Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 5.9. 2005

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky dne 5.9. 2005

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí r. 2005

RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 3/2005 dle důvodové zprávy

RM projednala a doporučuje ZM schválit roční úrokovou sazbu u hypotečního úvěru na rekonstrukci Tylova domu s platností úrokové sazby do 30.9. 2006

RM doporučuje ZM schválit předložený postup prací na odstranění havarijního stavu hradebního zdiva v úseku SO 22 - Na Valech, včetně vyčíslení nákladů na realizaci akce

RM schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o stanovení rozsahu a ceně činností s T.E.S., s.r.o. polička dle důvodové zprávy

RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy s Ing. Miroslavem Skryjou, Žďár nad Sázavou, jejímž předmětem je výkon technického dozoru nad odstraněním kolaudačních závad akce "Suchá retenční nádrž Polička" (suchý poldr Polička) a zpracování stanoviska pro závěrečné vyhodnocení této akce pro Státní fond životního prostředí ČR.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Aqueko, spol. s.r.o., Velké Meziříčí, jejímž předmětem je odstranění kolaudačních závad stavby "Suchá retenční nádrž Polička" (Suchý poldr Polička)

RM bere na vědomí žádost o změnu usnesení ZM č. 43 ze dne 23.6. 2005 a ukládá OKS předložit návrh na změnu usnesení ZM výboru pro výchovu a vzdělání

RM schvaluje písemné vyhodnocení stavební akce "Suchý poldr Polička" a jeho předložení ZM

RM doporučuje ZM schválit zřizovací listiny jednotek Sboru dobrovolných hasičů Modřec, Lezník, Střítež na základě zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění.

V Poličce dne 5.9. 2005

Bc. Miroslav Popelka                 Jaroslav Martinů
            starosta                             místostarosta       

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ  

Vložil Sáňka Stanislav (9/13/2005), přečteno 665x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 5.9. 2005