Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 15.9. 2005

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 15.9. 2005

ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí roku 2005.

ZM schvaluje dvouletou úrokovou sazbu u hypotéčního úvěru na rekonstrukci Tylova domu číslo smlouvy 115202139 s platností úrokové sazby do 30.9. 2007.

ZM schvaluje předložený postup prací na odstranění havarijního stavu hradebního zdiva v úseku SO - 22 Na Valech včetně vyčíslení nákladů na realizaci akce.

ZM schvaluje rozložení finančních nákladů na dokončení akce "Opláštění stěn zimního stadionu v Poličce" do roků 2005 ve výši Kč 780.000,  a 2006 ve výši Kč 2.608.335, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2005.

ZM schvaluje příspěvkovou organizaci pod názvem "Domov důchodců Polička" s účinností od 1.1. 2006 a schvaluje její zřizovací listinu.

ZM pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví provedením veškerých potřebných činností tak, aby s účinností od 1.1. 2006 byla nově zřízená příspěvková organizace plně funkční.

ZM ukládá starostovi vyhlásit výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace "Domov důchodců Polička".

ZM schvaluje zřizovací listiny jednotek Sboru dobrovolných hasičů Polička - Modřec, Polička - Lezník, Polička - Střítež na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění.

ZM mění své usnesení č. 43 ze dne 23.6. 2005 a upravuje účinnost změny názvu Speciální školy, Polička od 1.1. 2006.

ZM schvaluje vstup Města Poličky do sdružení "Východní Čechy - Sdružení měst a obcí regionu pro podporu cestovního ruchu" se sídlem Pardubice a přistupuje k jeho stanovám dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Česká inspirace k 31. 12. 2004, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2004.

ZM schvaluje prodej bytu č. 2, velikosti 1+1, II. kat., v domě č.p. 116 na ul. Tyršova v Poličce formou veřejné dražby s tím, že vyvolávací cena bude činit Kč 400.000,--.

ZM schvaluje prodej domu č.p. 4 včetně st.p.č. 46 o výměře 239 m2 a pozemku p.č.  171/5 o výměře 61 m2 v k.ú. Modřec formou veřejné dražby s tím, že vyvolávací cena bude činit Kč 50.000,--.

ZM neschvaluje usnesení, kterým by ZM vzalo na vědomí zprávu o průběhu stavby "Suchý poldr Polička" (Suchá retenční nádrž Polička) a uložilo RM průběžně informovat o dalších krocích v této záležitosti.

ZM souhlasí s přidělením účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na dodávku 1 ks zásahového požárního automobilu - cisternová automobilová stříkačka CAS 24 v rámci reprodukce požární techniky pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Polička ve výši Kč 2.000.000,-- v souladu s Rozhodnutím Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS č.j. PO-průb.NZ/FIN-2005 ze dne 24.8. 2005 a podle rozpočtové změny.

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s THT, s.r.o. Polička na dodávku 1 ks zásahového požárního automobilu - cisternová automobilová stříkačka CAS 24 v rámci reprodukce požární techniky pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Polička v celkové ceně Kč 5.545.237,--.

V Poličce dne 15.9. 2005

Jaroslav Martinů     Ing. Martin Kozáček
  místostarosta                    radní

Kompletní usnesení ZM je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ.

Vložil Sáňka Stanislav (9/20/2005), přečteno 794x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 15.9. 2005