Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. dubna 2009

RM schvaluje dodavatele na realizaci akce „Městské hradby v Poličce, oprava hradebního úseku SO 04, za č.p. 103, 104 v ul. Václavská“, firmu GEO-ING Jihlava spol. s r.o., Jihlava dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou GEO-ING Jihlava spol. s r.o., Jihlava na akci „Městské hradby v Poličce, oprava hradebního úseku SO 04, za č.p. 103, 104 v ul. Václavská“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření II. dodatku ke smlouvě o dílo ev.č. zhotovitele 27-006-138 mezi Městem Polička a firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno s předmětem smlouvy „Vypracování územního plánu Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností COLAS CZ, a.s., Praha 9 na akci „Dokončení parkoviště a zpevněných ploch – bytové domy lokalita Mánesova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Projektová dokumentace na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: pan Jaroslav Martinů, Mgr. Jan Matouš, Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal, CSc., pan Cobe Ivanovski, Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D., Ing. Vladimír Vácha, pan Jiří Mach. Náhradníkem hodnotící komise je paní Jitka Kmošková.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Odstranění cementových omítek, oprava narušeného zdiva a nové omítnutí vápennou maltou a naštukování na objektu renesančního paláce v areálu hradu Svojanov“ v tomto složení: JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal, CSc., Ing. Marta Mastná, pan Miloš Dempír, DiS, paní Božena Havranová.

RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Obnova fasády venkovního průčelí vstupní budovy hradu Svojanov“ firmu Filipstav s.r.o., Polička.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 05/2009 s firmou Filipstav s.r.o. Polička, k zajištění zakázky „Obnova fasády venkovního průčelí vstupní budovy hradu Svojanov“ za podmínky, že bude schválena navrhovaná rozpočtová změna.

RM schvaluje prodej majetku evidovaného Střediskem volného času Mozaika Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje předání majetku Střediskem volného času Mozaika Polička zpět Městu Polička dle důvodové zprávy a zrušení darovací smlouvy ze dne 13. 6. 2002.

RM schvaluje platový výměr ředitelky Školní jídelny Polička, Rumunská 646 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje návrh jednosměrného provozu na místní komunikaci v ul. Na Bídě v Poličce a související dopravní značení.
RM doporučuje ZM schválit prodej parcely č.6236/1 o výměře 29 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej části parcely č. 6140/1 označené jako st.p.č. 3812/3 o výměře 4 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku st.p.č. 3292/3 o výměře 232 m2 v obci a k.ú. Polička z vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Poličky.

RM ruší své usnesení č. 17 ze dne 26. 1. 2009 a doporučuje ZM zrušit své usnesení č. 11 ze dne 26. 2. 2009.

RM doporučuje ZM schválit prodej parcely č. 61 o výměře 68 m2, p.č. 748/6 o výměře 599 m2, p.č. 748/17 o výměře 33 m2 a p.č. 746/15 o výměře 210 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit prodej domu č.p. 182 na stavební parcele č. 1020 včetně stavební parcely č. 1020 o výměře 172 m2 a pozemkové parcely č. 1959/13 zahrada o výměře 147 m2, vše v obci a k.ú. Polička. Prodej bude realizován formou veřejné dražby s vyvolávací cenou ve výši Kč 1.500.000,--.

RM doporučuje ZM neschválit prodej bytu č. 7, velikosti 1+1 a bytu č. 10, velikosti 1+0 v domě č.p. 520 na ulici Paseky v Poličce a ponechat byty ve vlastnictví Města Poličky jako byty nájemní pro účely sociálního bydlení.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Polička a Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 1, v rámci stavby „Racionalizace trati Svitavy – Žďárec u Skutče“ dle předloženého návrhu.
 

V Poličce dne 6. dubna 2009

 


……………………………………..                 ……………………………………
           Jaroslav Martinů                                    JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
                    starosta                                                    místostarostka

 

 Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
 

Vložil Machová Jana (4/27/2009), přečteno 786x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. dubna 2009