Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. března 2009

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností T.E.S. s.r.o., Polička na akci „Parkoviště u plaveckého bazénu v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dohody o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2009 včetně Ceníku služeb a výkonů T.E.S. s.r.o., Polička pro rok 2009 s T.E.S. s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Zhotovení PD na rekonstrukci autobusového nádraží v Poličce“ společnost OPTIMA spol. s r.o., Vysoké Mýto dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností OPTIMA spol. s r.o., Vysoké Mýto na akci „Zhotovení PD na rekonstrukci autobusového nádraží v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na dodavatele akce „Městské hradby v Poličce – oprava hradebního úseku SO 04“ ve složení: JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., Mgr. David Junek, Mgr. Petr Kočí, Božena Havranová, Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal, CSc., Ing. Marta Mastná.

RM schvaluje na základě hodnocení nabídek na zhotovení zakázky spojené se zajištěním inženýrských služeb investiční akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“ nabídku firmy AP INVESTING, s.r.o., Brno jako nejvhodnější.

RM schvaluje příkaz č. 2/2009 technického ředitele VHOS, a.s. Moravská Třebová ze dne 12. 2. 2009 ve věci nakládání s čistírenskými kaly přijatými na ČOV.

RM schvaluje Dodatek č. 1 příkazu č. 3/2006 technického ředitele VHOS, a.s. Moravská Třebová ze dne 12. 2. 2009 ve věci nakládání s odpadními vodami přijatými na ČOV.

RM schvaluje úpravu ceny Smlouvy o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě se společností CITELUM, a.s. Praha 4 pro rok 2009 dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Oprava fasády venkovního průčelí vstupní budovy hradu Svojanov“ v tomto složení: JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal, Ing. Marta Mastná, Jiří Mach, Božena Havranová.

RM schvaluje změnu účelu použití finančního příspěvku poskytnutého v roce 2008 Divadelnímu spolku Tyl, Polička dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí Zprávu o činnosti za rok 2008 a Plán činností na rok 2009 Městského muzea a galerie Polička.

RM bere na vědomí žádost umělecké agentury EMMA, Hradec Králové a schvaluje převzetí záštity starosty města nad koncertem z cyklu Ave Maria – Vánoce 2009, který se bude konat dne 12. 12. 2009 v kostele sv. Jakuba v Poličce.

RM schvaluje prodej nepotřebného majetku ve správě Střediska volného času Mozaika Polička. Prodejem podle ustanovení zřizovací listiny a organizační směrnice města č. 3/2008 pověřuje ředitelku organizace.

RM schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Polička a společností T.E.S. s.r.o., Polička, na zajištění údržby, servisu a kontroly skateparku v areálu Základní školy Na Lukách Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1440 08 mezi Městem Polička a firmou PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje propočet neinvestičních výdajů na dítě/žáka v jednotlivých mateřských a základních školách zřizovaných Městem Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Dohodě o poskytování příspěvku na úhradu části nákladů pro ubytování osob bez přístřeší s firmou Faulhammer s.r.o. se sídlem Tržek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2008 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření za rok 2008 zřízených příspěvkových organizací včetně vyúčtování závazných ukazatelů r. 2008:
Mateřská škola Rozmarýnek Polička
Mateřská škola Polička, Hegerova 427
Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
Mateřská škola Čtyřlístek Polička
Mateřská škola Luční Polička
Masarykova základní škola Polička
Základní škola Na Lukách Polička
Speciální základní škola Polička
Školní jídelna Polička, Rumunská 646
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička
Středisko volného času Mozaika Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Městská knihovna Polička
Hrad Svojanov
Tylův dům
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
Domov důchodců v Poličce.

RM schvaluje Koordinační dohodu Policie ČR, Obvodního oddělení Polička a Města Poličky o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 2 Komisionářské smlouvy uzavřené dne 30. 6. 2008 mezi Městem Poličkou zastoupeným starostou města p. Jaroslavem Martinů a jednatelem Turist servis s.r.o., Polička zastoupeným jeho jednatelem Mgr. Janem Matoušem.

RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 2947102409 o nájmu nemovitosti ČD, a.s. mezi Českými drahami, a.s., se sídlem Praha 1, jako pronajímatelem a Městem Polička jako nájemcem, týkající se pronájmu části pozemku p.č. 6277/1 v k.ú. Polička o výměře cca 170 m2, dle předloženého návrhu. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s ročním nájemným ve výši 4.250,-- Kč + DPH.
 

V Poličce dne 9. března 2009

 


…………………………………                         …………………………………
            Jaroslav Martinů                                    JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
                 starosta                                                              místostarostka

 


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Machová Jana (3/12/2009), přečteno 869x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. března 2009