Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. dubna 2009

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 1/2009.

RM odvolává člena komise pro prevenci kriminality Mgr. Martinu Simonovou a jmenuje členem komise pro prevenci kriminality Bc.npor. Rostislava Bednáře s účinností od 20. 4. 2009.

RM bere na vědomí informace o organizování veřejné služby a závazné pokyny pro výkon veřejné služby dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí rozhodnutí Sněmu Sdružení Východní Čechy ze dne 7. 4. 2009 o zrušení Sdružení Východní Čechy ke dni 30. 6. 2009.

RM schvaluje zhotovitele zakázky „Odstranění cementových omítek, oprava zdiva, nové vápenné a štukové omítky – areál hradu Svojanov“ firmu KOLP, s.r.o., Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou KOLP, s.r.o., Moravská Třebová, k zajištění zakázky„Odstranění cementových omítek, oprava zdiva, nové vápenné a štukové omítky – areál hradu Svojanov“ za podmínky, že město Polička obdrží grant Pardubického kraje.

RM schvaluje dodavatele na akci „Pořízení lesnické techniky – nákup štěpkovacího stroje“, obchodní společnost Škýz s.r.o., Letohrad dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s obchodní společností Škýz s.r.o, Letohrad na akci „Pořízení lesnické techniky – nákup štěpkovacího stroje“. Předmětem nákupu je pořízení mobilního pásového štěpkovače Jensen A 530 XL dle důvodové zprávy.

RM schvaluje úpravu ceny Smlouvy o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě se společností CITELUM, a.s., Praha pro rok 2009 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Oprava komunikace na ul. Obránců míru v Poličce“ společnost Skanska DS a.s., Brno dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Skanska DS, a.s., Brno na akci „Oprava komunikace na ul. Obránců míru v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě Polička – projektové práce a inženýrské služby“ v tomto složení: RNDr. Bc. Jiří Coufal, Ing. Jaroslav Tměj, Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal, CSc..

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zajištění inženýrských služeb investiční akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě Polička“ s firmou AP Investing, s.r.o., Brno dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 03/04/2009 mezi Městem Poličkou jako povinným z věcného břemene a Městysem Svojanov, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný z věcného břemene.

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Poličkou jako povinným z věcného břemene a COMA, s.r.o., Polička, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 15/2 o výměře 68 m2 a p.č. 762/2 o výměře 291 m2 v obci Rohozná, k.ú. Rohozná u Poličky, a to na dobu neurčitou s výší nájemného 3,-- Kč/m2 a rok.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Poličkou a společností T.E.S. s.r.o. Polička, jejímž předmětem bude pronájem stavby skladu postaveného na st.p.č. 3226, stavby skladu postaveného na st.p.č. 3227/1 a 3227/2 a stavby skladu postaveného na st.p.č. 3228/1 a 3228/2, vše v k.ú. Polička. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2010, výše nájemného bude činit Kč 9.867,- ročně.
 

V Poličce dne 20. 4. 2009


Jaroslav Martinů, starosta

JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., místostarostka
 

 

                     Kompletní znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
 

Vložil Hofmanová Lucie (4/23/2009), přečteno 751x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. dubna 2009