Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. června 2010

 
RM revokuje své usnesení č. 155 ze dne 24. 5. 2010, kdy RM schválila záměr demolice objektu č. p. 49 Svojanov.

RM projednala a doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2009 spolu se zprávou o výsledku hospodaření města za rok 2009 bez výhrad.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 4/2010.

RM schvaluje poskytnutí daru formou dřeva 6 – 8 m3 smrkové kulatiny na zhotovení krovu garáže pro sněžnou rolbu pro TJ Spartak Polička, lyžařský oddíl, Polička, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit investiční záměr akce „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – II. etapa“ dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit vyčlenění částky na dofinancování akce „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – II. etapa“ v rozpočtu města na rok 2011 v předpokládané výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby se SŽDC, s.o., SDC Pardubice, jejímž předmětem jsou „Hrubé terénní úpravy pozemku pod průmyslovou zónou v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Sdružení firem – kanalizace Polička, vedoucí účastník EVT Stavby s.r.o., Svitavy, jako vybraného zhotovitele zakázky „ROZVOJ A REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ SÍTĚ - POLIČKA", vyhlášené v IS VZ US dne 13. 4. 2010 pod značkou 60043752, a pověřuje starostu k vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

RM schvaluje stanovisko města Poličky k zahájení zjišťovacího řízení záměru „Mobilní obalovna živičných směsí Polička“ a bere na vědomí možnosti dalšího postupu, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace se společností APOLO CZ s r. o., Polička na akci „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Rekonstrukce střešního pláště plaveckého bazénu v Poličce- odstranění havarijního stavu“ společnost PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností PÁSEK – stavební firma spol. s r. o., Polička na akci „Rekonstrukce střešního pláště plaveckého bazénu v Poličce – odstranění havarijního stavu“ za podmínky schválení rozpočtové změny k této akci, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Komunikační napojení lokality Mánesova z ul. Dvořákova v Poličce“ společnost COLAS CZ, a. s., Praha 9, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje snížení rozsahu akce „Komunikační napojení lokality Mánesova z ul. Dvořákova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností COLAS CZ, a. s., Praha 9 na akci „Komunikační napojení lokality Mánesova z ul. Dvořákova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dohody o postoupení práv a povinností z investorství s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, dle důvodové zprávy. Jedná se o přeložku kabelu vysokého napětí v ulici Komenského v rámci stavby „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě Polička“.

RM schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Technologické centrum a elektronická spisová služba v území pro město Poličku“ v rámci Integrovaného operačního programu, oblast podpory: Zavádějící ICT technologie v územní veřejné správě, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu – technický dozor investora“ v tomto složení: JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., Ing. Marta Mastná, pan Miloš Dempír, DiS., Ing. Andrej Kašický, Mgr. Aleš Mlynář, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na zajištění služeb autorského dozoru na projekt „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ společnosti OMNIA projekt, s r.o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na zajištění služeb autorského dozoru na projekt „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ se společností OMNIA projekt, s r.o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení v Mateřské škole Čtyřlístek Polička“ firmu PÁSEK – stavební firma spol. s r. o., Polička, dle důvodové zprávy. Smlouva o dílo bude uzavřena až po schválení rozpočtové změny č. 4/2010.

RM schvaluje uzavření Smlouvy č. OŠKT/10/20841 o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, na podporu sportu a volnočasových aktivit v Pardubickém kraji na akci „Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“ pro příspěvkovou organizaci města Poličky Středisko volného času Mozaika Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy č. OŠKT/10/20842 o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na podporu sportu a volnočasových aktivit v Pardubickém kraji na akci „Školní olympiáda Masarykovy základní školy Polička a Sportovec roku“ pro příspěvkovou organizaci města Poličky Masarykovu základní školu Polička.

RM schvaluje publikování znaku města Poličky, fotografií a půdorysů kaplí sv. Anny v Hegerově ulici, v Lezníku a ve Stříteži, které jsou v majetku města, pro publikaci „Polička. Věnné město českých královen“, zpracovávané Mgr. Stanislavem Konečným, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje do funkce ředitelky příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička s účinností od 1. 9. 2010 Mgr. Pavlu Pavlíčkovou, Pomezí 361, dle důvodové zprávy.

RM doplňuje zřízenou ediční radu, která bude ve spolupráci s autory připravovaných publikací o městě Poličce sestavovat každoročně ediční plán těchto publikací o paní Boženu Havranovou, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a Nájemní smlouvy, jejichž předmětem je bytová jednotka č. 7 v domě č. p. 808 na ul. M. Bureše v Poličce, se zájemcem, který předloží nejvyšší cenovou nabídku kupní ceny bytu, dle důvodové zprávy. Nejnižší podání bude stanoveno ve výši Kč 630.000,-- .

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 6356 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Polička za podmínek stanovených OÚPRaŽP, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 1042/1 o výměře 55 m2 v k. ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2006214/VB/1 mezi městem Poličkou jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku p. č. 6565 v k. ú. Polička, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. EP-12-2001190/VB/1 „Polička, Komenského – přeložka vedení VN“ mezi městem Poličkou jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín jako budoucím oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku p. č. 74/1 v k. ú. Polička, dle předloženého návrhu smlouvy.

V Poličce dne 7. června 2010

 


Jaroslav Martinů, v.r., starosta

JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r., místostarostka
 

 

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
 

Vložil Hofmanová Lucie (6/11/2010), přečteno 965x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. června 2010