Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. března 2010

RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s firmou Helvich - vydavatelství multimédia, Hradec Králové na vydání brožury „Město Polička“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o spolupráci s firmou Helvich – vydavatelství multimédia, Hradec Králové na poskytnutí 700 ks brožur zdarma, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku pro účely vydání brožury „Město Polička“ firmou Helvich – vydavatelství multimédia, Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zapojení města Poličky do projektu „Živá města – živé památky“ prostřednictvím České inspirace, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zapojení města Poličky do projektu „Putování po historických městech„ prostřednictvím Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s Masarykovou základní školou v Poličce o možnosti bezplatného využívání šatny pro veřejnost v prostoru vstupní části zimního stadionu v Poličce a to v termínech pořádání jejich akcí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se Základní školou Na Lukách v Poličce o možnosti bezplatného využívání šatny pro veřejnost v prostoru vstupní části zimního stadionu v Poličce a to v termínech pořádání jejich akcí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se Střediskem volného času Mozaika v Poličce o možnosti bezplatného využívání šatny pro veřejnost v prostoru vstupní části zimního stadionu v Poličce a to v termínech pořádání jejich akcí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s TJ Spartak Polička o možnosti bezplatného využívání šatny pro veřejnost v prostoru vstupní části zimního stadionu v Poličce a to v termínech pořádání jejich akcí, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí informaci ohledně přípravy „Ročenky města Poličky“, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí předložené Zprávy o činnosti za rok 2009 zřízených příspěvkových organizací neškolského typu, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Hrad Svojanov - bývalá ratejna na předhradí - obnova venkovního pláště“ firmu J & S, spol. s r. o., Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou J & S, spol. s r. o., Moravská Třebová, k zajištění zakázky: „Hrad Svojanov - bývalá ratejna na předhradí - obnova venkovního pláště“, dle důvodové zprávy za podmínky, že bude schválena navrhovaná rozpočtová změna.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na svoz směsného komunálního odpadu č. 439/08/P se společností LIKO a. s. Svitavy, na zajištění údržby, servisu a kontroly skateparku v areálu Základní školy Na Lukách Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření mateřských škol zřizovaných městem Poličkou v červenci a srpnu 2010, dle důvodové zprávy.
Uzavření MŠ o prázdninách:
Mateřská škola, ul. Luční č. p. 394 2. 8. – 27. 8. 2010
Mateřská škola, ul. Hegerova č. p. 427 19. 7. – 20. 8. 2010
Mateřská škola, Čtyřlístek, ul. E. Beneše č. p. 627 5. 7. – 20. 8. 2010
Mateřská škola, ul. Palackého nám. č. p. 181 5. 7. – 30. 7. 2010
Mateřská škola, Rozmarýnek, ul. Riegrova č. p. 7 5. 7. – 30. 7. 2010

RM bere na vědomí předání funkce ředitelky Mateřské školy Polička, Hegerova 427, k 1. 2. 2010, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 299007, jejímž předmětem je II. etapa akce „Městské hradby v Poličce, oprava hradebního úseku SO 04, za č. p. 103, 104, ul. Václavská“ s firmou GEO-ING spol. s r. o., Jihlava, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova č. p. 1010 – 1013“ společnost OLSPOL s. r. o., Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemku p. č. 5420/13 o výměře 1186 m2 v k. ú. Polička ve vlastnictví města Poličky za pozemek p. č. 6144/2 o výměře 939 m2 v k. ú. Polička, dle důvodové zprávy. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání.

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 5454/167 o výměře 816 m2 v k.ú. Polička na výstavbu rodinného domu v lokalitě Mánesova, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 1.120,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje výpověď Smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 1. 8. 2007 s městem Poličkou jako pronajímatelem a H.T.F., spol. s r. o., Sněžné, jejímž předmětem je dům č. p. 63 ve Stříteži, dle důvodové zprávy. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 27. 4. 2009 mezi městem Poličkou jako půjčitelem a městysem Svojanov jako vypůjčitelem, jehož předmětem bude prodloužení doby trvání výpůjčky do 31. 12. 2016, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit výkup objektu na st. p. č. 3121, st. p. č. 3121 o výměře 135 m2 a části p. č. 6424/1 o výměře 144 m2 v k. ú. Polička od ČR-Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 120.000,- Kč s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Poličkou jako budoucím povinným z věcného břemene a VČP Net, s. r. o., zastoupené na základě plné moci RWE GasNet, s. r. o. jako budoucím oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je STL plynovod včetně STL plynovodních přípojek v lokalitě Mánesova – II. etapa, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí obecný přehled denní služby Městské policie Polička, dle důvodové zprávy.
 


V Poličce dne 29. března 2010


Jaroslav Martinů,v.r., starosta
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r., místostarostka
 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

 

Vložil Němcová Magdalena (4/6/2010), přečteno 765x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. března 2010