Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. září 2009

 
RM se seznámila s Návrhem Koncepce zdravotnictví Pardubického kraje v letech 2009-2012 a předkládá orgánům Pardubického kraje následující stanovisko:

1. RM požaduje, aby při změnách, které potenciálně vyplynou z realizace Koncepce zdravotnictví Pardubického kraje v letech 2009-2012 byla v regionu Polička zachována minimálně současná úroveň dotčených zdravotnických služeb, a to zejména v parametrech rozsahu, obsahu, struktury, kvality a dostupnosti.

2. RM vyzývá k maximální obezřetnosti při provádění změn zasahujících do současného systému poskytování zdravotní péče a vyjadřuje svoji skepsi vůči možné úspěšnosti změn stojících na centralizačních principech posilujících vliv a pravomoci organizací s celokrajskou působností.

3. RM nesouhlasí s realizací změn týkajících se ZZS a LSPP na Poličsku.

4. RM požaduje, aby Koncepce zdravotnictví Pardubického kraje v letech 2009-2012 byla doplněna o následně bezprostředně zavedený mechanismus, jež by spravedlivě rozděloval veřejné zdroje z rozpočtu Pardubického kraje tak, aby ve vazbě na poskytovanou zdravotní péči shodný podíl prostředků plynoucí na úhrady provozní ztráty a investice u zdravotnických zařízení zřizovaných či vlastněných Pardubickým krajem byl poskytnut i ostatním zdravotnickým zařízení.

5. RM nespatřuje bezprostřední důvody pro případné slučování některých nemocnic v Pardubickém kraji.

6. RM oceňuje skutečnost, že Město Polička mělo možnost se vyjádřit k Návrhu Koncepce zdravotnictví Pardubického kraje v letech 2009 - 2012 a deklaruje svůj zájem i nadále připomínkovat Návrh Koncepce zdravotnictví Pardubického kraje.

7. RM žádá orgány Pardubického kraje, aby předložené stanovisko a připomínky nechalo zapracovat do návrhu koncepce zdravotnictví.
 

RM jmenuje konkurzní komisi na výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky MŠ Polička, Palackého nám. 181, v tomto složení: Mgr. Renata Černíková, Eva Hejtmánková, Václava Tmějová, Mgr. Ivana Bečková, Mgr. David Šafář, Eduard Střílek – předseda komise.
 

RM přebírá záštitu nad akcemi konanými dne 25. 9. 2009 u příležitosti oslav 80. výročí otevření Tylova domu a 190. výročí ochotnické činnosti v Poličce a bere na vědomí převzetí záštity starosty města.
 

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 1247/3 v k.ú. Polička o výměře 85 m2.  Kupní cena činí 100,-- Kč/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti
 

RM doporučuje ZM schválit výkup části pozemku p.č. 1210/48 v k.ú. Polička o výměře cca 41 m2 . Kupní cena činí 250,-- Kč/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 

RM schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 146708 na akci „Přístavba depozitáře a zahrada muzea“ se stavební firmou PÁSEK s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.
 


V Poličce dne 8. září 2009

 


      ……………………………….           ……………………………………
              Jaroslav Martinů                       JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
                      starosta                                               místostarostka

 

 

 

 


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.

Vložil Machová Jana (9/9/2009), přečteno 799x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. září 2009