Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. května 2010

 
  RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na poskytování služeb souvisejících se zajištěním přípravy a průběhu zadávacího řízení pro výběr dodavatele na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“, dle důvodové zprávy.
  RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na poskytování služeb souvisejících se zajištěním přípravy a průběhu zadávacího řízení pro výběr dodavatele na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“, dle důvodové zprávy.
  RM schvaluje vyčlenění propagačních publikací „Ztracené a opět nalezené obrazy hohenemské galerie s příběhem ztraceného syna“ pro příspěvkovou organizaci Městské muzeum a galerii Polička, dle důvodové zprávy.
  RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2010/40986 na „Restaurování a konzervování fondu korespondence Bohuslava Martinů“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, dle důvodové zprávy.
  RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 40677/2010 na přípravu a konání „19. ročníku multižánrového festivalu Polička *555“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, dle důvodové zprávy.
  RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2010/40626 na akci „Svojanovské divadelní léto – Divadelní pouť, Hold Přemyslu Otakarovi a Pocta Záviši z Falkenštejna “ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, dle důvodové zprávy.
  RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2010/40625 na akci „Polička Jazz 2010“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, dle důvodové zprávy.
  RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2010/40627 na akci „Martinů Fest 2010“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, dle důvodové zprávy.
  RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2010/40580 na vydání publikace „Hrad Svojanov – 100 let od zakoupení městem Polička“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, dle důvodové zprávy.
  RM schvaluje výběr dodavatele na akci „Oprava fasády na budově Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181“, dle důvodové zprávy.
  RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava fasády na budově Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181“, dle důvodové zprávy.
  RM bere na vědomí výsledky kontrol provedených v období 1. 1. – 10. 5. 2010 ve školách a školských zařízeních, dle důvodové zprávy.
  RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok)“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, dle důvodové zprávy.
  RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – I. etapa“, dle důvodové zprávy.
  RM schvaluje dodavatele akce „Oprava komunikací na území města Poličky“ společnost Skanska a. s. Praha, dle důvodové zprávy.
  RM schvaluje snížení rozsahu akce „Oprava komunikací na území města Poličky“, dle důvodové zprávy.
  RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Skanska a. s., Praha, na akci „Oprava komunikací na území města Poličky“, dle důvodové zprávy.
  RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Rekonstrukce střešního pláště plaveckého bazénu v Poličce – odstranění havarijního stavu“, dle důvodové zprávy v tomto složení: Jaroslav Martinů, Ing. Martin Kozáček, Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal, CSc., Mgr. Jan Matouš a Jiří Mach.
  RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Komunikační napojení lokality Mánesova z ul. Dvořákova v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Jaroslav Martinů, Ing. Antonín Mihulka, Jiří Mach.
  RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na zajištění technického dozoru investora na akci „Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova č. p. 1010 – 1013“, dle důvodové zprávy.
  RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2000923/VB/01, Polička, T. Novákové – nn, mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích p. č. 1210/19, 1451/2, 1451/4, 1475/1, 1490/4, 6013/3, 6013/16, 6013/19, 6013/20, 6013/21, 6431/3 a 6467 v k.ú. Polička, dle předloženého návrhu smlouvy.
  RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 394/1 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Lezník. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
  RM doporučuje ZM schválit výkup pozemkové parcely č. 1210/61 o výměře 64 m2 a p.č. 1210/62 o výměře 177 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 100 Kč,-/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
  RM souhlasí s prodloužením doby trvání Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 24. 3. 2010 se společností ZAHRADNICTVÍ POLIČKA s. r. o., a to do 31. 7. 2010, dle důvodové zprávy. 
  RM bere na vědomí stanovisko Ing. Radoslavy Vrabcové ve věci přestěhování dětského informačního centra DOMEČEK Polička do jiných prostor v ZŠ Na Lukách Polička. 

 V Poličce 24. května 2010

 
Jaroslav Martinů, v.r., starosta
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.,v.r., místostarostka

 

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.


 

Vložil Němcová Magdalena (6/2/2010), přečteno 927x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. května 2010