Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 28. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. listopadu 2009

RM schvaluje dodavatele akce „Regenerace panelového sídliště Švermova v Poličce – III. etapa“ společnost COLAS CZ, a. s., Praha 9 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností COLAS CZ, a. s., Praha 9, na akci „Regenerace panelového sídliště Švermova v Poličce – III. etapa“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na akci „Zpracování energetického auditu pro budovy, ČOV a veřejné osvětlení města Poličky“ se společností DD Ekonom Konzult Real, s.r.o., Litomyšl dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – II. etapa“ společnost COLAS CZ, a. s., Praha 9 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností COLAS CZ, a. s., Praha 9, na akci „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – II. etapa“ dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o čerpání prostředků z Regionálního operačního programu EU, oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, 14. kolo výzvy prostřednictvím svazku obcí Královská věnná města na projekt "Královská věnná města známá, ale nepoznaná..." dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit podíl města na předfinancování projektu "Královská věnná města známá, ale nepoznaná..." ve výši 340.000 Kč se spolufinancováním ve výši 7,5 % z této částky a čerpáním v letech 2010-2012 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM zařadit částku 110.000 Kč na projekt "Královská věnná města známá, ale nepoznaná..." do běžného rozpočtu roku 2010 a poskytnutí této částky formou příspěvku svazku obcí Královská věnná města na financování projektu dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM zařadit částku 115.000 Kč do rozpočtových výhledů na roky 2011 a 2012 dle důvodové zprávy

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové státní neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2009 – ostatní části dotace č. KH/2009/03764 OD s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2009/03961 z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na odstranění cementových omítek a opravu zdiva renesančního paláce hradu Svojanov s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje osobní ohodnocení Mgr. Pavly Pavlíčkové, pověřené řízením příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvalujte termíny konání festivalů pořádaných Tylovým domem v roce 2010 v těchto termínech:
14. ročník Polička Jazz 16. – 17. 4. 2010
13. ročník Martinů Fest 2010 14. – 23. 5. 2010
19. ročník Polička *555 20. – 22. 8. 2010.

RM pověřuje dramaturgií festivalu Polička *555 Tylův dům ve spolupráci s Divadelním spolkem Tyl, Polička.

RM bere na vědomí předání funkce ředitelky Mateřské školy Polička, Palackého nám., paní Vladimíře Střílkové k 1. 11. 2009 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Poličkou ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zapojení města Poličky do programu prevence kriminality Pardubického kraje pro rok 2010 a schvaluje podání žádostí na projekty Ajax, Projekt právo pro každý den a šikana ve školách dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků na projekty zaměřené na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů pro rok 2009 dle důvodové zprávy pro:
- Gymnázium Polička na vrstevnický program ve výši 10.000 Kč,
- Gymnázium Polička na vybavení klubovny na volnočasové aktivity ve výši 10.000 Kč,
- SVČ Mozaika Polička na prevenci proti šikaně ve výši 40.000 Kč,
- Základní školy na území Poličky na BESIP vestičky ve výši 10.000 Kč,
- SVČ Mozaika Polička na sportovní vybavení ve výši 10.000 Kč.

RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 2/2009, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 5/2003, o místních poplatcích ve znění Obecně závazných vyhlášek č. 2/2004, č. 4/2004 a č. 3/2005.

RM doporučuje ZM pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2010 v ZM takto:
a) Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2009 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace, společnost T.E.S. s.r.o. (pro středisko sportovní služby) a pro Turist servis s.r.o. na provoz informačního centra budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.

b) Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2009 v souladu s uzavřenými smlouvami, na přípravu akcí plánovaných pro rok 2010 do výše 500.000 Kč a na výkup pozemků do výše 100.000 Kč.

c) Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, případně s finančním plánem.

d) Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500.000 Kč.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled na období 2010 – 2013.

RM projednala a schvaluje rozpočtovou změnu č.8/2009 dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č.9/2009 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 3/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

RM doporučuje ZM zařadit do rozpočtu Města Poličky na rok 2010 žádost Svitavské nemocnice, a. s. ve výši 50.000 Kč na vybavení ambulance gynekologického oddělení.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních prostředků pro odměňování trenérů pro rok 2009 dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s vyřazením dlouhodobého majetku dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytovateli pečovatelské služby DPS „Penzion“ Polička změnu výše úhrad za poskytované úkony pečovatelské služby a výši úhrad za fakultativní činnosti, s účinností od 1. 1. 2010 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č.10, vel. 1+0 v domě č.p. 520 na ul. Paseky v Poličce včetně spoluvlastnického podílu 711/10000 na zastavěném pozemku st.p.č. 1251 a na společných částech domu dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 161.200,-Kč, s tím že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit uzavření Dodatku ke Kupní smlouvě ze dne 24.10.2007, jehož předmětem bude změna termínu úhrady třetí splátky kupní ceny ve výši 870.100,-Kč tak, že do 30.11.2009 bude uhrazena částka ve výši 200.000,- Kč a do 30.11.2010 bude uhrazena částka ve výši 670.100,- Kč.

RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 199/1 - části o výměře 55 m2, p.č. 199/2 o výměře 31 m2 a p.č. 197 – části o výměře 100 m2 v obci Polička, k.ú. Modřec. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výší nájemného 3,--Kč/m2 a rok.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 13.8.1993 mezi městem Polička jako pronajímatelem a Komerční bankou, a.s., Praha 1 jako nájemcem, jehož předmětem bude snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v budově radnice na Palackého náměstí č.p. 2 v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 5454/129 o výměře cca 6 m2. Kupní cena činí 590,-/m2, s tím že kupující zajistí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 5469/3 o výměře 872 m2 v k.ú. Polička na výstavbu RD v lokalitě Mánesova v Poličce. Kupní cena činí 1.120,-Kč/m2, s tím že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků p.č. 5469/9 o výměře 782 m2 a p.č. 5469/10 o výměře 836 m2 v k.ú. Polička na výstavbu RD v lokalitě Mánesova. Kupní cena činí 1.120,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM uzavření Směnné smlouvy mezi Městem Polička a společností Agronea a.s. Polička, jejímž předmětem je směna pozemků v k.ú. Polička uvedených v příloze č. 1 ve vlastnictví města Poličky a pozemků uvedených v příloze č. 2 včetně stavby komunikace Polička – Pomezí ve vlastnictví společnosti Agronea a.s. dle důvodové zprávy. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání.

RM doporučuje ZM schválit uzavření Darovací smlouvy mezi městem Poličkou jako obdarovaným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha jako dárcem, jejím předmětem budou pozemky p.č. p.č. 392/28, 1228/4, 1228/19, 1228/25, 1968/8, 2943/13, 2943/14, 5952/40, 5952/49, 5952/50, 6088/9, 6088/10, 6088/13, 6088/29, 6163/11, 6164/3, 6164/13, 6164/18, 6231/4, 1968/7, 6088/15, 6088/11, 551/3, 1228/35, 5911/14, 5917/16, 5952/45, 5952/46, 6088/14, 6231/3 a 6088/12, vše v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření Směnné smlouvy, jejímž předmětem bude převod pozemků p.č. 2943/15, 2948/1, 2948/2, 2950/1, vše v k.ú. Polička z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha na město Poličku a pozemků p.č. 5911/9, 5911/10 a 5911/12, vše v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha dle důvodové zprávy.

RM ruší své usnesení č. 398/e ze dne 8. 9. 2008.

RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 33/e ze dne 11. 9. 2008.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1162/1 označeného dle GP č. 544-553/2008 jako p.č. 1162/9 o výměře 18442 m2 a části pozemku p.č. 1162/1 o výměře cca 2,8 ha, vše v k.ú. Borová. Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit prodejem shora uvedených pozemků v k.ú. Borová pouze za podmínky, že dojde k uzavření kupních smluv dle usnesení RM č. 501/e a 501/f ze dne 30. 11. 2009.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemkové parcely č. 1210/20 o výměře 2359 m2 v k.ú. Polička. Zároveň RM pověřuje starostu města vyjednat výši kupní ceny za 1 m2 v souladu s obvyklou výkupní cenou. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí město Polička.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemkové parcely č. 6298/5 o výměře 35 m2, p.p.č. 1326/6 o výměře 44 m2, p.p.č. 1297/3 o výměře 50 m2, p.p.č. 1298/3 o výměře 75 m2 a p.p.č. 1298/4 o výměře 252 m2, vše v k.ú. Polička, od společnosti VAMDUM, s.r.o., Polička. Kupní cena bude činit 150,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí město Polička.
 

RM bere na vědomí dopis ohledně prodeje alkoholických nápojů v Tylově domě a ukládá vedení města projednat tuto záležitost s ředitelkou této příspěvkové organizace.

 

V Poličce dne 30. 11. 2009

 

Jaroslav Martinů, v. r. , starosta
JUDr. Marie Tomaová, Ph.D., v. r., místostarostka

 

                        Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.


 

Vložil Hofmanová Lucie (12/4/2009), přečteno 864x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 28. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. listopadu 2009