Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 18. 6. 2009

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Kučerovou, Mgr. Petra Nožku a pana Jiřího Hejtmánka.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Jiřího Tomana, ověřením zápisu Mgr. Petra Zaala a Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala CSc.

ZM schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Poličky za rok 2008 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Města Poličky za rok 2008 bez výhrad.

ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2008 svazku obcí Kraj Smetany a Martinů.

ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2008 svazku obcí Mikroregion Poličsko.

ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2008 svazku obcí Česká inspirace.

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2008.

ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2008 svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko.

ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Bromová Veronika, M.A., výtvarnice Praha, na výstavu fotografických prací v Poličce, ve výši 20.000,-- Kč,
- Český kynologický svaz ZO Polička, na provozní náklady a dokončení fasády klubovny, ve výši 10.000,-- Kč,
- Ekocentrum Skřítek Polička, na podporu činnosti Ekocentra Skřítek, ve výši 5.000,-- Kč,
- HC Spartak Polička, na činnost hokejového klubu v sezóně 2009/2010, ve výši 103.000,-- Kč,
- JUNÁK svaz skautů a skautek Polička, na obnovu stanů, na kamna a zateplení základny, ve výši 28.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Atletika Polička, na běh kolem poličských hradeb, ve výši 10.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Atletika Polička, na soutěžní atletickou činnost, ve výši 26.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Náš domov Koclířov, na Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi, ve výši 15.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Pontopolis Polička, skupina maTami, na program zdravotnické prevence a osvěty, ve výši 2.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Pontopolis Polička, na multikulturní aktivity pro školy a veřejnost, ve výši 20.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Přátel ZŠ Na Lukách v Poličce, na projekt Týmová spolupráce žáků 5. ročníku, ve výši 10.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Přátel ZŠ Na Lukách v Poličce, na projekt Sportovně turistický kurz pro žáky, ve výši 10.800,-- Kč,
- Občanské sdružení Přátel ZŠ Na Lukách v Poličce, na jazykový výjezd žáků ZŠ do Anglie, ve výši 5.400,-- Kč,
- Oblastní charita Polička, na zakoupení elektrického polohovacího lůžka, ve výši 17.000,-- Kč,
- Oblastní charita Polička, na zakoupení dřevosoustruhu a dlát pro AC dílnu, ve výši 17.000,-- Kč,
- Pionýr – pionýrská skupina Polička, na kolaudaci hájenky, nákup stanů a přívěsného vozíku, ve výši 28.000,-- Kč,
- SK D.A.S. Kometa Polička – hokejbal, na činnost a účast v hokejbalových soutěžích, ve výši 35.000,-- Kč,
- SK Masokombinát Polička, na sportovní činnost a dopravu k soutěžím, ve výši 104.000,-- Kč,
- SK8 Slalom klub Polička – skateboard, na pořádání skateboardových závodů ME v Poličce, ve výši 10.000,-- Kč,
- Svatojosefská jednota pro Poličku, na opravy spolkového domu Jordán, ve výši 15.000,-- Kč,
- Svíba Dušan, agentura „earth music“, na festival Colour Meeting 2009 v Poličce, ve výši 40.000,-- Kč,
- Štěpánek Jiří, Polička na účast na MS V kulturistice v Montrealu, ve výši 17.000,-- Kč,
- TJ Spartak Polička, oddíl stolního tenisu, na činnost a dopravu k soutěžím, ve výši 20.000,-- Kč,
- TJ Spartak Polička, oddíl ASPV – volejbal, na pořádání volejbalových turnajů, ve výši 4.000,-- Kč,
- TJ Spartak Polička, oddíl ASPV – st. ženy, na cvičební pomůcky, ve výši 2.000,-- Kč,
- TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené, na činnost mládežnických družstev, ve výši 103.000,-- Kč,
- ZO svazu chovatelů Polička, na výstavy a opravu krytiny na klecích, ve výši 10.000,-- Kč,

ZM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Dětské informační centrum Brno, na představení Janáčkova divadla pro poličské seniory, ve výši 5.000,-- Kč,
- Dětské informační centrum Brno, na činnost denního centra Domeček a jeho aktivit, ve výši 120.000,-- Kč,
- Nekvinda Filip, Polička, na elektronické vybavení pro večery hudby v Divadelním klubu ve výši 61.310,-- Kč,
- Občanské sdružení Laxus Hradec Králové, na terénní služby pro uživatele drog na Poličsku, ve výši 60.000,-- Kč.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2009.

