Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. června 2009

RM schvaluje doplnění programu o projednání zrušení Smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 na zpracování PD na akci „Rekonstrukce autobusového nádraží v Poličce“.

RM schvaluje zhotovitele „Projektové dokumentace na rekonstrukci plaveckého bazénu v Poličce“ společnost APOLO CZ s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností APOLO CZ s.r.o., Polička na zhotovení „Projektové dokumentace na rekonstrukci plaveckého bazénu v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Oprava komunikací a chodníků na území města Poličky“ společnost T.E.S. s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje snížení rozsahu akce „Oprava komunikací a chodníků na území města Poličky“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností T.E.S., s.r.o., Polička na akci „Oprava komunikací a chodníků na území města Poličky“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Oprava místní komunikace ve Stříteži“ společnost COLAS CZ, a.s. Praha 9 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností COLAS CZ, a.s. Praha 9 na akci „Oprava místní komunikace ve Stříteži“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Zhotovení PD na rozšíření průmyslové zóny v Poličce – 2. etapa“ společnost OPTIMA spol. s r.o., V. Mýto dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností OPTIMA spol. s r.o., V. Mýto na akci „Zhotovení PD na rozšíření průmyslové zóny v Poličce – 2. etapa“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště na sídlišti B. Němcové v Poličce“ společnost T.E.S., s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností T.E.S., s.r.o., Polička na akci „Parkoviště na sídlišti B. Němcové v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Jedná se o uložení kanalizace a vodovodu na p.p.č. 2968 a 2964/1 v k.ú. Polička v rámci stavby „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“ dle důvodové zprávy.

RM ruší své usnesení č. 156 ze dne 4. 5. 2009.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce se společností EKO-KOM, a.s. Praha 4. Předmětem výpůjčky je 12 sběrných nádob na tříděný odpad.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi VČP Net, s.r.o., Hradec Králové, zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno jako vlastníkem plynárenského zařízení a Městem Polička jako stavebníkem. Jedná se o přeložku STL plynovodu na p.p.č. 5905/7 v k.ú. Polička v rámci stavby „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi VČP Net, s.r.o., Hradec Králové, zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno jako budoucím oprávněným a Městem Polička jako budoucím povinným. Jedná se o věcné břemeno na přeložku STL plynovodu na p.p.č. 5905/7 v k.ú. Polička v rámci stavby „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“ dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek nabídkami na akci „Oprava komunikace, výměna vodovodu a kanalizace na ul. Havlíčkova v Poličce“ dle důvodové zprávy ve složení: RNDr. Bc. Jiří Coufal, Ing. Václav Kysilka, Jan Záloha, Jiří Mach.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Polička a Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o., Chrudim II, ve věci monitoringu skládky Široký Důl.

RM schvaluje zrušení Smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností OPTIMA spol. s r.o., V. Mýto na zpracování PD Rekonstrukce autobusového nádraží v Poličce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje barevnost nátěru mostu v parku v Poličce, a to barvu Hostagrund černou matnou dle důvodové zprávy.

RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 20 tis. Kč na dostavbu hospice občanskému sdružení Smíření Chrudim dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření a závěrečný účet města Poličky za rok 2008 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 bez výhrad.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 3/2009.

RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí předložené informace týkající se Přehledu pohledávek města Poličky po lhůtě splatnosti ke dni 20. 5. 2009 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 4 Organizační směrnice č. 4/2008 – Oběh účetních dokladů.

RM schvaluje nákup skleněné stěny od autora Vladimíra Kopeckého, 2009 dle předloženého návrhu PhDr. Davida Junka, ředitele Městského muzea a galerie Polička a ostatní předložené nákupy RM odkládá.

