Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. února 2009

RM schvaluje doplnění programu o projednání žádosti o bezplatnou inzerci v Jitřence Módnímu salónu Atol Jany Štursové, Polička na oděvní výstavy a módní přehlídky.

RM schvaluje Dodatek č. 3 Organizační směrnice č. 4/2008 – Oběh účetních dokladů.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci autobusového nádraží v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Marta Mastná, Ing. Antonín Mihulka, pan Jiří Mach.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami pro výběr dodavatele veřejné zakázky spojené se zajištěním inženýrských služeb investiční akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“ dle důvodové zprávy v tomto složení: RNDr. Bc. Jiří Coufal, Ing. Jaroslav Tměj, Doc.Ing. Zdeněk Šmejkal, CSc.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou soudržnosti Severovýchod, Hradec Králové, na akci „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – I. etapa“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy č. IV-12-2004723/VB/1 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Poličkou jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prominutí nájemného za měsíc únor 2009 ve výši dle důvodové zprávy paní Ivaně Bartůškové, Lubná, vyplývajícího ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 7. 1. 2009.

RM schvaluje bezplatnou inzerci v Jitřence Módnímu salónu Atol Jany Štursové, Polička, na oděvní výstavy a módní přehlídky.

RM bere na vědomí informace T.E.S. s.r.o. Polička týkající se návštěvnosti plaveckého bazénu, spotřeby vody a zemního plynu.

RM bere na vědomí nabídku CMS TV Svitavy a Litomyšl, Petr Horák COMERCS, Svitavy a nesouhlasí s přistoupením města Poličky k projektu této internetové televize.

RM doporučuje ZM vystoupit ze Sdružení Východní Čechy.


V Poličce dne 23. února 2009

            Jaroslav Martinů, v.r.                                                                    JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r.
                     starosta                                                                                                   místostarostka

                            Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
 

Vložil Hofmanová Lucie (2/24/2009), přečteno 700x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. února 2009