Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. října 2009

 RM schvaluje doplnění programu o projednání:
- prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor – restaurace hradu Svojanov,
- návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009,
- ukončení Nájemní smlouvy o pronájmu pozemku VS 6518001 mezi Správou železniční dopravní cesty, s.o. a Městem Polička, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 10. 2008.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu odpočívadla z majetku svazku obcí Kraj Smetany a Martinů v místě pod Baldským vrchem do majetku města Poličky dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce pro „Kamerový systém – Sběrný dvůr Polička“ s firmou LIKO Svitavy, a.s., dle důvodové zprávy.

RM schvaluje návrh neudržovaných místních komunikací ve vztahu k zimní údržbě dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 1/2009 na akci „Přemístění a oprava náhrobků ze dvora Městského muzea a galerie Polička“ s firmou Přemysl Mitáš, Pomezí dle důvodové zprávy.

RM jmenuje ředitelkou Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 paní Vladimíru Střílkovou, se dnem nástupu do funkce ke dni 1. 11. 2009.

RM bere na vědomí dokumenty předané školami, které zřizuje Město Polička:
- Výroční zprávu Masarykovy základní školy Polička za školní rok 2008/2009,
- Výroční zprávu Základní školy Na Lukách Polička za školní rok 2008/2009,
- Výroční zprávu Speciální základní školy Polička za školní rok 2008/2009.
- Plán činnosti Základní umělecké školy B. Martinů Polička pro školní rok 2009/2010,
- Školní vzdělávací program Mateřské školy Rozmarýnek Polička pro roky 2009 – 2014,
- Školní vzdělávací program Mateřské školy Luční Polička pro roky 2009/2010.

RM doporučuje ZM schválit prominutí nájemného za 4. čtvrtletí roku 2009 za pronájem nebytových prostor – restaurace a s ní související nebytové prostory hradu Svojanov, které bylo stanoveno na základě nájemní smlouvy ze dne 5. 1. 2009 mezi příspěvkovou organizací města Hradem Svojanov a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Polička.

RM doporučuje ZM doplnit své usnesení č. 19 ze dne 17. 9. 2009 následovně: Zálohu na kupní cenu pozemku označeného jako č. 43, uhradí budoucí kupující formou splátek dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit:
a) výkup části pozemku p.č. 6149/6 v k.ú. Polička označeného jako p.č. 6149/8 o výměře 24 m2,
b) výkup části pozemku p.č. 5394/4 v k.ú. Polička označeného jako p.č. 5394/5 o výměře 80 m2,
c) výkup části pozemku p.č. 5374/1 v k.ú. Polička označeného jako p.č. 5374/6 o výměře 86 m2 ,
d) výkup části pozemku p.č. 5397/2 v k.ú. Polička označeného jako p.č. 5397/3 o výměře 60 m2 v podílovém spoluvlastnictví.
Kupní cena výkupů a) – d) činí Kč 200,--/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit:
a) prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 117/1000 na pozemku označeném jako stavební parcela č. 3134 v obci Polička, části obce Horní Předměstí, k.ú. Polička,
b) prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 128/1000 na pozemku označeném jako stavební parcela č. 3134 v obci Polička, části obce Horní Předměstí, k.ú. Polička,
c) prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 100/1000 na pozemku označeném jako stavební parcela č. 3134 v obci Polička, části obce Horní Předměstí, k.ú. Polička,
d) prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 98/1000 na pozemku označeném jako stavební parcela č. 3134 v obci Polička, části obce Horní Předměstí, k.ú. Polička,
e) prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 146/1000 na pozemku označeném jako stavební parcela č. 3134 v obci Polička, části obce Horní Předměstí, k.ú. Polička,
f) prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 100/1000 na pozemku označeném jako stavební parcela č. 3134 v obci Polička, části obce Horní Předměstí, k.ú. Polička,
g) prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 155/1000 na pozemku označeném jako stavební parcela č. 3134 v obci Polička, části obce Horní Předměstí, k.ú. Polička,
h) prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 29/1000 na pozemku označeném jako stavební parcela č. 3134 v obci Polička, části obce Horní Předměstí, k.ú. Polička,
i) prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 29/1000 na pozemku označeném jako stavební parcela č. 3134 v obci Polička, části obce Horní Předměstí, k.ú. Polička.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu.

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy o pronájmu pozemku VS 6518001508 uzavřené dne 30. 4. 2008 mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, jako pronajímatelem a Městem Polička jako nájemcem, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 10. 2008, a to dohodou ke dni 31. 10. 2009.

RM schvaluje ukončení Smlouvy č. 2947102409 o nájmu nemovitostí ČD, a.s. uzavřené dne 13. 3. 2009 mezi Českými dráhami, a.s., se sídlem Praha 1, jako pronajímatelem a Městem Polička jako nájemcem, a to dohodou ke dni 31. 10. 2009.

RM schvaluje zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 6237/1 v k.ú. Polička mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene a společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, jako oprávněným z věcného břemene, jehož obsahem je právo na uložení vodovodního vedení včetně přístupu k němu za účelem oprav a údržby. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně a na dobu neurčitou.

RM projednala a doporučuje ZM schválit ukončení provozování domova pro seniory příspěvkovou organizací Domov důchodců v Poličce ke dni 31. 12. 2009.

RM projednala a doporučuje ZM schválit záměr zrušení příspěvkové organizace Domov důchodců v Poličce nejpozději do 31. 3. 2010.

RM projednala a doporučuje ZM schválit odebrání příspěvkové organizaci Domov důchodců v Poličce svěřeného majetku dnem ukončení činnosti, a to movité věci uvedené v předloženém návrhu.

RM projednala a doporučuje ZM schválit poskytnutí daru - movitých věcí dle předloženého návrhu Svazku obcí AZASS, a to s účinností k 1. 1. 2010.

RM projednala a doporučuje ZM schválit uzavření Dohody o převodu činností dle předloženého návrhu.
 

V Poličce dne 19. října 2009


Jaroslav Martinů, starosta
JUDr. Marie Tomanová, místostarostka

 

 


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.
 

Vložil Machová Jana (10/23/2009), přečteno 895x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. října 2009