RM ukládá PhDr. Davidu Junkovi, řediteli Městského muzea a galerie Polička, předložit seznam evidovaných exponátů podsbírek výtvarného umění, a to: G gn 1 – 403 - grafika nové umění, G on 1 – 136 - obrazy nové, G pn 1 – 32 - plastika nové, uvedených v koncepci sbírkotvorné činnosti ze dne 14. 10. 2002.

RM ukládá PhDr. Davidu Junkovi, řediteli Městského muzea a galerie Polička, předložit způsob poradenství či návrh na ustanovení hodnotící komise k nákupu nových děl do sbírek muzea.

RM přebírá záštitu nad závěrečným koncertem laureátů VI. Mezinárodního festivalu a soutěží pěveckých sborů, konaným dne 28. 6. 2009 v Tylově domě.

RM bere na vědomí převzetí záštity starosty města nad VI. Mezinárodním festivalem a soutěží pěveckých sborů 2009.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2009/01009 na akci „Literáti na Poličce“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2009/00977 na akci „Divadelní pouť 2009 “ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2009/000994 na akci „Polička Jazz 2009 “ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2009/00993 na akci „Martinů Fest 2009“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 01971/2009 na „Rok Bohuslava Martinů v Poličce“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

RM schvaluje odměnu dle důvodové zprávy pro PhDr. Davida Junka, ředitele příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie v Poličce.

RM schvaluje odměnu dle důvodové zprávy pro paní Alenu Báčovou, ředitelku příspěvkové organizace Tylův dům.

RM schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Čtyřlístek Polička, ul. E. Beneše 627 dle důvodové zprávy.

RM jmenuje konkurzní komisi konkurzního řízení na místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Čtyřlístek Polička, ul. E. Beneše 627, ve složení: Mgr. Renata Černíková - člen, Hana Kosková - člen, Václava Tmějová - člen, Marcela Toušovská - člen, Mgr. David Šafář, zástupce zřizovatele - člen, Eduard Střílek, zástupce zřizovatele – předseda komise dle důvodové zprávy.

RM jmenuje konkurzní komisi konkurzního řízení na místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181, ve složení: Mgr. Renata Černíková - člen, Eva Hejtmánková - člen, Václava Tmějová - člen, Marcela Toušovská - člen, Mgr. David Šafář, zástupce zřizovatele - člen, Eduard Střílek, zástupce zřizovatele – předseda komise dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. OSRKEF/09/01307-SML z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na zajištění akce „Oprava sociálních zařízení v areálu hradu Svojanov“.

RM schvaluje Směrnici č. 1/2009 o nakládání s nalezeným majetkem a jmenuje komisi pro dispozice s nálezy ve složení: Lenka Neumannová, Jana Trávníčková a Miroslav Roušar.

RM schvaluje přijetí daru Mateřskou školou Luční Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prominutí úhrady části faktury č. 2009037 za pronájem Tylova domu dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z Programu na podporu kulturních aktivit na rok 2009 č. 2009/01012 mezi poskytovatelem Pardubickým krajem a příjemcem Městem Polička na akci Velikonoční vítání jara pořádanou Střediskem volného času Mozaika Polička.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Pěstební opatření pro stromy v městské památkové zóně a vybrané aleje v Poličce“ firmou T.E.S., s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s navrženými půjčkami z Fondu rozvoje bydlení Města Poličky dle důvodové zprávy a doporučuje je ZM ke schválení.

RM bere na vědomí vznik společenství vlastníků jednotek domu č.p. 807, ulice M. Bureše v Poličce, IČ 27559041 a doporučuje ZM schválit převod finančních prostředků na účet společenství vlastníků jednotek domu č.p. 807.

RM ruší své usnesení č. 37/a a usnesení č. 37/b ze dne 9. 2. 2009.

