Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. května 2009

RM schvaluje záměr zpracování a vydání reprezentativní publikace POLIČKA a pověřuje Mgr. Davida Junka a pana Stanislava Konečného zpracováním této publikace.

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky části města Lezník za rok 2008 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy řediteli příspěvkové organizace Městská knihovna Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 104/2009 na akci „Oprava zařízení věžních hodin na radnici v Poličce“ s firmou Jarmila Vallová – Věžní hodiny Valla, Vyškov dle důvodové zprávy.

RM schvaluje obci Široký Důl prodloužení splatnosti faktury č. 1372009 do 30. 9. 2009 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje obci Květná prodloužení splatnosti faktury č. 1312009 do 31. 12. 2009 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přijetí daru Mateřskou školou Rozmarýnek Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přijetí darů příspěvkovou organizací Domov důchodců v Poličce ve výši dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí zrušení registrace na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytované DPS „Penzion“ Polička.

RM schvaluje užití městského znaku v kalendáři „Náměstí Pardubického kraje 2010“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 146708 na akci „Přístavba depozitáře a zahrada muzea“ se stavební firmou PÁSEK s.r.o., Polička důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce, I. etapa – dotační management“ Ing. Andreji Kašickému, Moravská Třebová dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o vykonávání dotačního managementu na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – I. etapa“ s Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky o vykonávání autorského dozoru na projekt „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – I. etapa“ firmě SELLA & AGRETA s.r.o., Ústí nad Orlicí dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy o vykonávání autorského dozoru na projekt „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – I. etapa“ s firmou SELLA & AGRETA s.r.o., Ústí nad Orlicí dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Zhotovení projektové dokumentace na rozšíření průmyslové zóny v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Marta Mastná, Ing. Antonín Mihulka, Jiří Mach.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Parkoviště na sídl. B. Němcové v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: RNDr. Bc. Jiří Coufal, Ing. Antonín Mihulka, Jiří Mach.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Opravy komunikací a chodníků na území města Poličky“ dle důvodové zprávy v tomto složení: RNDr. Bc. Jiří Coufal, Ing. Antonín Mihulka, Jiří Mach.

RM schvaluje dodavatele akce „Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Mánesova – II. etapa v Poličce“ společnost COLAS CZ a.s., Praha dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, Praha na akci „Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Mánesova – II. etapa v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení se společností VČP Net, s.r.o., Hradec Králové na akci „Plynofikace Mánesova, II. etapa, Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1/2009 k organizační směrnici č. 3/2005 upravující poskytování náhrad pro zaměstnance odboru lesního hospodářství.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o přenechání pozemku v majetku města k dočasnému užívání ze dne 30. 9. 1993 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o přenechání pozemku v majetku města k dočasnému užívání ze dne 30. 3. 1993 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Poličkou jako budoucím povinným z věcného břemene a COMA s.r.o., se sídlem v Poličce, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu.

RM ruší své usnesení č. 488 ze dne 20. 10. 2008 a doporučuje ZM zrušit usnesení č. 9 ze dne 30. 10. 2008.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 6/2 označené jako p.č. 6/15 o výměře 1182 m2 v k. ú. Předměstí. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

V Poličce dne 18. května 2009

 


Jaroslav Martinů, v.r., starosta
Mgr. Jan Matouš, v.r., člen rady města

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města Poličky.

 

Vložil Hofmanová Lucie (5/21/2009), přečteno 984x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. května 2009