Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. května 2010

 
RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2010.

RM projednala a schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2010.

RM schvaluje Dodatek č. 1 Organizační směrnice č. 4/2010 Kontrolní řád dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o., Chrudim, ve věci monitoringu skládky Široký Důl dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností COLAS CZ, a.s., Praha na akci „Regenerace panelového sídliště Švermova v Poličce – III. etapa“ dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu – technický dozor investora“ v tomto složení: JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., Ing. Marta Mastná, pan Miloš Dempír, DiS., Mgr. Petr Kočí, Mgr. Aleš Mlynář, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi pro výběr dodavatele na akci „Výměna části oken v budově Masarykovy základní školy Polička“ v tomto složení: Mgr. Jaroslav Kacálek, Ing. Marta Mastná, Ing. Květa Vomočilová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na „Restaurátorské práce na pomníku obětem válek ve Stříteži“ s panem Danielem Bartošem, DiS, Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí vydání publikace o historii Lezníku a schvaluje otištění fotografií interiéru kaple v Lezníku v této publikaci, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k Dohodě o poskytování příspěvku na úhradu části nákladů pro ubytování osob bez přístřeší s firmou Faulhammer s.r.o. Tržek, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dohody o podmínkách využití areálu hasičské nádrže ve Stříteži u příležitosti konání benefičního koncertu rockové a punkové hudby dne 15. 5. 2010 mezi městem Poličkou jako vlastníkem areálu a panem Jakubem Maškem, Polička jako pořadatelem koncertu, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 5545/42, části p.č. 5545/51, části p.č. 6361 a části p.č. 6379/1 o celkové výměře cca 250 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 150,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Poličskými strojírnami a.s., Polička jako povinným z věcného břemene a městem Poličkou jako oprávněným z věcného břemene, jehož předmětem je zřízení, provozování, údržba a opravy veřejného osvětlení v lokalitě Polička – Bořiny, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Poličkou jako budoucím povinným z věcného břemene a Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha 4 – Michle, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního vedení v části pozemků p. č. 5913/1 a 5913/6 v obci a k. ú. Polička (Palackého náměstí), dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM neschválit prodej části p.č. 444/4 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Střítež.

RM doporučuje ZM schválit prodej p.č. 444/11 o výměře 125 m2 v k.ú. Střítež dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 30,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej části p.č. 444/4 o výměře cca 180 m2 v k.ú. Střítež dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 30,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti a zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

Město Polička prostřednictvím RM nesouhlasí s vydáním rozhodnutí ve věci povolení lovu na nehonebních pozemích p.č. 4877/95 a p.č. 4877/148 v k.ú. Polička, pověřením lovu a stanovení podmínek pro provedení lovu podle ust. § 41 odst. 1 zák. č. 449/2001 Sb. o myslivosti v platném znění, dle důvodové zprávy.


V Poličce 10. května 2010

 


Jaroslav Martinů, v.r., starosta
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.,v.r., místostarostka

 

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.


 

Vložil Hofmanová Lucie (5/13/2010), přečteno 877x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. května 2010