Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. března 2009

RM schvaluje doplnění programu o projednání aktualizace Smlouvy o výpůjčce mezi městem Polička jako půjčitelem a Českým rybářským svazem, MO Polička jako vypůjčitelem ze dne 15. 11. 1993.

RM schvaluje doplatek odměny za rok 2008 ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury: paní Aleně Báčové, ředitelce Tylova domu, Mgr. Davidu Junkovi, řediteli Městského muzea a galerie Polička, Mgr. Janu Juklovi, řediteli Městské knihovny Polička a panu Miloši Dempírovi, DiS., řediteli Hradu Svojanov ve výši dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí provozní dobu a výši vstupného pro rodnou světničku Bohuslava Martinů, hradby, Centrum Bohuslava Martinů a galerii předložené Městským muzeem a galerií Polička.

RM schvaluje čerpání fondu odměn Základní školy Na Lukách Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě č. 3777/2007 mezi Městem Polička a firmou BKN spol. s r.o., Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 1499 09 mezi Městem Polička a firmou PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., sídlo Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s panem Josefem Škorpíkem, Polička na akci „Plot na ulici Parkány v Poličce“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy o dílo.

RM bere na vědomí Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 289007, jejímž předmětem je II. etapa na akci „Hradební systém města Poličky, oprava bašty SO 16, Na Valech za č.p. 4“ uzavřená mezi městem Polička a GEO-ING Jihlava spol. s r.o., Jihlava dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje zadání zakázky „Zhotovení projektové dokumentace na rozšíření průmyslové zóny v Poličce – II. etapa“ bez výběrového řízení společnosti OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto a pověřuje OÚPRaŽP provést výběrové řízení na zhotovitele předmětné akce v souladu se Směrnicí Rady města Poličky č. 1/2007 o zadávání zakázek malého rozsahu.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Oprava komunikace na ul. Obránců míru v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: RNDr. Bc. Jiří Coufal, Ing. Antonín Mihulka, Jiří Mach.

RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek za účelem výběru nejvýhodnějšího dodavatele na akci „Pořízení lesnické techniky – nákup štěpkovacího stroje“ v tomto složení: Ing. Marta Mastná, Ing. Václav Bros, Ing. Radek Krejčí, Martin Roušar a Mgr. Aleš Mlynář.

RM schvaluje doplatek na odměnu za rok 2008 ředitelům příspěvkových organizací panu Pavlu Brandejsovi, řediteli DPS „Penzion“ a Mgr. Vítu Češkovi, řediteli Domova důchodců v Poličce ve výši dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí Výroční zprávu příspěvkové organizace Domov důchodců v Poličce za rok 2008.

RM schvaluje uzavření trojstranné dohody o převzetí investorství stavby „Limberský rybník – rekonstrukce výpusti a bezpečnostního přelivu“ Rybářským sdružením Vysočina se sídlem v Poličce, od Povodí Moravy, s.p., Brno.

RM vyjadřuje svoji podporu žádosti Rybářského sdružení Vysočina se sídlem v Poličce o dotaci na realizaci stavby „Limberský rybník – rekonstrukce výpusti a bezpečnostního přelivu“.

RM doporučuje ZM schválit Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na upgrade stávajícího pracoviště Czech POINT pro Město Polička ze dne 20. 3. 2009.

RM bere na vědomí zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol uskutečněných v roce 2008 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1440 08 mezi Městem Polička a firmou PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., sídlo Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prodloužení lhůty k úhradě dlužného nájemného ve výši Kč 15.449,--včetně penále a odložení splátky nájemného za 2. čtvrtletí r. 2009 vyplývající ze Smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 1. 8. 2007 uzavřené mezi Městem Polička a společností H.T.F., s.r.o., Sněžné, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2002080/VB/60 mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej bytu č. 5 v domě čp. 940 na Sídlišti Hegerova v Poličce včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. 35/1000 na společných částech domu č.p. 940, 941 a na pozemcích označených jako stavební parcela č. 3073 a č. 3074, vše v obci Polička, části obce Horní Předměstí a k.ú. Polička, při zaplacení kupní ceny ve výši dle znaleckého posudku formou splátkového prodeje na dobu 10 let.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej bytu č. 13 v domě čp. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. 38/1000 na společných částech domu č.p. 940, 941 a na pozemcích označených jako stavební parcela č. 3073 a č. 3074, vše v obci Polička, části obce Horní Předměstí a k.ú. Polička, při zaplacení kupní ceny ve výši dle znaleckého posudku formou splátkového prodeje na dobu 10 let.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej bytu č. 16 v domě čp. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. 36/1000 na společných částech domu č.p. 940, 941 a na pozemcích označených jako stavební parcela č. 3073 a č. 3074, vše v obci Polička, části obce Horní Předměstí a k.ú. Polička, při zaplacení kupní ceny ve výši dle znaleckého posudku formou splátkového prodeje na dobu 10 let.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě mezi Městem Polička jako pronajímatelem a Zemědělskou společností Vítějeves a.s., jako nájemcem ze dne 12. 2. 2003, týkající se změny předmětu nájmu dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Polička jako půjčitelem a Rybářským sdružením Vysočina, se sídlem v Poličce, jako vypůjčitelem, jejím předmětem je výpůjčka Limberského rybníka v k.ú. Pomezí, dle důvodové zprávy.
 

V Poličce dne 23. 3. 2009

 

…………………………………                      …………………………………
          Jaroslav Martinů                                    JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
                  starosta                                                        místostarostka

 


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
 

Vložil Machová Jana (3/30/2009), přečteno 770x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. března 2009