RM doporučuje ZM schválit cenu za 1 m2 pozemku na výstavbu objektů bydlení v „lokalitě Mánesova“ v Poličce – II. etapa označených v regulačním plánu jako č. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43 a 44 za cenu 1.120,-- Kč/m2.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku na výstavbu objektů bydlení v „lokalitě Mánesova“ – II. etapa ve znění dle předloženého návrhu budoucími kupujícími. Kupní cena za prodej pozemků dle bodu a) až i) bude činit 1.120,-- Kč/m2.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě, jejímž předmětem bude směna id. ½ pozemku p.č. 5420/1 o výměře 7489 m2 za pozemek označený v regulačním plánu pro lokalitu Mánesova – II. etapa jako č. 19 o výměře cca 1043 m2 ve vlastnictví Města Poličky. Rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude doplacen v kurzu 220,--Kč/m2 pro pozemek p.č. 5420/1.

RM doporučuje ZM schválit prodej části parcely č. 5454/2 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 200,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

RM doporučuje ZM schválit výkup parcely č. 6490/1 o výměře 16 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 50,--/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

RM doporučuje ZM schválit převod nepotřebného majetku ČR – Ministerstva obrany, se sídlem v Praze, dle zákona č. 174/2003 Sb. do vlastnictví Města Poličky podle předložené darovací smlouvy evid. č. 918352259.

RM ruší své usnesení č. 400 ze dne 8. 9. 2008 a doporučuje ZM zrušit usnesení č. 26 ze dne 11. 9. 2008.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 6237/1 o výměře 1404 m2 v k.ú. Polička od a.s. České dráhy, se sídlem Praha 1. Kupní cena činí Kč 100.000,--.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 392/6 o výměře cca 70 m2 v obci a k.ú. Polička. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výší nájemného 3,-- Kč/m2 a rok.

RM doporučuje ZM schválit:
a) nepeněžitý vklad města Poličky do základního kapitálu společnosti T.E.S. s.r.o., jehož předmětem jsou nemovitosti v obci a katastrálním území Polička, a to:
1) objekt výroby bez č.p./če postavený na st.p.č. 3225/1,
2) jiná stavba bez č.p./če postavená na st.p.č. 3725/1 a st.p.č. 3725/2,
přičemž hodnota nepeněžitého vkladu činí 2.800.000,-- Kč a tato byla stanovena znaleckým posudkem znalce Ing. Marty Mastné číslo 2441/2009 ze dne 25. 5. 2009,
b) změnu zakladatelské listiny společnosti T.E.S s.r.o. v souladu s předloženým návrhem.

RM nedoporučuje ZM schválit prodej bytu č. 932/20 o velikosti 1 + 1 v obytném domě č.p. 932, 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu 150/10000 na společných částech domu č.p. 932, 933 a na pozemcích st.p.č. 9358, 9359, vše v obci a k.ú. Polička, za kupní cenu dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej bytu č. 808/7 o velikosti 1 + 1 v obytném domě č.p. 808 na ul. M. Bureše v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. 310/10000 na společných částech domu čp. 808 a na pozemku st.p.č. 2280, vše v obci a k.ú. Polička, za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ PK č. 770/3 o výměře 501 m2 v k.ú. Rohozná Sportovnímu klubu Rohozná. Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje vyřazení počítače vedeného v evidenci dlouhodobého majetku Města Poličky v hodnotě 100.040,-- Kč dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit záměr vybudování technologického centra pro obec s rozšířenou působností Polička.

RM doporučuje ZM zahrnout do rozpočtu roku 2010 požadovanou spoluúčast, maximálně ve výši 600 tis. Kč.

RM uděluje starostovi města Poličky mandát pro podpis Dohody o partnerství mezi Městem Polička a KrÚ Pk, Pardubice dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 146708 na akci „Přístavba depozitáře a zahrada muzea“ mezi Městem Polička a stavební firmou PÁSEK s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

 

V Poličce dne 8. června 2009

 

    …………………………………………                          ……………………………………..
                    Jaroslav Martinů                                            JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
                             starosta                                                                místostarostka

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.

 


 

Vložil Machová Jana (6/16/2009), přečteno 1006x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. června 2009