Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. ledna 2010


RM schvaluje doplnění programu o projednání uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. PP28/03 o rozšíření agend VITA a uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. TP17/01 o rozšíření technické podpory k agendám VITA o TP k vazbě na spisovou službu s firmou VITA software, s.r.o. Praha 6.

RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu Města Poličky na rok 2010.

RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2010.

RM bere na vědomí zprávu o stavu Komunitního plánování sociálních služeb pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec za rok 2009.

RM schvaluje uzavření III. Dodatku ke Smlouvě o dílo s firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno s předmětem smlouvy „Vypracování Územního plánu Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření IV. Dodatku ke Smlouvě o dílo s firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno s předmětem smlouvy „Vypracování Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření I. Dodatku ke Smlouvě o dílo s firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno s předmětem smlouvy „Vypracování Změny č. 1 Regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení č. 512/2009/1509000600 v rámci akce „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – II. etapa“, s VČP Net, s.r.o., Hradec Králové dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace se společností APOLO CZ s.r.o., Polička na akci „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí zdůvodnění nenaplnění usnesení ZM č. 21 a č. 22 ze dne 30. 10. 2008 na akci „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – I. etapa“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje žádost Obce Květná o prodloužení splatnosti faktury č. 1312009 s termínem do 30. 4. 2010.

RM bere na vědomí rezignaci paní Blanky Richterové na místo ředitelky Mateřské školy Polička, Hegerova 427 z důvodu odchodu do důchodu. Výkon funkce ředitelky ukončí den před nástupem nově jmenovaného ředitele.

RM jmenuje paní Jitku Jeřábkovou ředitelkou Mateřské školy Polička, Hegerova 427, se dnem nástupu do funkce 1. 2. 2010.

RM schvaluje termín pro podání žádostí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných Městem Polička dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit:
a) výkup části pozemku p.č. 5286/4 v k.ú. Polička označeného dle geometrického plánu č. 1818-588/2009 jako p.č. 5286/5 o výměře 257 m2 v podílovém spoluvlastnictví,
b) výkup části pozemku p.č. 5397/2 v k.ú. Polička označeného dle geometrického plánu č. 1818-588/2009 jako p.č. 5397/3 o výměře 60 m2 v podílovém spoluvlastnictví.
Kupní cena výkupů a) - b) činí 200,-- Kč/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit prodej p.č. 53/3 o výměře 44 m2 a parcel vedených ve zjednodušené evidenci st.p.č. 8 o výměře 245 m2, p.č. 53/1 o výměře 302 m2 a p.č. 53/2 o výměře 58 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 30,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM bere na vědomí výsledky bodového hodnocení žádostí o byt na Městském úřadu Polička dle schválených kritérií – stav k 1. lednu 2010. Zároveň v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, zákona o obcích v platném znění pověřuje majetkoprávní odbor uzavíráním nájemních smluv k uvolněným bytům.

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a Nájemní smlouvy, jejichž předmětem je bytová jednotka č. 807/16 na ulici M. Bureše v Poličce, se zájemcem, který předloží nejvyšší cenovou nabídku kupní ceny bytu. Nejnižší podání bude stanoveno ve výši dle znaleckého posudku, tj. Kč 629.830,--.

RM ruší svá usnesení č. 74/a a 74/b ze dne 18. 2. 2008.

RM doporučuje ZM zrušit svá usnesení 8/a a 8/b ze dne 24. 4. 2008 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. 5/08 o pronájmu pozemku, VS 8011000508, uzavřené dne 21. 3. 2008 mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, jako pronajímatelem a Městem Polička jako nájemcem, a to dohodou ke dni 28. 2. 2010.

RM schvaluje upuštění od valorizace nájemného v r. 2010 za pronájem nebytových prostor vyplývající ze smluv o pronájmu nebytových prostor uzavřených s Městem Polička.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zprostředkování prodeje pozemků na výstavbu objektů bydlení v lokalitě Mánesova II. v Poličce se společností AREA 2000 s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. PP28/03 uzavřené se společností VITA software, s.r.o., Praha 6 týkající se rozšíření programu VITA o modul vazby na spisovou službu dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. TP17/01 uzavřené se společností VITA software, s.r.o., Praha 6 týkající se rozšíření technické podpory k agendám VITA o technickou podporu k vazbě na spisovou službu dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2010.
 


V Poličce dne 25. 1. 2010


………………………………….                         …………………………………
             Jaroslav Martinů                                    JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
                     starosta                                                         místostarostka

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Machová Jana (1/29/2010), přečteno 940x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. ledna 2010