Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. června 2009


RM schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje č. OŠKT/09/01147 na podporu projektu: „Zimní stadion Polička – parkovací plocha vč. venkovních úprav SO 9 (etapa 2009)“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 3 Komisionářské smlouvy uzavřené dne 30. 6. 2008 mezi Městem Poličkou zastoupeným starostou města Jaroslavem Martinů a firmou Turist servis s.r.o. zastoupenou jeho jednatelem Mgr. Janem Matoušem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 146708 na akci „Přístavba depozitáře a zahrada muzea“ mezi Městem Polička a stavební firmou PÁSEK s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje na základě důvodové zprávy zrušení fakultativních úkonů poskytovaných pečovatelskou službou DPS „Penzion“ Polička s účinností od 1. 7. 2009.

RM bere na vědomí výsledky venkovního auditu certifikace lesů systémem PEFC u lesního majetku města Poličky a postupuje tyto výsledky do ZM.

RM schvaluje Dodatek č. 2/2009 k Organizační směrnici č. 3/2005 upravující výdej osobních ochranných pracovních prostředků, organizační opatření pro poskytování ochranných nápojů a pověření vedoucích zaměstnanců ke zjištění, zda jim podřízení nejsou pod vlivem omamných látek.

RM schvaluje uzavření SMLOUVY č. Z_S14_12_8120020016 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Polička. Jedná se o přeložku kabelu nízkého napětí v ulici Pod Kopečkem v rámci stavby „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření SMLOUVY č. Z_S14_12_8120020015 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Polička. Jedná se o přeložku kabelu vysokého napětí v ulici Komenského v rámci stavby „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Oprava místní komunikace v Lezníku“ společnost COLAS CZ, a.s., Praha 9 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností COLAS CZ, a.s., Praha 9, na akci „Oprava místní komunikace v Lezníku“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na akci „Zpracování energetického auditu pro budovy, ČOV a veřejné osvětlení Města Poličky“ uzavřené dne 14. 9. 2004 se společností DD Ekonom Konzult Real, s.r.o., Litomyšl dle důvodové zprávy.
 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Oprava sociálních zařízení v areálu hradu Svojanov“ v tomto složení: JUDr. Marie Tomanová, Miloš Dempír, DiS, Božena Havranová.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2009 – „Přemístění a oprava náhrobků ze dvora Městského muzea a galerie Polička“ s firmou Přemysl Mitáš, Pomezí dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 05/2009 „Obnova fasády venkovního průčelí vstupní budovy hradu Svojanov“ s firmou Filipstav s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje převod knih Tajemný hrad Svojanov z příspěvkové organizace Tylův dům na příspěvkovou organizaci Hrad Svojanov.

RM bere na vědomí rezignaci PhDr. Davida Junka na funkci ředitele Městského muzea a galerie Polička ke dni 31. 8. 2009.

RM na období od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 pověřuje řízením příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička Bc. Pavlu Pavlíčkovou.

RM schvaluje složení poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Městského muzea a galerie Polička ve složení:
Mgr. Radka Marková, správkyně sbírek Městského muzea a galerie Polička – předsedkyně,
Mgr. Vít Bouček, odborný pracovník Východočeské galerie Pardubice - člen,
PhDr. Josef Chalupa, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě – člen,
Mgr. Roman Košek, ředitel Regionálního muzea v Litomyšli – člen,
PhDr. Radim Urbánek, vedoucí sbírkového oddělení Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě – člen,
a za město Poličku pověřuje účastí při jednáních poradního sboru JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D. a paní Boženu Havranovou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Polička jako objednatelem a panem Přemyslem Zobačem, Pomezí jako zhotovitelem, na výměnu části oken v budově MŠ Rozmarýnek Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Polička jako objednatelem a panem Štefanem Vlčkem, Polička jako zhotovitelem, na zhotovení sanačních omítek uvnitř budovy Základní umělecké školy B. Martinů Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení zřízených Městem Polička ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje č. OŠKT/09/00940 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje č. OŠKT/09/00939 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přerušení provozu školních družin Masarykovy základní školy Polička, Základní školy Na Lukách Polička a Speciální základní školy Polička dle důvodové zprávy.
RM pověřuje majetkoprávní odbor k vydání souhlasu s užíváním lesních cest na pozemcích p.č. 1162/6, 2162/1 a 1147 v k.ú. Borová za účelem zemědělské činnosti, a to za podmínek stanovených odborem lesního hospodářství MěÚ Polička.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem stavby bývalého přístřešku na popelnice v ul. Luční, umístěného na části pozemku p.č. 2109/1 o výměře cca 30 m2 v obci a k.ú. Polička. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 1měsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného Kč 250,--/měsíčně.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 6121 o výměře cca 240 m2 v obci a k.ú. Polička. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výší nájemného 3,--Kč/m2 a rok.

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a COMA, s.r.o., se sídlem v Poličce, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu.

RM doporučuje ZM pověřit Kontrolní výbor Zastupitelstva města Poličky k provedení těchto kontrol:
- využití prostředků na akci „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce“,
- náprava škod na koupališti po akci „Rockoupání 2009“,
- využití příspěvku Města Poličky na provoz Informačního centra v Poličce.

RM schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 20 tis. Kč na konto Povodně 2009 společnosti Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2.

RM schvaluje užití městského znaku pro účely prezentace města Poličky na akci MISS EUROPE & WORLD – JUNIOR aneb Princezny světa 2009 pro PORTAL MEDIA, s.r.o., se Ostrava 1 dle důvodové zprávy.
 


V Poličce dne 29. června 2009

 

 

…………………………………………                 ……………………………………..
               Jaroslav Martinů                                        JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
                      starosta                                                              místostarostka

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.

Vložil Machová Jana (7/3/2009), přečteno 911x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. června 2009