Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. února 2009

RM schvaluje doplnění programu o projednání:
- Smlouvy o dílo na akci „Technická budova na koupališti v Poličce“,
- Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a Městem Polička,
- Smlouvy na svoz směsného odpadu č. 465/09 o poskytování služeb v oblasti svozu a odstranění směsného komunálního odpadu mezi Likem Svitavy, a.s. a Městem Polička,
- Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 35/07 ze dne 5. 12. 2007.

RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu Města Poličky na rok 2009.

RM doporučuje ZM schválit úpravu odměn neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 1. března 2009.

RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2009.

RM projednala a doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny, a.s. do výše 15 mil. Kč na překlenutí časového nesouladu příjmů a výdajů se splatností do jednoho roku.

RM schvaluje uzavření smlouvy s ČR – Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje o výpůjčce nebytových prostor umístěných v objektu požární stanice v Poličce, užívaných jednotkou Sboru dobrovolných hasičů města Poličky a úhradu provozních nákladů za tyto prostory a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

RM schvaluje zapojení Střediska volného času Mozaika Polička do projektu „Právo pro každý den“ v rámci Krajského programu prevence kriminality na r. 2009 - 2011 dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s pokračováním základního vzdělávání žákyně Speciální základní školy Polička do dvacátého šestého roku věku dle důvodové zprávy.

RM schvaluje termín pro podání žádostí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných Městem Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření mateřských škol zřizovaných Městem Polička v červenci a srpnu 2009 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku za účelem vydávání pohlednic Josefem Kristkem, vydavatelská a nakladatelská činnost, Lanškroun dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rámcovou smlouvu o poskytování komplexních poradenských služeb mezi Městem Polička a Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová a pověřuje starostu města k jejímu podpisu.

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2009.

RM schvaluje Smlouvu na svoz směsného odpadu č. 465/09 o poskytování služeb v oblasti svozu a odstranění směsného komunálního odpadu uzavřenou dne 29. 1. 2009 mezi Likem Svitavy, a.s. a Městem Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje oficiální partnerství Města Poličky v soutěži Miss Europe & World Junior, převzetí záštity nad touto soutěží a užití znaku města v propagačních materiálech. RM ukládá Miloši Dempírovi, Dis., řediteli příspěvkové organizace Hrad Svojanov a paní Aleně Báčové, ředitelce příspěvkové organizace Tylův dům zajistit program související s touto akcí.

RM doporučuje ZM schválit novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Domov důchodců v Poličce dle předloženého návrhu.

RM doporučuje ZM schválit postup prodeje pozemků na výstavbu objektů bydlení v „lokalitě Mánesova“ – II. etapa dle důvodové zprávy za cenu stanovenou na základě kalkulace ve výši 1.190,-- Kč.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku na výstavbu objektů bydlení v „lokalitě Mánesova“ – II. etapa s budoucími kupujícími dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě, jejímž předmětem bude směna id. ½ pozemku p.č. 5420/1 o výměře 7489 m2 za pozemek označený v regulačním plánu pro lokalitu Mánesova – II. etapa jako č. 22 o výměře cca 786 m2 ve vlastnictví Města Poličky. Rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude doplacen v kurzu 220,-- Kč/m2 pro p.č. 5420/1 ve prospěch Města Poličky.

RM doporučuje ZM schválit výkup části pozemku p.č. 6141/1 o výměře 3 m2 a části pozemku p.č. 6141/2 o výměře 27 m2 v k.ú. Polička od společnosti MA – Development s.r.o., se sídlem v Kroměříži. Kupní cena činí 150,-- Kč/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků.

RM schvaluje pronájem dvou propojených místností o celkové výměře cca 30 m2 ve 2. NP domu č.p. 52 na ulici Riegrova v Poličce Střednímu odbornému učilišti obchodnímu a Střední odborné škole Svazu českých a moravských Spotřebních družstev, Polička, s.r.o., a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného Kč 1.000,--/m2/rok.

RM schvaluje ukončení pronájmu dvou propojených místností o celkové výměře cca 22 m2 v 1. NP domu č.p. 52 na ulici Riegrova v Poličce Střednímu odbornému učilišti obchodnímu a Střední odborné škole Svazu českých a moravských Spotřebních družstev, Polička, s.r.o., se sídlem v Poličce.

RM schvaluje pronájem dvou propojených místností o celkové výměře cca 22 m2 v 1. NP domu č.p. 52 na ulici Riegrova v Poličce realitní kanceláři Max reality, se sídlem Choceň, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného Kč 1.500,-- m2/rok.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 658/12 o výměře cca 275 m2 v obci Polička, k.ú. Modřec, a to na dobu neurčitou s výší nájemného 3,-- Kč/m2 a rok.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene, dle předloženého návrhu.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Báča, Polička s.r.o. na akci „Technická budova na koupališti v Poličce“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy za podmínky schválení rozpočtu města Poličky na rok 2009.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 35/07 ze dne 5. 12. 2007 uzavřené mezi Městem Polička a Lesnická projekce Frýdek – Místek a.s. dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 38/2001/O o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu uzavřené mezi Městem Polička a LIKO SVITAVY a.s. dne 21. 2. 2002.
 

V Poličce dne 9. února 2009


 

…………………………………………                     …………………………………………
             Jaroslav Martinů                                                JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
                      starosta                                                                  místostarostka

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.
 

Vložil Machová Jana (2/16/2009), přečteno 926x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. února 2009