Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. září 2009

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – I. etapa“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Jaroslav Martinů, Mgr. Jan Matouš, Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal, CSc., Ing. Martin Kozáček, Ing. Andrej Kašický. RM jmenuje náhradníky hodnotící komise dle důvodové zprávy v tomto složení: Jiří Mach, Ing. Antonín Mihulka, RNDr. Bc. Jiří Coufal, Cobe Ivanovski, Ing. Marta Mastná.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – II. etapa“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Jaroslav Martinů, Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal, CSc., Ing. Martin Kozáček, Mgr. Jaromír Kašpar, Jiří Mach. RM jmenuje náhradníky hodnotící komise dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Antonín Mihulka, RNDr. Bc. Jiří Coufal, Cobe Ivanovski, Mgr. Jan Matouš, Ing. Marta Mastná.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Oprava části chodníku na ul. Hegerova v Poličce – I. etapa“ dle důvodové zprávy v tomto složení: RNDr. Bc. Jiří Coufal, Ing. Antonín Mihulka, Jiří Mach.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na poskytování služeb souvisejících se zajištěním přípravy a průběhu zadávacího řízení pro výběr dodavatele na akci: „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – 1. etapa“, subjektu: Ing. Andrej Kašický, Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na poskytování služeb souvisejících se zajištěním přípravy a průběhu zadávacího řízení pro výběr dodavatele na akci: „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – 1. etapa“ mezi Městem Polička a Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na „Zhotovení projektové dokumentace na obnovu venkovního hradebního obvodu, odvodnění horního nádvoří hradu, zabezpečení areálu hradu vstupní branou, slavnostní osvětlení hradu a expoziční využití hradního paláce a domu zbrojnošů hradu Svojanova“ firmě OMNIA projekt spol. s r.o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na „Zhotovení projektové dokumentace na obnovu venkovního hradebního obvodu, odvodnění horního nádvoří hradu, zabezpečení areálu hradu vstupní branou, slavnostní osvětlení hradu a expoziční využití hradního paláce a domu zbrojnošů hradu Svojanova“ mezi Městem Polička a firmou OMNIA projekt spol. s r.o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0111/S na projekt „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – 1. etapa“ mezi městem Polička a Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností COLAS CZ, a.s. Praha 9, na akci „Zimní stadion – parkovací plocha včetně venkovních úprav SO 9 (etapa 2009 – I. část)“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Kanalizační přípojka pro hřbitov u kostela sv. Michaela v Poličce – III. etapa“ s firmou AQUAVITA spol. s r.o., se sídlem Dolní Újezd dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 10. 2006 s firmou AP INVESTING, s.r.o. Brno, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a žádosti o dotaci pro akci „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 1540 09 s firmou PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička na „Rekonstrukci a rozšíření zásobovací rampy Školní jídelna, Rumunská ul., Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje platový výměr ředitele Mateřské školy Čtyřlístek Polička s platností od 1. 11. 2009 a zároveň mu schvaluje odměnu ve výši dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí Smlouvu o nájmu mezi Městskou knihovnou Polička a občanským sdružením Pontopolis Polička a schvaluje slevu na nájmu ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 200901, jejímž předmětem je „Restaurování sochy anděla na hřbitově sv. Michaela v Poličce“ s panem Alešem Lánským, se sídlem Bílé Poličany dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Městem Polička jako půjčitelem a Rybářským sdružením Vysočina se sídlem v Poličce jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je realizace projektu Polička – protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka nazvaného „Limberský rybník – rekonstrukce výpusti a bezpečnostního přelivu“ dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 6233/3 o výměře 55 m2. Kupní cena činí 150,-- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 6233/4 o výměře 34 m2. Kupní cena činí Kč 150,--/m2 s tím, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku č. 6233 o výměře 22 m2. Kupní cena činí 200,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 

V Poličce dne 21. září 2009

 

…………………………………………                       ………………………………………..
                 Jaroslav Martinů                                                          Mgr. Jan Matouš
                       starosta                                                                            radní

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.

Vložil Machová Jana (9/29/2009), přečteno 882x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. září 2009