Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 31. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. prosince 2008

RM schvaluje Dodatek č. 2 Organizační směrnice č. 4/2008 – Oběh účetních dokladů.

RM schvaluje výši úhrady za poskytování sociálních služeb v Domově důchodců v Poličce dle důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2009.

RM bere na vědomí použití neprodejných pohlednic a katalogů keramických plastik Jana Kutálka pro účely propagace hradu Svojanov.

RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Hradem Svojanov a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Polička, Čs. armády 485, Polička, jejímž předmětem bude užívání restaurace s kuchyní a přilehlým zázemím za účelem provozování restaurace dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje prominutí platby neinvestičních výdajů za žáky ve výši 11 901,40 Kč za období září – prosinec 2008 Obci Sebranice dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí doplatku odměn ředitelce Mateřské školy Polička, Hegerova 427 a Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 za I. pololetí školního roku 2007/2008 ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyplacení odměny ředitelce Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 k životnímu jubileu ve výši dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je 1 místnost s předsíňkou o celkové výměře 21,8 m2 v přízemí domu č.p. 52 na ulici Riegrova v Poličce s realitní kanceláří Max reality, se sídlem Choceň.

RM neschvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je 1 místnost s předsíňkou o celkové výměře 21,8 m2 v přízemí domu č.p. 52 na ulici Riegrova v Poličce s paní Jitkou Jebasovou, bytem Svratka.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je 1 místnost s předsíňkou o celkové výměře 21,8 m2 v přízemí domu č.p. 52 na ulici Riegrova v Poličce s paní Bartůškovou Ivanou, bytem Lubná, za podmínky, že nájemce zbuduje na své náklady obnovení vchodu z ulice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, výše nájemného bude činit Kč 1.500,--/m2/rok.

RM neschvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je 1 místnost s předsíňkou o celkové výměře 21,8 m2 v přízemí domu č.p. 52 na ulici Riegrova v Poličce se slečnou Terezou Horákovou, bytem Květná.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků p.p.č. 1744/3, st.p.č. 3725/1 a podílu 9/12 na pozemcích p.p.č. 1744/4 a st.p.č. 3725/2 a dále pozemků st.p.č. 3225/1, 3225/2, 3225/3 a 3225/4, p.p.č. 6222/4, 6222/5, 6222/6, 6222/7, 6222/8, 6222/11, 2134/8, 2134/9, 2134/10, 2134/11, 2134/12, 2134/13, 2134/14, 2134/15, 2134/16 a 2134/17, vše v k.ú. Polička, společnosti T.E.S. s.r.o., se sídlem v Poličce, Jiráskova 977. Kupní cena bude činit dle znaleckého posudku č. 2366/2008 a č. 2367/2008 Kč 781.271,--.

RM doporučuje ZM schválit nepeněžitý vklad nemovitostí do základního kapitálu společnosti T.E.S. s.r.o., se sídlem v Poličce, Jiráskova 977, a to stavby garáží s dílnou postavené na st.p.č. 3725/1 a na st.p.č. 3725/2, stavby ocelové haly postavené na st.p.č. 3225/1, 3225/2, 3225/3 a 3225/4, stavby skladu postaveného na st.p.č. 3226, stavby skladu postaveného na st.p.č. 3227/1 a 3227/2 a stavby skladu postaveného na st.p.č. 3228/1 a 3228/2, vše v k.ú. Polička. Hodnota vkládaných nemovitostí bude určena na základě znaleckého posudku zpracovaného znalcem ustanoveným soudem.

RM doporučuje ZM schválit prodej parcely č. 6062/6 o výměře 489 m2 a parcely č. 1228/36 o výměře 33 m2 v k. ú. Polička panu Františku Procházkovi, Polička a paní Lence Krušinové, Pomezí. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM neschválit prodej části parcely č. 6062/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Polička panu Michalu a Evě Sádovským, Polička.

RM schvaluje ukončení Smlouvy o přenechání pozemku v majetku města k dočasnému užívání uzavřené dne 30. 9. 1996 mezi Městem Polička jako pronajímatelem a panem Jaroslavem Vávrou, Polička jako nájemcem, a to dohodou ke dni 31. 12. 2008.

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy uzavřené dne 9. 11. 2005 mezi Městem Polička jako pronajímatelem a panem Rudolfem Biberlem, Polička, jako nájemcem, a to dohodou ke dni 31. 12. 2008.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na autorský dozor akce „Pěstební opatření pro stromy v městské památkové zóně a vybrané aleje v Poličce“ s firmou Ing. Pavel Šimek – FLORART, Uherský Brod dle důvodové zprávy.


V Poličce dne 15. prosince 2008


              Jaroslav Martinů, v.r.                                        JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r.
                     starosta                                                               místostarostka
                Kompletní znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (12/18/2008), přečteno 769x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 31. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. prosince 2008