Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. listopadu 2009

 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 1023 04 ze dne 25. 5. 2004 s firmou PÁSEK – stavební firma, spol. s r.o., Polička na akci „Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na nákup a rozmístění sběrných nádob a na opravy stávajících nádob určených na tříděný sběr komunálního odpadu na území města Poličky s firmou LIKO SVITAVY a.s., Svitavy dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností T.E.S. s.r.o., Polička na akci „Oprava části chodníku na ul. Hegerova v Poličce – I. etapa“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje úpravu ceny Smlouvy o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě se společností CITELUM, a.s. Praha 4 pro rok 2009 dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Regenerace panelového sídliště Švermova v Poličce – III. etapa“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Antonín Mihulka, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Jiří Mach.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů s firmou ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností COLAS CZ, a.s., Praha 9 na akci „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – I. etapa“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v Poličce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Nařízení č. 1/2009 o rozsahu, způsobu a lhůtách ke zmírňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním období na území města Poličky dle důvodové zprávy, podle § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších přepisů.

RM schvaluje uzavření III. Dodatku ke Smlouvě o dílo ev.č. zhotovitele 27-006-140 s firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno s předmětem smlouvy „Vypracování regulačního plánu Městské památkové zóny Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno s předmětem smlouvy „Vypracování Změny č. 1 Regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí daru v podobě 7 m3 dřeva pro Občanské sdružení A21 Polička a pro I. ZO ČSOP, Polička ve výši 10.500,-- Kč bez DPH dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doplnění Ceníku úhrady za zakoupený parkovací lístek prostřednictvím parkovacích automatů a parkovací kartu v Poličce o čtvrtletní parkovací karty dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s poskytnutím odměn formou dárkových balíčků pro jednotlivé členy Sboru pro občanské záležitosti při MěÚ Polička dle důvodové zprávy.

RM jmenuje konkurzní komisi na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Polička, Hegerova 427 ve složení: Mgr. Renata Černíková – člen, Blanka Richterová – člen, Václava Tmějová – člen, Mgr. Ivana Bečková – člen, Mgr. David Šafář – člen, Eduard Střílek – předseda komise.

RM schvaluje výplatu zálohy na roční odměnu za rok 2009 dle důvodové zprávy ředitelům příspěvkových organizací paní Aleně Báčové, ředitelce Tylova domu, Mgr. Pavle Pavlíčkové, pověřené řízením Městského muzea a galerie Polička, panu Miloši Dempírovi, DiS., řediteli Hradu Svojanov, Mgr. Janu Juklovi, řediteli Městské knihovny Polička a paní Monice Švandové, zastupující ředitele Městské knihovny Polička po dobu jeho nepřítomnosti.

RM ruší své usnesení č. 377 ze dne 21. 9. 2009.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 200901 na „Restaurování sochy anděla na hřbitově v Poličce“ s panem Danielem Bartošem, Svitavy dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prominutí části smluvní pokuty stanovené dle Smlouvy o dílo ze dne 29. 5. 2009 uzavřené mezi Městem Polička a panem Miroslavem Dirrem – Stavospol, Moravská Třebová na opravu fasády a výměnu oken na budově Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výplatu zálohy na roční odměnu za rok 2009 řediteli DPS „Penzion“ Polička panu Pavlu Brandejsovi a řediteli příspěvkové organizace Domov důchodců v Poličce panu Mgr. Vítu Češkovi ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene a VČP Net, s.r.o., Hradec Králové, jako oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je uložení plynárenského zařízení v pozemcích povinného p.č. 5454/42, 5454/103, 5454/129, 5519/2, 5519/8, 5519/9, 5519/11, 5537/1, 5537/49, 5537/50, 5537/51, 5537/52, 5537/53, 5537/61, 5537/62, 5537/67, 5537/68, 5537/69, 5537/70, 5539/1, 5539/26, 5545/2, 5545/34, 5545/50, 6134/5, 6134/7, 6537 zapsaných na LV 10001 pro k.ú. a obec Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MA - Development s.r.o., Kroměříž, jako povinným z věcného břemene, VČP Net, s.r.o., Hradec Králové, jako oprávněným z věcného břemene a Městem Polička jako investorem, jejímž předmětem je uložení plynárenského zařízení v pozemcích povinného p.č. 5521/6, 5521/22, 5521/31, 5521/37, 5521/39, 5521/41, 5521/43, 5521/44, 5521/45, 5521/47 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, jako povinným z věcného břemene, VČP Net, s.r.o., Hradec Králové, jako oprávněným z věcného břemene a Městem Polička jako investorem, jejímž předmětem je uložení plynárenského zařízení v pozemku povinného p.č. 5545/21 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene a COMA s.r.o. Polička, jako oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je uložení veřejné telekomunikační sítě v pozemcích povinného p.č. 2216/5, 2177/2, 6358, 6360, 5545/48, 6132/19, 5537/73, 5537/43, 5493/64, 5537/49, 6537, 6141/18, 5454/1, 5537/59 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene a COMA s.r.o. Polička jako oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je uložení veřejné telekomunikační sítě v pozemcích povinného p.č. 1210/26, 6243, 1475/1, 1546/2, 1493/2, 1564/2, 6004/1, 6352, 6469, 6267/9, 6525, 6237/3, 6025/2, 6030/1, 6030/4, 1202/2, 6298/3, 1211/1, 1246/1, 1259/1, 1260, 1268/1, 1269/3, 6015, 1256/1, 1232/7, st.p.č. 904/2, st.p.č. 930 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy ze dne 11. 11. 2002 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 146708 na akci „Přístavba depozitáře a zahrada muzea“ mezi Městem Polička a stavební firmou PÁSEK s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce, 1. etapa – technický dozor investora“ firmě APOLO CZ spol. s r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy na zajištění služeb technického dozoru investora na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – 1. etapa“ mezi Městem Polička a firmou APOLO CZ spol. s r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výběr dodavatele agendy „Spisová služba pro MěÚ Polička“ poptávkovým řízením dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM zařadit do rozpočtu Města Poličky na rok 2010 částku odpovídající výdajům v roce 2009 poníženou o 5 % na vydání Malé a Velké Ročenky 2009.

RM doporučuje ZM zařadit do rozpočtové změny č. 8/2009 žádost pana Jiřího Štěpánka, reprezentanta České republiky a města Poličky v naturální kulturistice na výdaje spojené s účastí na soutěži Natural Universe v Los Angeles.

RM doporučuje ZM zařadit do rozpočtu Města Poličky na rok 2010 žádost VPS DAS Polička, oddíl sálové kopané, ve výši cca 60 tis. Kč na účast oddílu v turnaji Poháru Mistrů Evropských Zemí 2010.
 

V Poličce dne 18. 11. 2009

 

……………………………………..                                         ………………………………………..
             Jaroslav Martinů                                                            JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
                    starosta                                                                                  místostarostka

 


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.
 

Vložil Machová Jana (11/25/2009), přečteno 815x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. listopadu 2009