Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 3.10. 2005

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky dne 3.10. 2005
RM bere na vědomí rezignaci pana Miloslava Červa na funkci člena Zastupitelstva města Poličky a vydání "Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Poličky" panu Jiřímu Hejtmánkovi.

RM souhlasí s podáním návrhu na zapsání božích muk POKLONA na ul. Hegerova v Poličce do Ústředního seznamu kulturních památek.

RM souhlasí s účastí města Poličky na Prohlášení o partnerství, vyjadřující deklaraci vůle rady řešit společně s městy Svitavy, Moravská Třebová, obcí Květná a občanským sdružením Květná zahrada situaci mladých lidí vracejících se z ústavních zařízení. Současně RM bere na vědomí připojení podpisu starosty města pod textem Prohlášení o partnerství, které je součástí tohoto usnesení.

RM bere na vědomí udělení tří plných mocí JUDr. Iloně Chladové, Advokátní kancelář Chladová a Vybíral, Brno ve věci zastupování Města Poličky v záležitosti "Inženýrská infrastruktura pro lokalitu Mánesova - jihovýchodní okraj Poličky - I. etapa".

RM schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č. 259034 na odstranění havarijního stavu hradebního zdiva v úseku SO - 22 Na Valech a pověřuje starostu jejím podpisem.

RM schvaluje:
1) Zřizovací listinu Školské rady při Masarykově základní škole, Polička.
2) Zřizovací listinu Školské rady při Speciálních školách, Polička, okres Svitavy.
3) Volební řád školské rady pro základní školy zřizované Městem Polička.

RM doporučuje ZM zrušit zřizovací listinu Rady školy Na Lukách, Polička.

RM schvaluje propočet neinvestičních výdajů na 1 dítě u mateřských škol v Poličce k fakturaci obcím a Dětskému domovu v Poličce za rok 2005 za děti zařazené ve škole v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle důvodové zprávy a přílohy k důvodové zprávě.

RM schvaluje Speciálním školám, Polička, okres Svitavy v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) pro školní rok 2005/2006 povolení výjimky z počtu žáků v základní škole praktické v 1 třídě při spojených ročnících ( 1., 2., a 3.) v počtu 5 žáků a v 1 třídě v 9. ročníku v počtu 5 žáků, což se týká 4 vyučovacích hodin. Povolení výjimky z počtu žáků se schvaluje za předpokladu, že zřizovatel nebude hradit zvýšené výdaje za vzdělávací činnost školy podle rozkladu počtu tříd a žáků.

RM bere na vědomí informace místostarosty o připravované dopravní anketě v centru města Poličky.

RM schvaluje účast Mgr. Jana Matouše na konferenci v holandském městě s-Hertogebosch, která se bude konat ve dnech 25.10 - 28.10 2005. Hlavní myšlenkou konference je využití hradeb v hrazených městech.

V Poličce dne 3.10. 2005

Jaroslav Martinů                  Ing. Martin Kozáček
  místostarosta                               radní

 

 

Vložil Sáňka Stanislav (10/10/2005), přečteno 738x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 3.10. 2005