Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. března 2010

RM schvaluje zadání zpracování 1. aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod Obce s rozšířenou působností Polička původnímu zpracovateli Územně analytických podkladů firmě GEOS LASER STAR, spol. s r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou GEOS LASER STAR, spol. s r.o., Hradec Králové na „Zpracování aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod Obce s rozšířenou působností Polička“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou ISES, s.r.o., Praha 6 na „Zpracování Plánu odpadového hospodářství původce města Poličky“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dohody o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2010 s T.E.S. s.r.o. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s, Děčín o připojení odběrného místa k distribuční soustavě nízkého napětí v části obce Lezník – hřiště, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Hrad Svojanov, bývalá ratejna na předhradí – obnova vnějšího pláště“ ve složení: JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal, CSc., pan Miloš Dempír DiS., pan Jiří Mach, paní Božena Havranová dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi pro výběr dodavatele stavebních prací v budově Mateřské školy Čtyřlístek Polička ve složení: Mgr. Petr Nožka, pan Jaroslav Martinů, Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal, CSc., Ing. Marta Mastná, Ing. Květa Vomočilová, náhradník: pan Lukáš Doubek, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností T.E.S. s.r.o. Polička na zajištění údržby, servisu a kontroly skateparku v areálu Základní školy Na Lukách Polička dle důvodové zprávy.

RM projednala a schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2010 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2009 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření za rok 2009 zřízených příspěvkových organizací včetně vyúčtování závazných ukazatelů 2009:
Mateřská škola Rozmarýnek Polička
Mateřská škola Polička, Hegerova 427
Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
Mateřská škola Čtyřlístek Polička
Mateřská škola Luční Polička
Masarykova základní škola Polička
Základní škola Na Lukách Polička
Školní jídelna Polička, Rumunská 646
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička
Středisko volného času Mozaika Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Městská knihovna Polička
Hrad Svojanov
Tylův dům
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
Domov důchodců v Poličce

RM schvaluje spolupráci a vstup do partnerství s o.s. MaTami, centrum pro rodinu, Polička pro předkládání žádosti projektu Partnerství pro rodinu a rovné příležitosti v Pardubickém kraji, z grantového programu Lidské zdroje a zaměstnanost dle důvodové zprávy.

RM souhlasí se záměrem „Výstavby fotovoltaické elektrárny Polička I“ v oblasti průmyslové zóny T. Novákové v Poličce a v této souvislosti schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě, jejímž předmětem bude budoucí pronájem části pozemku p.č. 1210/2 o výměře cca 4600 m2, části pozemku p.č. 1210/12 o výměře cca 10000 m2 a části pozemku p.č. 1210/13 o výměře cca 1400 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

 

V Poličce dne 15. března 2010

 


Jaroslav Martinů, v.r., starosta

Mgr. Jan Matouš, v.r., člen rady města

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (3/18/2010), přečteno 762x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. března 2010