Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 19.9. 2005

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky dne 19.9. 2005

RM bere na vědomí informace paní Idy Kelarové a pana Jiřího Čtrnáct týkající se aktivit na Hradě Svojanov.

RM schvaluje znění a způsob provedení ankety k dopravní situaci v centru města v kombinaci bodů 1 a 3 dle předloženého návrhu.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory č.00070431 uzavřené dne 10.9.2004 mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Městem Polička. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínu závěrečného vyhodnocení akce Suchý poldr Polička (Suchá retenční nádrž Polička).

RM schvaluje Masarykově základní škole, Polička v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, pro školní rok 2005/2006 povolení výjimky z počtu žáků ve 3 třídách do počtu 31 žáků ve třídě. Povolení výjimky z počtu žáků se schvaluje za předpokladu, že zvýšení nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

RM schvaluje povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) pro školní rok 2005/2006 těmto mateřským školám:
Mateřská škola, Hegerova, Polička - do počtu 25 dětí na třídu
Mateřská škola, Palackého nám., Polička - do počtu 27 dětí v 1 třídě
Mateřská škola Čtyřlístek - do počtu 25 dětí v 1 třídě
Mateřská škola Luční, Polička - do počtu 28 dětí ve 4 třídách.
Výjimka z počtu dětí se schvaluje za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje bytů č.1 - 9 v domě č.p. 33 na ul. Šaffova, bytů č. 1 - 8 v domě č.p. 874 na ul. 9. května a bytů č. 1 - 8 v domě č.p. 875 na ul. 9. května v Poličce dle důvodové zprávy.

V Poličce dne 19.9 2005

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Sáňka Stanislav (9/23/2005), přečteno 663x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 19.9. 2005