Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. srpna 2009

RM schvaluje doplnění programu o projednání:
- Oznámení o projednání návrhu Územního plánu Polička a návrhu Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička s dotčenými orgány,
- Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29907 mezi Městem Polička a GEO-ING Jihlava, spol. s r.o.,
- Užití znaku Města Poličky – Vinotéka „U Mydláře“.

RM schvaluje zhotovitele a uzavření Smlouvy o dílo se společností T.E.S. s.r.o., Polička na akci „Parkoviště na ul. Jiráskova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na akci „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka – Polička, I. etapa (Bílý potok)“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2009 vč. upraveného rozpočtu na komunální služby pro rok 2009 s T.E.S. s.r.o. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 299007 mezi Městem Polička a GEO-ING Jihlava spol. s r.o. jehož předmětem je doplnění účtu u České spořitelny, a.s.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností T.E.S., s.r.o., Polička na akci „Oprava komunikací a chodníků na území města Poličky“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Kanalizační přípojka pro hřbitov u kostela sv. Michaela v Poličce – III. etapa“ s firmou AQUAVITA spol. s r.o., Dolní Újezd u Litomyšle.

RM schvaluje, na základě hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem jsou projektové a inženýrské práce pro připravovanou stavbu „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka – Polička, I. etapa (Bílý potok)“ nabídku firmy ŠINDLAR s.r.o., se sídlem Býšť, provozovna Hradec Králové 3, jako nejvhodnější.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka – Polička, I. etapa (Bílý potok)“ s firmou ŠINDLAR s.r.o., se sídlem Býšť, provozovna Hradec Králové 3 dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí oznámení o zahájení projednání návrhu Územního plánu Polička a návrhu Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička s dotčenými orgány dle důvodové zprávy.

RM schvaluje odměnu dle důvodové zprávy pro PhDr. Davida Junka, ředitele příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie v Poličce.

RM schvaluje přijetí darů příspěvkovou organizací Hrad Svojanov od Templářských sklepů Čejkovice, Bc. Zuzany Nováčkové – Borová, Společnosti DANO – Borová a Ivany Gurové, Chotěboř.

RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy s Římskokatolickou farností – děkanstvím Polička, jejímž předmětem je prostor chrámu sv. Jakuba pro uspořádání externího koncertu Smetanovy Litomyšle dle důvodové zprávy.

RM pověřuje příspěvkovou organizaci Tylův dům zajištěním externího koncertu Smetanovy Litomyšle, konaného dne 28. 8. 2009 v chrámu sv. Jakuba v Poličce.

RM projednala a doporučuje ZM schválit:
- ukončení činnosti příspěvkové organizace Speciální základní škola Polička, Jiráskova 825 ke dni 31. 12. 2009,
- Dohodu o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících mezi převodci Městem Polička, Speciální základní školou Polička a nabyvatelem Pardubickým krajem,
- zrušení příspěvkové organizace Speciální základní škola Polička, Jiráskova 825 ke dni 31. 1. 2010,
- bezúplatný převod objektu č.p. 825 a souvisejících pozemků v areálu školy z vlastnictví města Poličky do vlastnictví Pardubického kraje.

RM schvaluje přijetí darů příspěvkovou organizací Domov důchodců v Poličce ve výši dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí zprávu o náplni práce Městské policie Polička dle přiložené zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí r. 2009.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zpracování Projektu za účelem obdržení dotace na projekt „Realizace úspor energie – MŠ Luční Polička“, mezi Městem Polička a Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zpracování Projektu za účelem obdržení dotace na projekt „Realizace úspor energie – ZŠ Na Lukách Polička“, mezi městem Polička a Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zpracování Projektu za účelem obdržení dotace na projekt „Realizace úspor energie – MŠ Čtyřlístek Polička“, mezi městem Polička a Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 146708 na akci „Přístavba depozitáře a zahrada muzea“ mezi Městem Polička a stavební firmou PÁSEK s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku na vinných etiketách vinotéky „U Mydláře“ za účelem vytvoření kolekce dárkově propagačních vín s tématikou města Poličky.

RM schvaluje uzavření Smlouvy č. IV-12-2001453/03, Mánesova, Švanda Prima, o zřízení věcného břemene, mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 5795 o výměře 97 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 20,--/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 6007 o výměře cca 650 m2 v k.ú. Polička firmě Ravensburger Karton, s.r.o. Polička. Kupní cena činí Kč 200,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 5454/80 o výměře 16 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemkové parcel yč. 3264/6 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 100,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 

 

V Poličce dne 10. srpna 2009

 

 

………………………………………..                                ………………………………
              Jaroslav Martinů                                                          Mgr. Jan Matouš
                      starosta                                                                          radníKompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
 

Vložil Machová Jana (8/14/2009), přečteno 1073x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. srpna 2009