Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 5. října 2009

RM schvaluje doplnění programu o projednání žádosti Osadního výboru ve Stříteži týkající se provozování klubu pro občany Stříteže v budově bývalé školy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 6/2009 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Ožinskij Konstantin, Polička, ve výši 5000, Kč na účast na Mistrovství světa v silovém trojboji ve Francii
- SK 1. FBC (první florbalový klub) Polička, občanské sdružení, ve výši 10000,- Kč na činnost sportovního florbalového klubu v Poličce
- Štěpánek Michal, Polička, ve výši 5000,- Kč na účast v juniorském Mistrovství světa ve sportovním lezení konaném ve Francii
- Česká tábornická unie T.O. Peklo Polička, ve výši 4000,- Kč na tradiční setkání s Junákem
- Český svaz ochránců přírody 1. ZO Polička, ve výši 4000,- Kč na koupi a montáž střešního okna do klubovny Na Parkánech v Poličce
- Myslivecké sdružení Polička, ve výši 2000,- Kč, na nákup obilí, kusové soli a léčiv pro zvěř
- Scheibová Vendula, Polička, ve výši 3000,- Kč na reprezentaci města při Mistrovství světa v aerobiku
- ZO svazu chovatelů v Poličce, ve výši 6000,- Kč na podzimní výstavu a vybavení areálu

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže, Polička, ve výši 9350,- Kč na řemeslnou dílnu pro školní kolektivy – vánoční čarování voskem
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže, Polička, ve výši 11650,- Kč na akci „Advent na hradě Svojanově“
- SK8 Slalom Polička ve výši 6000,- Kč na zhotovení časomíry, nezbytné pomůcky soutěžících
- Pontopolis, o.s. Polička, ve výši 30500, Kč na vzpomínkové akce k výročí – listopad 1989
- Dětské informační centrum Polička, ve výši 35000,- Kč na úhradu nájemného denního centra Domeček na ZŠ Na Lukách v Poličce
- Divadelní spolek Tyl Polička, ve výši 4000,- Kč na nákup zvukové techniky - mikrofonu

RM neschvaluje poskytnutí příspěvků pro:
- TJ Štefanydes Polička, oddíl šachový na činnost, cestovné, nocležné a další náklady
- Čiháková Libuše, Javorek, na vydání knihy humorných příběhů „Moje zvěř, já a ti druzí“
- Klub českých turistů Jimramov se sídlem v Poličce na vydání tištěného průvodce Poličkou – po stopách B. Martinů
- Občanské sdružení CENTRED Pardubice na komunitní web pro české seniory www.sedesatka.cz
- Miniatur golf club, Polička na údržbu, vybavení a činnost klubu
RM doporučuje neschválit ZM poskytnutí příspěvků pro:
- TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené na činnost volejbalového oddílu

RM jmenuje Mgr. Pavlu Pavlíčkovou, Pomezí za členku kulturní komise.

RM doporučuje ZM schválit Plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2010 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prodej svěřeného majetku Školní jídelně Polička, Rumunská 646 dle důvodové zprávy. RM, podle ustanovení zřizovací listiny a organizační směrnice města č. 3/2008, pověřuje prodejem ředitelku organizace.

RM schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2009 Základní škole Na Lukách Polička doplněný o pořízený dlouhodobý majetek s dobou odpisování a s ročními sazbami účetních odpisů dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 309024 na akci „Oprava sociálních zařízení hradu Svojanov“ s firmou KOLP s.r.o., Brno dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci „Typový projekt – Czech Point – Kontaktní místo (Upgrade)“ firmě MAJT spol. s r.o. – ENTER Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0047/S na projekt „Centrum Bohuslava Martinů v Poličce“ s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 146708 na akci „Přístavba depozitáře a zahrada muzea“ se stavební firmou Pásek s.r.o., dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností COLAS CZ a.s., Praha 9 na akci „Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Mánesova – II. etapa v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností AQUAVITA s.r.o., Dolní Újezd na akci „Oprava komunikace a výměna kanalizace v ul. Havlíčkova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje navržený postup řešení veřejného osvětlení v okolí bytových domů v Bořinách dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Oprava části chodníku na ul. Hegerova v Poličce – I. etapa“ společnosti T.E.S., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností T.E.S. s.r.o., , Polička, na akci „Oprava části chodníku na ul. Hegerova v Poličce – I. etapa“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení Smlouvy č. 1718 o pronájmu pozemků ze dne 29. 1. 1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 5. 2007 uzavřené mezi Městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s. Polička, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem zemědělských pozemků v k.ú. Rohozná u Poličky.

RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy č. 1918/2009 mezi Městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s. Polička, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem zemědělských pozemků v k.ú. Rohozná u Poličky, dle předloženého návrhu.

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. 1358/2007 ze dne 15. 5. 2007 uzavřené mezi Městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s. Polička, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem zemědělských pozemků v k.ú. Polička.

RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy č. 1933/2009 mezi Městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s. Polička, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem zemědělských pozemků v k.ú. Polička, dle předloženého návrhu.

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. 1357/2007 ze dne 15. 5. 2007 uzavřené mezi Městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s. Polička, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem zemědělských pozemků v k.ú. Modřec.

RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy č. 1937/2009 mezi Městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s. Polička, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem zemědělských pozemků v k.ú. Modřec, dle předloženého návrhu.

RM doporučuje ZM schválit prodej částí pozemků p.č. 6537, 6134/7, 5454/103 v k.ú. Polička o výměře celkem cca 100 m2. Kupní cena činí 1.110,-Kč/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku č.762/8 o výměře cca 60 m2

RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku č.762/8 o výměře cca 100 m2

RM souhlasí s provozováním klubu pro občany Stříteže v budově bývalé školy na základě žádosti Osadního výboru ve Stříteži.

V Poličce dne 5. října 2009

Jaroslav Martinů, v. r., starosta
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v. r., místostarostka


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
 

Vložil Hofmanová Lucie (10/7/2009), přečteno 835x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 5. října 2009