM projednala návrh Obecně závazné vyhlášky Města Poličky č. 6/2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a doporučuje ho ke schválení ZM.

RM doporučuje ZM schválit rozdělení finančních prostředků určených na odměňování trenérů a cvičitelů města Poličky dle důvodové zprávy.

Rada města Poličky bere na vědomí dokumenty předané školami, které zřizuje Město Polička:
Výroční zprávu Masarykovy základní školy Polička za školní rok 2007/2008
Výroční zprávu Základní školy Na Lukách Polička za školní rok 2007/2008
Výroční zprávu Speciální základní školy Polička za školní rok 2007/2008
Organizační řád Speciální základní školy Polička platný od 1. 9. 2008
Plán činnosti Základní umělecké školy B. Martinů Polička pro šk. rok 2008/2009
Hodnotící zprávu Střediska volného času Mozaika Polička za šk. rok 2007/2008.
RM bere na vědomí výsledky kontrol ve Středisku volného času Mozaika Polička Úřadem práce ve Svitavách, v Základní umělecké škole B. Martinů Polička Českou školní inspekcí a v Mateřské škole Luční Polička Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit změnu zřizovací listiny ZŠ Na Lukách Polička.

RM projednala a doporučuje ZM schválit změnu zřizovací listiny MŠ Čtyřlístek Polička.

RM projednala a doporučuje ZM schválit změnu zřizovací listiny ŠJ Polička, Rumunská ul.

RM projednala a doporučuje ZM schválit změnu zřizovací listiny Masarykovy ZŠ Polička.

RM doporučuje ZM schválit prodej části parcely č.146/1 o výměře cca 40 m2 a části parcely č. 146/8 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 760/3 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Rohozná Sboru dobrovolných hasičů se sídlem Rohozná 236. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej části parcely č. 6/3 o výměře 81 m2 v k.ú. Předměstí. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej parcely č. 336 o výměře 129 m2 v k.ú. Svojanov. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej domu č.p. 164 na stavební parcele č. 967 včetně stavební parcely č. 967 o výměře 248 m2 v obci a k.ú. Polička stávajícím nájemcům. Kupní cena bude ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 12, velikosti 1+0, v 1.NP domu č.p. 309 na ulici Smetanova v Poličce s Občanským sdružením Květná Zahrada, Květná 40, Polička, na dobu určitou, a to do 31. prosince 2009. Výše nájemného zůstane stejná jako u dosavadní nájemní smlouvy - 38,08 Kč za 1 m2. Byt bude užíván jako „byt na půl cesty“ klienty Občanského sdružení Květná Zahrada.

RM uděluje v souladu s ustanovením § 719 o.z., v platném znění, souhlas Občanskému sdružení Květná Zahrada, Květná 40, Polička, s přenecháním pronajatého bytu č. 12, velikosti 1+0, v 1.NP domu č.p. 309 na ulici Smetanova v Poličce do podnájmu svým klientům s tím, že do 14 dnů od uzavření podnájemní smlouvy písemně oznámí tuto skutečnost správci –T.E.S. s.r.o., Polička.

RM bere na vědomí shrnující informace o průběhu zakázky „Oprava střechy hradního paláce na hradě Svojanov“ předložené firmou Báča, Polička s.r.o. Polička a informace předložené MěÚ Polička, úsekem kultury.

RM doporučuje ZM schválit změnu času zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2009 dle důvodové zprávy.

RM jmenuje za členy Sportovní komise Rady města Polička paní Ludmilu Haraštovou a paní Zdeňku Švecovou s účinností od 1. 1. 2009.

RM souhlasí s umístěním dvou cedulových měřičů okamžité rychlosti v ulicích Hegerova a Starohradská v Poličce dle důvodové zprávy.V Poličce dne 1. prosince 2008.……………………………………….                    …………………………………….
      Jaroslav Martinů, v. r.             JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v. r.
             starosta                                      místostarostka


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Machová Jana (12/5/2008), přečteno 894x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 30. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. prosince 2008