ZM schvaluje záměr vybudování technologického centra pro Obec s rozšířenou působností Polička včetně zahrnutí finanční spoluúčasti do rozpočtu roku 2010 ve výši dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok 2009 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje nepeněžitý vklad města Poličky do základního kapitálu společnosti T.E.S. s.r.o., jehož předmětem jsou nemovitosti v obci a katastrálním území Polička, a to :
1) objekt výroby bez čp/če postavený na st.p.č. 3225/1,
2) jiná stavba bez čp/če postavená na st.p.č. 3725/1 a st.p.č. 3725/2,
přičemž hodnota nepeněžitého vkladu činí 2.800.000,- Kč a tato byla stanovena znaleckým posudkem znalce Ing. Marty Mastné číslo 2441/2009 ze dne 25.5.2009,

ZM schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti T.E.S s.r.o. v souladu s předloženým návrhem.

ZM bere na vědomí vznik společenství vlastníků jednotek domu č.p. 807, ulice M.Bureše v Poličce, IČ 27559041 a schvaluje převod finančních prostředků ve výši Kč 353.961,82 na účet společenství vlastníků jednotek domu č.p. 807.

ZM ruší usnesení č. 9 ze dne 30. 10. 2008.
ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č.6/2 označené jako p.č. 6/15 o výměře 1182 m2 v k.ú. Předměstí. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části parcely č. 5454/2 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 200,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

ZM schvaluje výkup parcely č. 6490/1 o výměře 16 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 50,-/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

ZM ruší své usnesení č. 26 ze dne 11. 9. 2008.
ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 6237/1 o výměře 1404 m2 v k.ú. Polička od a.s. České dráhy, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222. Kupní cena činí Kč 100.000,--.

ZM schvaluje výkup parcel č. 394/1 o výměře 1758 m2 a p.č. 394/2 o výměře 2632 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků.

ZM schvaluje bezúplatný převod stavby dřevníků stojících na st.p.č. 3816 včetně stavební parcely č. 3816 o výměře 125 m2 do spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v domě č.p. 33 ul.Šaffova v Poličce. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí obdarovaný.

ZM schvaluje převod nepotřebného majetku ČR – Ministerstva obrany, se sídlem v Praze, Tychonova 1, Praha 6, dle zákona č. 174/2003 Sb. do vlastnictví Města Poličky podle předložené darovací smlouvy evid. č. 918352259.

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ PK č.770/3 o výměře 501 m2 v k.ú. Rohozná Sportovnímu klubu Rohozná. Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje cenu za 1 m2 pozemku na výstavbu objektů bydlení v „lokalitě Mánesova“ v Poličce – II. etapa označených v regulačním plánu jako č. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43 a 44 ve výši 1.120,- Kč/m2.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku na výstavbu objektů bydlení v „lokalitě Mánesova“ – II. etapa ve znění dle předloženého návrhu s budoucími kupujícími dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě, jejímž předmětem bude směna id. ½ pozemku p.č. 5420/1 o výměře 7489 m2 za pozemek označený v regulačním plánu pro lokalitu Mánesova – II.etapa jako č. 22 o výměře cca 786 m2 ve vlastnictví Města Poličky. Rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude doplacen v kurzu 220,-Kč/m2 pro p.č. 5420/1.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě, jejímž předmětem bude směna id. ½ pozemku p.č. 5420/1 o výměře 7489 m2 za pozemek označený v regulačním plánu pro lokalitu Mánesova – II.etapa jako č. 19 o výměře cca 1043 m2 ve vlastnictví Města Poličky. Rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude doplacen v kurzu 220,-Kč/m2 pro pozemek p.č. 5420/1.


V Poličce dne 18. června 2009


Jaroslav Martinů, v.r., starosta
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r., místostarostka

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
Zvukový záznam (15MB)
zde.
 

Vložil Hofmanová Lucie (6/19/2009), přečteno 948x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 18. 6. 2009