Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 31. srpna 2009

RM ruší svá usnesení č. 290 a 291 ze dne 20. 7. 2009.

RM bere na vědomí rezignaci paní Evy Hejtmánkové na funkci ředitelky Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181. Výkon funkce ředitelky ukončí den před nástupem nově jmenovaného ředitele.

RM schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí předání funkce ředitele Mateřské školy Čtyřlístek Polička Mgr. Petru Nožkovi k 1. 8. 2009 dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výsledky kontrol provedených v I. pol. roku 2009 ve školách a školských zařízeních dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání stanovených řediteli škol a školských zařízení zřízených Městem Polička na školní rok 2009/2010 dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit úpravu zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných Městem Polička dle důvodové zprávy.

RM, v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě stanoveného prováděcím předpisem mateřským školám Mateřské škole Čtyřlístek Polička ve školním roce 2009/2010 pro tři třídy: 1. třída 27 dětí, 2. třída 27 dětí, 3. třída 28 dětí.
Výjimka z počtu dětí ve třídě platí za předpokladu, že nebude překročena kapacita školy, vyšší počet nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

RM schvaluje uzavření kvalifikační dohody dle § 234 a násl. Zákoníku práce se slečnou Bc. Pavlou Pavlíčkovou, pověřenou řízením příspěvkovou organizací Městské muzeum a galerie Polička, v rozsahu dle důvodové zprávy.

RM schvaluje platový výměr Bc. Pavly Pavlíčkové, pověřené řízením příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje návrh použití prostředků z aukčního prodeje obrazů předložený Městským muzeem a galerií Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo „Oprava komínu v bytě kastelána hradu Svojanov č.p. 122, Svojanov“ s firmou Peňáz Václav, Stašov dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit úpravu zřizovacích listin příspěvkových organizací Městského muzea a galerie Polička, Hrad Svojanov, Tylův dům a Městská knihovna Polička dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 5/2009.

RM se zabývala výší pohledávek po lhůtě splatnosti dle důvodové zprávy a doporučuje ZM tuto zprávu vzít na vědomí. Zároveň ukládá příslušným odborům MěÚ nadále věnovat problematice zvýšenou pozornost.

RM schvaluje prodej motorové pily Husqvarna 257, výrobní č. 8100130 za cenu 3650,- Kč. Tato cena byla stanovena po odborném posouzení technického stavu.

RM schvaluje Smlouvu o provozování, provádění údržby a pravidelných technických prohlídek drážního zařízení – železničního přejezdu, který byl nově zhotoven jako součást akce „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – I. etapa, se SŽDC, s.r.o., SDC Pardubice, Pardubice dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí Statické posouzení konstrukce ocelového příhradového mostu v parku z ul. Komenského ke gymnáziu v Poličce a schvaluje postup realizace nezbytné opravy mostu dle důvodové zprávy.

RM schvaluje postup realizace akce „Oprava části chodníku na ul. Hegerova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Oprava chodníku na ul. Vrchlického v Poličce“ se společností ELTER s.r.o, Hlinsko dle důvodové zprávy.

RM schvaluje požadavky na úpravu návrhu Územního plánu Polička dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje o zahájení veřejného projednání návrhu Zásad územního rozvoje Pardubického kraje.

RM schvaluje dodavatele akce „Zimní stadion – parkovací plocha včetně venkovních úprav SO9 (etapa 2009 – I. část)“ společnost COLAS CZ a.s., Praha 9 dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit úpravu zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službu „Penzion“ Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem stavby bývalého přístřešku na popelnice v ul. Dukelská, umístěného na části pozemku p.č. 2177/2 o výměře cca 30 m2 v obci a k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 145 o výměře 330 m2, části pozemkové parcely č. 56 o výměře cca 225 m2, parcely PK č. 145 o výměře 34 m2, části parcely PK č. 658/7 o výměře cca 900 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 56 o výměře cca 700 m2 a části parcely PK č. 658/7 o výměře cca 300 m2 v k.ú Modřec. Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemkové parcely č. 56 o výměře cca 100 m2 a části parcely PK č. 658/7 o výměře cca 500 m2

RM schvaluje jednostranné zvýšení měsíčního nájemného v bytech ve vlastnictví Města Poličky v roce 2010 v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ze dne 14. března 2006, ve znění zákona č. 150/2009 Sb., ze dne 15. května 2009 a se Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb., ze dne 12. června 2009, a to od 1. ledna 2010 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 8 dne 23.4.2009, ve kterém ZM neschvaluje prodej bytu č. 7, velikosti 1 + 1 a bytu č. 10, velikosti 1 + 0 v domě č.p. 520 na ulici Paseky v Poličce a schvaluje ponechání obou bytů ve vlastnictví Města Poličky jako bytů nájemních pro účely sociálního bydlení.

RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 7, velikosti 1+1 a bytu č. 10, velikosti 1+0 v domě č.p. 520 na ulici Paseky v Poličce formou veřejné dražby. Vyvolávací cena bude stanovena na základě znaleckých posudků a bude povýšena o realizované náklady na elektroinstalaci ve výši 94.000,-Kč.

RM doporučuje ZM schválit ponechání bytů č.1-12 v domě č.p. 309 na ulici Smetanova v Poličce ve vlastnictví Města Poličky a jejich využití pro účely sociálního bydlení dle návrhu bytové komise ze dne 18. srpna 2009.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku p.č. 1210/11 v k.ú. Polička o výměře cca 5000 m2. Kupní cena činí 590,-Kč/m2 a bude uhrazena ve dvou splátkách – 1.400.000,- v r. 2009, zbývající část v r. 2010. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě, jejímž předmětem bude směna pozemku p.č. 1210/10 o výměře 4858 m2 za část pozemku p.č. 1210/11 o výměře cca 3700 m2, část pozemku p.č. 1210/13 o výměře cca 2450 m2, část pozemku p.č. 1210/3 o výměře cca 75 m2 a pozemek p.č. 1210/15 o výměře 135 m2, vše v k.ú. Polička. Rozdíl ve výměrách cca 1500 m2 bude doplacen v kurzu 590,-Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí obě strany společně a nerozdílně.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku p.č. 1210/13 v k.ú. Polička o výměře cca 1800 m2 firmě SAMPRO, s.r.o., Polička. Kupní cena činí 590,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva do r. 2013 na prodej části pozemku p.č. 1210/13 o výměře cca 1200 m2, části pozemku p.č. 1210/3 o výměře cca 30 m2 a pozemku p.č. 1346/4 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Polička, s firmou SAMPRO, s.r.o., Polička.

RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků v k.ú. Polička s kupujícími dle důvodové zprávy. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na zhotovení geometrického plánu a veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku na výstavbu objektu k bydlení označeného v Regulačním plánu pro „lokalitu Mánesova“–II.etapa jako č. 42 o výměře cca 1247 m2 a č. 43 o výměře cca 1030 m2. Kupní cena bude činit 1.120,-Kč/m2.

RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 24/b a č. 24/c ze dne 18.6.2009.

RM ruší své usnesení č. 37/b ze dne 9.2.2009 odst. b), c), d), f), i).
 


V Poličce dne 31. 8. 2009

 

Jaroslav Martinů, starosta

JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., místostarostka

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
 

Vložil Hofmanová Lucie (9/3/2009), přečteno 975x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 31. srpna 2009