Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 29. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. prosince 2009

RM schvaluje přijetí darů příspěvkovou organizací Domov důchodců v Poličce ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 146708 na akci „Přístavba depozitáře a zahrada muzea“ mezi Městem Polička a stavební firmou PÁSEK s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 146708 na akci „Přístavba depozitáře a zahrada muzea“ mezi Městem Polička a stavební firmou PÁSEK s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vykonávání dotačního managementu na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – 1. etapa“ mezi Městem Polička a Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vykonávání dotačního managementu na akci „Rozšíření Průmyslové zóny v Poličce – 1. etapa“ mezi městem Polička a Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výběr dodavatele na agendu „Spisová služba pro MěÚ Polička“ firmu GEOVAP spol. s r.o., Pardubice dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo a Smlouvy o poskytnutí technické podpory na agendu „Spisová služba pro MěÚ Polička“ s firmou GEOVAP spol. s r.o., Pardubice dle důvodové zprávy.

RM schvaluje převod knih Tajemný hrad Svojanov na příspěvkovou organizaci Hrad Svojanov dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dohod o partnerství mezi Městským muzeem a galerií Polička a občanským sdružením Pontopolis a Matami, centrum pro rodinu, v případě kladného vyjádření Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod k těmto dohodám.

RM schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2009 Mateřské škole Čtyřlístek Polička doplněný o pořízený dlouhodobý majetek s dobou odpisování a s ročními sazbami účetních odpisů dle důvodové zprávy.

RM pověřuje paní Jaroslavu Krejčí provedením úkonů souvisejících se zrušením příspěvkové organizace Speciální Základní škola Polička.

RM neschvaluje snížení platby neinvestičních výdajů za žáka navštěvujícího Speciální základní školu Polička Obci Horka za období září – prosinec 2009.

RM schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Poličskými strojírnami a.s., se sídlem Polička-Bořiny jako prodávajícím a Městem Polička jako kupujícím na převod stavby veřejného osvětlení v místní části Bořiny - Polička, dle předloženého návrhu.

RM projednala a schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2009.

RM ruší stávající procesní normy - metodiku „Způsob usměrňování hospodaření, organizace vztahů a stanovení závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Polička schválená usnesením Rady města Poličky č. 105 a 106 ze dne 26. 2. 2007 a organizační směrnice „Zásady vztahů města Poličky ke zřízeným příspěvkovým organizacím“ schválené usnesením Rady města Poličky č. 207 ze dne 24. 4. 2007 a č. 319 ze dne 14. 7. 2008.

RM ruší své usnesení č. 151 ze dne 4. 5. 2009.

RM schvaluje Organizační směrnici č. 2/2009 „Zásady a organizace vztahů města Poličky ke zřízeným příspěvkovým organizacím“ dle důvodové zprávy.

RM uděluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. f zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc příslušným správcům odvětvových odborů, kterým příspěvkové organizace svou náplní náleží:
a) ke schválení závazných ukazatelů při hospodaření příspěvkových organizací dle organizační směrnice,
b) k provádění kontroly plnění závazných ukazatelů stanovených příspěvkovým organizacím,
c) ke schválení návrhu změn závazných ukazatelů nemajících vliv na celkovou výši schváleného příspěvku z rozpočtu zřizovatele.

RM schvaluje Dodatek č. 5 Organizační směrnice č. 4/2008 – Oběh účetních dokladů.

RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2010 ve výši 26,50 Kč za m3 včetně DPH.

RM schvaluje cenu stočného na rok 2010 ve výši 37,40 Kč včetně DPH a změnu přílohy č. 2 ke Smlouvě o nájmu, provozování kanalizace, správě tohoto majetku a jeho rozvoji, uzavřené dne 13. 6. 1996 s VHOS, a.s., Moravská Třebová ve znění Dodatku č. 15 ze dne 25. 4. 2008.

RM schvaluje kalkulaci pro stočné na rok 2010.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace se společností APOLO CZ s.r.o., Polička na akci „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo – studie „Aktualizace projektových parametrů protipovodňových opatření v povodí Bílého potoka“ s firmou ŠINDLAR s.r.o., provozovna Hradec Králové 3 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok)“ uzavřené dne 28. 8. 2009 s firmou ŠINDLAR s.r.o., provozovna Hradec Králové 3 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – I. etapa“ společnost Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – I. etapa“ dle důvodové zprávy.
 

V Poličce dne 14. 12. 2009

 


……………………………………                 ……………………………………
              Jaroslav Martinů                                  JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
                        starosta                                                      místostarostka

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

 

 

 

Vložil Machová Jana (12/21/2009), přečteno 867x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 29. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. prosince 2009