Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 3.11. 2005

Usnesení z  5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 3. 11. 2005


ZM schvaluje způsob financování oprav a stavebních úprav domu č. p. 185, ul. Vrchlického v Poličce takto: 200.000,-- Kč bude uvolněno v roce 2005, zbývajících 241.085,-- Kč bude uvolněno v roce 2006.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2005.
 
ZM neschvaluje usnesení, na základě kterého by byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 30.000,-- Kč Aeroklubu Polička na rekonstrukci sociálního zařízení a současně neposkytnut finanční příspěvek Divadelnímu spolku Tyl ve výši 30.000,-- Kč na činnost.

ZM neschvaluje usnesení, na základě  kterého by byl poskytnut  finanční příspěvek Tělovýchovné jednotě Polička – oddílu tenisovému, ve výši 50.000,-- Kč namísto 30.000,-- Kč na činnost, a kterým by současně došlo ke snížení příspěvku poskytovaného Tělovýchovné jednotě Polička – oddílu ledního hokeje z částky 30.000,-- Kč na 10.000,-- Kč na činnost.
 
ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
-         Tělovýchovná jednota Spartak Polička – oddíl tenisový, ve výši 30.000,-- Kč, na činnost
-         Tělovýchovná jednota Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši 30.000,-- Kč, na činnost
-         Tělovýchovná jednota Spartak Polička – oddíl ledního hokeje, ve výši 30.000,-- Kč,  na činnost
-         Divadelní spolek Tyl Polička, ve výši 30.000,-- Kč,  na jazzové večery
-         Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek Polička, ve výši 25.000,-- Kč, na činnost
-         Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek Polička – Onko klub, ve výši 3.000,-- Kč, na přednášky
-         Dětské informační centrum Polička, ve výši 20.000,-- Kč, na sociální pomoc handicapovaným.
 
ZM schvaluje neposkytnutí finančního příspěvku pro:
-         Aeroklub Polička, ve výši 30.000,-- Kč, na rekonstrukci sociálního zařízení.
 
ZM ruší k 31. 12. 2005 zřizovací listinu Rady školy Základní školy Na Lukách, Polička, okres Svitavy, ze dne 24. 2. 2004, která byla zřízena na základě usnesení číslo 5 Městského zastupitelstva Polička ze dne 22. 5. 1997 a změnu schválilo Zastupitelstvo města Poličky usnesením číslo 10 ze dne 19. 2. 2004.
 
ZM schvaluje záměr prodeje bytů č. 1 - 9 v domě č. p. 33 na ul. Šaffova, bytů č. 1 - 8 v domě č. p. 874 na ul. 9. května a bytů č. 1 - 8 v domě č. p. 875 na ul. 9. května v Poličce dle důvodové zprávy s tím, že v domě č. p. 33 na ul. Šaffově bude při prodeji bytů smluvně ošetřen a zabezpečen průchod v souvislosti s provozem hradeb.
 
ZM schvaluje nabytí nepotřebného vojenského majetku do vlastnictví Města Poličky darovací smlouvou podle zákona č. 174/2003 Sb. a v souladu s GP č. 1228-468-137/2002 ze dne 26. 11. 2002, a to pozemku st.p.č. 3134 o výměře 375 m2, p.p.č. 410/6 o výměře 2643 m2, p.p.č. 411/2 o výměře 1804 m2, p.p.č. 6082/3 o výměře 60 m2 a p.p.č. 1073/18 o výměře 3 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím (inženýrské sítě, komunikace), vše v k.ú. Polička, obec Polička, kraj Pardubický.
 
ZM ruší své usnesení č. 12 ze dne 24. 6. 2004.
 
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5537/2 o výměře cca 6000 m2 v k.ú. Polička, za účelem výstavby obytných domů v lokalitě Mánesova ve výši dle důvodové zprávy. V kupní smlouvě bude sjednáno věcné předkupní právo pro Město Poličku za stejných cenových podmínek sjednaných v kupní smlouvě a dále právo Města Poličky jednostranně odstoupit od kupní smlouvy v případě, že do 1 roku od uzavření kupní smlouvy nebude vydáno stavební povolení na výstavbu předmětných obytných domů. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 5521/6 o výměře 2601 m2 a pozemku p.č. 5521/22 o výměře 135 m2, v k.ú. Polička, za účelem výstavby řadových domů v lokalitě Mánesova ve výši dle důvodové zprávy. V kupní smlouvě bude sjednáno věcné předkupní právo pro Město Poličku za stejných cenových podmínek sjednaných v kupní smlouvě a dále právo Města Poličky jednostranně odstoupit od kupní smlouvy v případě, že do 1 roku od uzavření kupní smlouvy nebude vydáno stavební povolení na výstavbu předmětných řadových domů. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.     
 
ZM bere na vědomí informaci o možnostech zhodnocení volných finančních prostředků města.
 
ZM schvaluje financování stavební akce „Rekonstrukce komunikace ul. Družstevní v Poličce – III. část“ předloženým splátkovým kalendářem takto:
v roce 2005 – částka 1.898.100,-- Kč,
v roce 2006  - částka 5.410.622,-- Kč.
 
 
 
V Poličce dne 3. 11. 2005
 
 
 
 
                                          
          Bc. Miroslav Popelka                                                        Jaroslav Martinů
                     starosta                                                                     místostarosta
 
 
 
 Kompletní usnesení ZM je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ.

Vložil Sáňka Stanislav (11/8/2005), přečteno 804x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 3.11. 2005