Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 1. 2009

RM schvaluje převod majetku svěřeného do správy - sněhové frézy - ze správy příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička do správy příspěvkové organizace Tylův dům dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování digitálních dat v systému GIS společnosti VHOS, a.s., Moravská Třebová dle důvodové zprávy.

RM schvaluje převod souboru obrazů z Městského muzea a galerie Polička do správy příspěvkové organizace Hrad Svojanov dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prodej 11 ks obrazů z Městského muzea a galerie Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyčlenění propagačních publikací pro Městské muzeum a galerii Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výsledky bodového hodnocení žádostí o byt na Městském úřadu Polička dle schválených kritérií – stav k 1. lednu 2009. Zároveň v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, zákona o obcích v platném znění pověřuje MJPO uzavíráním nájemních smluv k uvolněným bytům.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků p.č. 6/1 o výměře 321 m2, p.č. 7/5 o výměře 1821 m2 a p.č. 4/2 o výměře 494 m2, vše v k.ú. Předměstí, uzavřené mezi Městem Poličkou, jako pronajímatelem a Městysem Svojanov, jako nájemcem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let.

RM doporučuje ZM schválit prodej stavební parcely č. 3168 o výměře 11 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. I E-12-2002496/VB/1 mezi Městem Poličkou jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín jako budoucím oprávněným z věcného břemene dle předloženého návrhu.

V Poličce dne 26. ledna 2009

             Jaroslav Martinů, v.r.                                         JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r.
                     starosta                                                                  místostarostka              Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (1/28/2009), přečteno 803x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 1. 2009